Hyvää itsenäisyyspäivää 6.12.2020

Buori iehčanasvuođabeaivvi!

Šiev jiečânâsvuođâpeivi!

Šiõǥǥ jiõččnažvuõttpeeiʹv!

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Happy Independence Day Finland!

STM: Koronaepidemia vaikeutuu – tekstiviesti alueellisten ohjeiden tueksi

Koronavirustilanne on huonontunut lähes kaikkialla Suomessa viime viikkojen aikana. Koska tilanne on eri alueilla erilainen, myös suositukset ja rajoitukset voivat vaihdella.

Suositusten ja rajoitusten tarkoituksena on estää koronaviruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on sopinut suomalaisten puhelinoperaattoreiden ja Hätäkeskuslaitoksen kanssa, että Suomessa toimivien operaattorien liittymiin lähetetään koronavirusta koskeva tekstiviesti.

Viestissä kehotetaan noudattamaan annettuja suosituksia ja rajoituksia, jotta taudin leviäminen saadaan pysähtymään. Viestin sisältö on: ”STM tiedottaa: Koronatilanne Suomessa vaikeutuu. Suojaa itseäsi ja muita. Tarkista alueesi suositukset ja rajoitukset: thl.fi/alueet”

Alueelliset rajoitukset ja suositukset on koottu sairaanhoitopiirien verkkosivuilta, joiden osoitteet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut yhdelle sivulle:

Tekstiviesti on yksi niistä toimenpiteistä, joilla välitetään tietoa koronaepidemiatilanteen vaikeutumisesta. Viesti lähetetään suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi.

Viestejä aletaan lähettää keskiviikkona 2. joulukuuta. Toimeksianto operaattoreille lähtee ennen puoltapäivää ja palvelu käynnistyy pian sen jälkeen. Viestien toimitus tapahtuu vaiheittain, joten viestit voivat tulla ihmisille eri aikoihin.

Lisätietoja

valmiusjohtaja Pekka Tulokas, STM, p. 0295 163 202, etunimi.sukunimi@stm.fi

Kolme selvitystä saamelaisopetuksen kehittämistarpeista luovutettiin opetusministerille

Saamenkielisiä oppimateriaaleja puuttuu huomattava määrä ja suuri osa on uudistamisen tarpeessa. Saamenkielisistä kelpoisuuden omaavista opettajista on kova puute ja uusia koulutuspolkuja tarvitaan pikaisesti. Suomen- ja ruotsinkielisten perusopetuksen oppimateriaalien saamelaistieto on vähäistä. Monissa tapauksissa se luo kuvaa saamelaisista menneisyyteen kuuluvana ryhmänä ilman omaa historiaa.

Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmälle tehdyt selvitykset luovutettiin opetusministeri Li Anderssonille joulukuun 1. päivänä.

Kuva: Sunna Kitti / Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke

Saamenkielisen oppimateriaalityön tulokset tulisi tuplata

Valtaosa nykyisin käytössä olevista, muista kuin saamen kielten oppimateriaaleista, on vanhentunutta ja tulisi pikaisesti uudistaa opetussuunnitelmia vastaaviksi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet uudistettiin vuonna 2014, jonka jälkeen mm. ympäristöopin, matematiikan, uskonnon, historian ja yhteiskuntaopin sekä biologian ja maantiedon käytössä olevat oppimateriaalit eivät ole enää ajan tasalla. Saamenkieliset oppimateriaalit puuttuvat kokonaan lähes kymmenestä oppiaineesta kaikilla kolmella saamen kielellä.

Tilanne on heikoin koltansaamessa, johon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Kiireellisin tehtävä on saame äidinkielenä ja saame vieraana kielenä -oppimateriaalien valmistaminen kattavasti kaikilla kolmella saamen kielellä.

Oppimateriaalitilanteesta erillisselvityksen tehnyt Helena Korpela käsittelee inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisten oppimateriaalien saatavuutta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja lukioon. Selvityksen mukaan Saamelaiskäräjien edellisellä vaalikaudella 2016-2019 on tuotettu yhteensä 87 uutta saamenkielistä oppimateriaalia, otettu uusintapainoksia 44 materiaalista ja valmistelu käynnistetty 43 hankkeessa.

