Toiʹmmjemeeʹjjest 2021 tuâjjan lie mäŋgg sääʹmõhttsažkååʹdd da säʹmmlai vuõiggâdvuõđid miârkteei haʹŋǩǩõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2021 väʹlddtäävtõõzz lie sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš, tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž õõudummuš, säʹmmlai ooumažvuõiggâdvuõđi õõudummuš, tooiʹmi õõudummuš ääimasmuttâz rajjtem diõtt säʹmmlai vuõiggâdvuõđ lokku vääʹldeeʹl, Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjem õõudummuš di sääʹm identiteeʹtt, ǩiõl da kulttuur tuärjjummuš.

– Eeʹǩǩ 2021 lij Sääʹmteeʹǧǧ 25. toiʹmmjemeeʹǩǩ. Eeʹjj äiʹǧǧen määŋg sääʹmõhttsažkååʹdd da säʹmmlai vuõiggâdvuõđi teâuddjem beäʹlnn miârkteei haʹŋǩǩõõzzid puäʹđet toiʹmmplaan meâldlânji õõuʹdeed, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso toiʹmmplaan sättsaaʹnin.

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli toiʹmmkååʹdd toiʹmmpââʹjj aaʹlji 1.12.2020 da tõn tuâj lij mieʹrr ǩiõrǥted 15.5.2021. Tuâj tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž õõuʹdummša jueʹtǩet da suåppmõšteeʹkst põõrǥât ǩiõrǥted puõʹtti eeʹjj äiʹǧǧen.

– Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođõõzzâst da tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž kuõskki saǥstõõllmõõžžin kõskksumus  vueʹlǧǧemsââʹjjen lij säʹmmlai vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddjem ainsmâttmõš alggmeeran nuʹtt meersaž lääʹjjšiõttummuž ko meeraikõskksaž vuõiggâdvuõđ õhttvuõđâst, ceälkk Juuso.

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž, tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž, tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâj õõuʹdeem da soti-oođõõzz õõl põõrǥât ǩiõrǥted säʹmmlai ǩiõččâmkuuʹlmest jeeʹres še miârkteei lääʹǩǩoođõõzzid eeʹjj 2021 äiʹǧǧen.

– Ouddmiârkkân kuåivâslääʹjj, mäddââʹnnem- da raajâlmlääʹjj da luâttsuõjjlemlääʹjj oođeemhaʹŋǩǩõõzz lie nânnsen čõnnsest säʹmmlai mäddââʹnnem- da jieʹllemvueʹǩǩvuõiggâdvuõđi teâuddjummša da Sääʹmteʹǧǧ šâdd tuejjeed tõn õuʹdde, što säʹmmlai jiõnn šâdd kullum täi še proseeʹssi õhttvuõđâst da kuâsttai tuâj lopp-puʹhttmest, juätkk Juuso toiʹmmjemeeʹjj täävtõõzzi pirr.

Mättʼtõs- da kulttuurministeria šiõtteem sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz õõuʹdeemtuâjj-joukk ǩiõrǥat tuâjas toiʹmmjemeeʹjj aalǥâst.  

– Sääʹmteʹǧǧ  äigg jiijjâs beäʹlest õõuʹdeed õõuʹdeemtuâjj-joouk raajjâm eʹtǩǩõõzzi tåimmapiijjmõõžž. Sääʹm ǩiõllkaʹlddi ođđ põõšši vaaldâšm-maall meâldlaž toiʹmmjemõudldõõzzi ainsmâttmõš lij täʹrǩes äʹšš, što pâʹsttep še pueʹttiääiʹjest ainsmâʹtted sääʹmǩiõli sannõs- da noormtemtuâj juätkkmõõžž, tuʹmmai Juuso.

Halltõõzz eʹtǩǩõõzzâst eeʹjj 2021 tällõsarvvlõssân vuõiggâdvuõttministeria väʹlddklaassâst momeeʹntest 25.01.50 lij čuäʹjtum sääʹm kulttuurjiõččvaaldâšm tuõʹllʼjummša 3 909 000 euʹrred, koʹst 2 056 000 euʹrred Sääʹmteeʹǧǧ takai toiʹmmjummša. Sääʹmteʹǧǧ priimi toiʹmmplaan-tällõsarvvlõõzz eeǥǥas 2021 18.12.2020 såbbrest.

Tobdstõõđ Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmplaaʹne eeǥǥas 2021

INFO

Säʹmmla lie alggmeer, ǩeäin lij jiijjâs historia, ǩiõll, kulttuur, jieʹllemvueʹjj, jieʹllemnääʹll da identiteʹtt. Lääʹdd vuâđđlääʹǩǩ stään säʹmmlaid dommvuuʹdstes sij ǩiõl da kulttuur kuõskki jiõččvaaldâšm tõn mieʹldd, ko laaʹjjin šiõtteet (PL 121.4 §). Säʹmmlai jiõččvaaldâšmlääʹǩǩšiõttummšest šiõttuum Sääʹmteeʹǧǧ kõskksumus tuâjjan lij plaanâd da viikkâd čõõđ säʹmmlai jiõččvaaldâšm.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl.. 010 839 3100 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi