Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -virtuaalmusikkpoodd 2.-4.2. – Tobdstõõđ ohjjeeʹjid da vuässõõttâmvuäʹppõõzzid

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs jääʹrjast Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -virtuaal’laž musikkpoodd säʹmmlai meersažpeiʹvvneäʹttlest 2.–4.2.  Tobdstõõđ musikkpooddi ohjjeeʹjid da vuässõõttâmvuäʹppõõzzid!

Tääʹrǩab vuäppõõzz da liiŋk musikkpooddid vuässõõttmõʹšše

Snimldõk: Juha Kauppinen

Kuobžâ-Piäká Ánná, Anna Morottaja lij Aanrest šââddas. Son lij musiikkâr, kååʹtt läull livđeid, juâigg da läull.  Anna čâđđam ââlda lij jeäʹrben aanrõšǩiõllsaž vokaalmusikkäʹrbbvuõtt, kååʹtt lij jeällʼjeʹmmen. Son lij mättʼtam livđe päärnaid ǩiõllpieʹzzin da škooulin di vuõrâsoummid tuâjjpaaʹjin. Anna musiikkâst kollʼje ǩiõččlâsttmõõžž luâđ kõõskâst jieʹllmest da son sätt jeuǯǯad čuõnnju leʹbe reepp jiõnid. Anna vuõssmõs acappella ceärnas “Livđe” iʹlmstââvv ǩeâđđa 2021. Anna reâugg še aanrõšǩiõl da sääʹmkulttuur uʹčteeʹlen di freelance-jåårǥlõʹttjen. Âsttääiʹj Anna kueʹllšeell, ooss muõʹrjid da tuejjad ǩiõtt-tuâjaid.

Snimldõk: Sámi Musihkkaakademiija, 2019

Hanna-Maaria Kiprianoff puätt Čeʹvetjääuʹrest da reâugg ååʹn sääʹmǩiõl uʹčteeʹlen Čeʹvetjääuʹr škooulâst. Son mättat leuʹddjummuž päärnaid da nuõrid, da leuʹdd lij luâđlaž vueʹss sääʹmǩiõl čiâssin. Hanna-Maaria čuäjtââtt Suõmmkar-jooukin. Son leuʹddai še õhttu äʹrbbvuõđlaž leeuʹdid. Äʹrbbvuõđla musikkšlaaj koʹlle kulttuuʹre. Što tõt še seill kulttuur vueʹssen, tõn feʹrttai jeällted. Äʹrbbvuõđlaž leuʹdd lij ââlda Hanna-Maaria čâđđam. Tõt ǩeäss čuuʹt suu miõl, da Hanna-Maaria tuejjad jiânnai äʹrbbvuõđ ouʹdde. Leuʹddäʹrbbvuõtt leäi juʹn läppjeʹmmen, leâša arkiivi pääiʹǩ lij leämmaž vueiʹttemvuõtt jeällted da viõuseed äʹrbbvuõđ di seämmast kulttuur.

Snimldõk: Árvu

Risten Anine Gaup lij šââddas Guovdageaidnu-siidâst. Son lij äʹrbbvuõđlaž juõiggi da čeäppõsneǩ. Son lij juõiggâm päʹrnnvuõđ rääʹjest. Son juâigg da čuäjtââtt še määŋgnalla nuʹtt teatter- ko še jeeʹres kriiʹlcin da areenain. Suʹnne lij vääžnai seeilted juõiggäʹrbbvuõđ pueʹtti puõlvvõõǥǥid da son haaʹlad-i älšmâʹtted jeäʹrben päärnaid da nuõrid juõiggâd jiijjâz aarǥâst. Suu juõiggâmpoodd piâzzak kuullâd mainnsid luâđ da jieʹllʼji pirr di juõiggmõõžž. Lââʹssen piâzzak veâl mättjed muäʹdd juõiǥ. Pueʹtted tiõrvân virtuaalʼlaž juõiggâmpoʹdde!

Lââʹssteâđ:

Hanna Helander, projeʹkttjååʹđteei
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi,
040 7012 094

Arla Magga, projeʹkttkoordinaattor
arla.magga(at)samediggi.fi,
040 1985 033

Unna-Maari Pulska, projeʹkttkoordinaattor
unna.pulska(at)samediggi.fi,
+358 40 614 5949

www.saamenetaopetus.com
www.oktavuohta.com/