– Vanhentuneiden ja puuttuvien materiaalien määrä on vähintään kaksinkertainen, noin 300 nimikettä, sanoo Korpela ja lisää, että luvusta puuttuvat vielä varhaiskasvatuksen ja muiden kouluasteiden oppimateriaalit. Korpela selvitti oppimateriaalitarpeita mm. laajalla opettajille ja varhaiskasvattajille suunnatulla kyselyllä. – Kyselyyn tuli vastauksia todella hyvin, kertoo Korpela.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä saamenkielisen oppimateriaalitilanteen ja tarpeiden selvittämisestä ja pitää tärkeänä, että saamenkielisen oppimateriaalityön resursseja lisätään tuntuvasti tulevina vuosina. – Oppimateriaalit ovat opetuksen perusedellytyksiä. Ilman hyvätasoisia omakielisiä oppimateriaaleja saamen kielten ja saamenkielisten luokkien opettajien työmäärä on kohtuuton eivätkä saamelaislasten ja -nuorten oikeudet omaan kieleen toteudu opetuksessa niin kuin pitäisi, sanoo Juuso.

Puute saamenkielisistä opettajista edellyttää uusia ratkaisuja

Puute saamenkielisistä kelpoisista opettajista vaikeuttaa saamenkielisen opetuksen kehittämistä. Tilanne koskee kaikkia kolmea saamen kieltä, pahiten kuitenkin koltansaamea, todetaan Laura Arolan valmistamassa saamenkielisten opettajien saatavuutta ja koulutuspolkuja koskevassa selvityksessä.

Selvityksen mukaan saamenkielisestä varhaiskasvatuksesta ja saamelaisopetuksesta puuttuu myös huomattavan suuri osa muuta tarvittavaa henkilöstöä. Opettajien ja muun opetushenkilöstön kouluttamiseksi tulisi kehittää uudenlaisia koulutuspolkuja ja selkiyttää yliopistojen työnjakoa, erityisesti Oulun yliopistolle kuuluvaa saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin ylintä opetusta koskevaa valtakunnallista erityistehtävää.

Saamenkielisten aineenopettajien koulutuspolkujen luominen edellyttää koordinaattorin tehtävän perustamista, jotta yhteydet saamen kielten ainelaitoksen ja muiden ainelaitosten kesken saadaan toimiviksi ja koulutuspolut sujuviksi. Suomesta puuttuu kokonaan myös saamen kielen ainedidaktikon tehtävä, minkä takia saamenkielisiksi opettajiksi valmistuvat jäävät ilman tärkeää tukea ja valmiuksia. Suomen kielen ainedidaktiikan opetus ei vastaa saamenkieliseksi opettajaksi kouluttautuvan opettajan tarpeita.

Arolan selvityksen mukaan jopa 40 % saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja saamelaisopetuksen työntekijöistä on vailla muodollista kelpoisuutta. – Tarvitaan räätälöityjä, saamelaisten kotiseutualueella järjestettäviä monimuotokoulutuksia, jotka antavat mahdollisuuden pätevöityä varhaiskasvatuksen työntekijäksi tai opettajaksi niin, että saamen kieli, saamelaiskulttuuri ja saamelainen pedagogiikka huomioidaan opinnoissa, todetaan selvityksessä.

Selvitys painottaa kahta kiireellisintä ongelmaa, joihin tulee tarttua: 1) koltansaamenkielisen henkilöstön tilanteeseen ja 2) kaikkia saamen kieliä koskevaan aineenopettajien puutteeseen perusopetuksessa ja lukiossa opetettavissa aineissa.

Saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja Anni Koivisto kiittää ison asiakokonaisuuden selvittämisestä ja toivoo ministeriön asettamalta työryhmältä hyviä toimenpide-esityksiä asiantilan korjaamiseksi. – Hyvää kokemusta monimuotokoulutuksesta ja saamen kielten opintojen tuomisesta saamelaisalueella on jo saatu Oulun yliopiston Ketterä korkeakoulu -hankkeessa, sanoo Koivisto.

– Ketterä korkeakoulu -hanke on jo osoittanut, että kun koulutus tuodaan saamelaisalueelle, se mahdollistaa opiskelun useammille. Kun normaalitilanteessa muutama opiskelija suorittaa vuosittain saamen kielten perus- tai aineopinnot, on nämä opinnot suorittanut nyt hankkeen aikana yhden talven aikana yhteensä 26 opiskelijaa. – Se on huikea saavutus ja kannustaa kehittämään opettajaopintoja tähän suuntaan, sanoo Koivisto.

Suomen- ja ruotsinkielisten oppimateriaalien saamelaistieto vähäistä

Suomen- ja ruotsinkielisten oppimateriaalien sisältämä saamelaistieto on vähäistä ja useimmiten menneeseen aikamuotoon kirjoitettua. Menneestä aikamuodosta huolimatta saamelaisten omalle historialle materiaaleissa ei ole sijaa. Saamelaisväestö mainitaan usein Suomen esihistoriaan kuuluvana asiana.

