Almmuheapmi sámegielaid gáiddusoahpahussii lohkanjahkái 2021–2022 rahpasii

Almmuheapmi Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafitnu oahpahussii lohkanjahkái 2021–2022 lea rahpasan. Almmuheapmi oahpahussii dahkkojuvvo elektrovnnalaš Webropol-skoviin. Almmuheapmi guoská sihke ođđa ohppiide ja daid ohppiide, geat jotket fitnu oahpahusas.

Govva: Sunna Kitti

Almmuheami sáhttá dahkat oahpahusa lágideaddji, rektor dahje oahppi fuolaheaddji. Go almmuheami dahká fuolaheaddji, sávvat fuolaheaddji váldit oktavuođa oahppi skuvlii, ja muitalit, ahte oahppis lea miella ja vejolašvuohta oassálastit sámegiela gáiddusoahpahussii. Almmuheami ferte dahkat 31.3.2021 rádjái.

Gáiddusoahpahusfidnu fállá sámegiela (anáraš-, nuortalaš-, dahje davvisámegiela) vuođđooahpahusa dahje logahatskuvlejumi dievasmahtti sámegiela oahpahusa 2 vd sámeohppiide, geat orrot sámiid ruovttuguovllu gielddaid olggobealde. Maiddái ovdaoahpahusa oahppit sáhttet oassálastit fitnu oahpahussii. Fidnu ii fála oahpahusa rávesolbmuide. Sámegiela ii dárbbaš máhttit ovddežis, vai sáhttá oassálastit oahpahussii.

Oahpahusjoavkkut juhkkojuvvojit juohke sámegillii sierra. Juohkimis vuhtiiváldojuvvojit ohppiid luohkká- ja gielladássi. Oahpahusa viggat lágidit gielain ja joavkkuin, main leat unnimustá guokte oahppi dahje studeantta. Amma fuomášat ahte Oulu, Roavvenjárgga, Jyväskylä ja Helssega gávpogat lágidit davvisámegiela oahpahusa lagašoahpahussan. Juos dus lea miella searvat oahpahussii, váldde oktavuođa iežat skuvlla rektorii dahje gávpoga skuvlavirgedoaimmahahkii!

Ođđa ja boares ohppiide leat sierra almmuhanskovit. Bivdit deavdit juohke oahppái iežas skovi.

Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafitnu jođiha Ohcejoga gielda ja koordinere Sámediggi. Fidnu joatkašuvvá gitta jagi 2023 giđđalohkanbaji lohppii, ja dan ruhtada oahpahus- ja kulturministeriija. Fitnu mihttomearrin lea fállat sámegielaid gáiddusoahpahusa vuođđoskuvlla ohppiide ja nuppi dási studeanttaide sámeguovllu gielddaid olggobeallái guokte vahkkodiimmu.

Boahttevaš dáhpáhusat

Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu lágida njukčamánus infodilálašvuođa oahpahusa lágideddjiide ja váhnemiideahkeda áššis beroštuvvan váhnemiidda ja sidjiide, geat oassálastet gáiddusoahpahussii. Dilálašvuođaide ii dárbbaš almmuhit iežas ovddalgihtii.

Sámegielaid gáiddusoahpahus – boahttevuođa huksen
gas 17.3.2021 dmu 17.00-17.30
Liŋka: Searvva dilálašvuhtii spoahkkalemiin dás

Sámegielaid gáiddusoahpahusa váhnemiideahket
gas 24.3.2021 dmu 18.00-18.30
Liŋka: Searvva dilálašvuhtii spoahkkalemiin dás

Buresboahtin mielde sámegielaid gáiddusoahpahussii!

Lassedieđut:

Hanna Helander, prošeaktahoavda  
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi, 040 7012 094 

Unna-Maari Pulska, fidnokoordináhtor
unna.pulska(at)samediggi, 040 6145 949

Arla Magga, fidnokoordináhtor 
arla.magga(at)samediggi, 040 1985 033