Oppimateriaalien kuvituksissa toistetaan usein stereotyyppisiä saamelaiskuvia, jotka eivät aina esitä saamelaisia eivätkä aitoja saamen pukuja. Saamen kieliä ei yleensä eritellä, minkä takia inarin- ja koltan saamen kielet ja kulttuurit jäävät useimmiten näkymättömiksi sekä teksteissä että kuvissa. Yleispiirteenä oppimateriaalien saamelaistiedossa on saamelaisuuden käsittely menneessä aikamuodossa. Oppimateriaalien saamelaiskuvaukset eivät linkity osaksi Suomen historiaa, osaksi tämän päivän suomalaista yhteiskuntaa eivätkä myöskään osaksi pohjoismaista saamelaisyhteisöä tai maailmanlaajuista alkuperäiskansojen yhteisöä.

Saamelaisten historian puuttuminen oppimateriaaleista johtaa siihen, että suomalaisten ja saamelaisten yhteinen historia jää piiloon. Materiaaleissa ei taustoiteta sitä, miksi saamelaisten oikeudet eivät toteudu Suomessa ja miksi saamen kielet ovat uhanalaisia.

Saamelaistiedosta suomen- ja ruotsinkielisissä perusopetuksen oppimateriaaleissa selvityksen tehnyt Tuuli Miettunen kiinnittää huomiota myös siihen minkälaisesta lukijapositiosta käsin tekstit on kirjoitettu. Miettusen mukaan lukijapositio on ei-saamelaisen oppijan, jolloin saamelaisen, suomen- tai ruotsinkielisessä opetuksessa olevan oppilaan tarve saada tietoa omasta kielestään ja kulttuuristaan jää huomiotta.

Poikkeuksiakin 547 oppimateriaalin joukosta löytyy. Selvityksessä todetaan monien ruotsinkielisten oppimateriaalien lukijaposition olevan vähemmistöön kuuluvan, jolloin esimerkiksi syrjintäkokemukset ja vähemmistöasema nousevat esille. Myös elämänkatsomustiedon oppimateriaalit erottuvat myönteisesti muista oppiaineista.

Saamelaisopetuksen kehittämistyöryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän 6.2.2020. Työryhmän tehtävänä on valmistella esitykset:

1) saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen ja koulutuksen kehittämiseksi sekä saatavuuden vahvistamiseksi koko maassa, ja opetushenkilöstön saatavuuden vahvistamiseksi;

2) saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan kehittämiseksi ja saatavuuden vahvistamiseksi sekä varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden vahvistamiseksi;

3) saamenkielisen oppimateriaalin saatavuuden turvaamiseksi;

4) saamen kielten, saamelaisten historian ja kulttuurin tunnettavuuden lisäämiseksi kouluopetuksessa;

5) pohjoismaisen kouluyhteistyön vahvistamiseksi saamelaisopetuksessa, sekä

6) saamenkielisten sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ja koulutustarpeiden ennakoimiseksi.

Työryhmän toimikausi päättyy vuoden lopussa.

Lisätietoja työryhmän Saamelaiskäräjiä edustavilta jäseniltä:

Koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, 010 839 3112

Kieliturvasihteeri Ánne-Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi, 010 839 3124

Saamelaismusiikkikeskus tuotti konserttitallenteen Angelit-yhtyeen kanssa

Angelit-yhtyeen konsertti nyt kaikkien katsottavissa 31.1.2021 saakka: https://www.youtube.com/watch?v=TTyAVklAbaY

Saamelaismusiikkikeskus tuotti lasten- ja nuortenkonserttitallenteen Angelit-yhtyeen kanssa. Angelit on yksi tunnetuimmista ja pisimmän uran tehneistä saamelaismusiikkiyhtyeistä. Yhtyeen jäsenet ovat Ursula Länsman ja Tuuni Partti sekä kitaristi Eero Nurmela. Nyt tuotettu konserttitallenne on erityinen, koska kokoonpanossa on mukana Ulla Pirttijärvi-Länsman, joka oli alkuperäisjäsen Angelin tytöt -yhtyeessä.

Konserttitallennetta jaetaan kouluille ja päiväkoteihin katsottavaksi maksutta joulukuun ajan. Näin saamelaismusiikkikeskus pyrkii tuomaan saamelaista musiikkia näkyväksi myös koronapandemian aikana, kun livekonsertteja ei voida järjestää.

– Saamelaismusiikkikeskus on perinteisesti järjestänyt koulukonserttikiertueen saamelaisalueen kouluissa vuosittain vaihtuvan artistin kanssa. Covid-19-pandemian vuoksi kiertuetta ei voitu tänä vuonna järjestää, mutta halusimme kuitenkin tarjota saamelaismusiikkielämyksen konserttitallenteen muodossa, kertoo saamelaismusiikkikeskuksen suunnittelija Oula Guttorm.

Konserttitallenne on tuotettu yhteistyössä saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ja saamelaisalueen koulutuskeskuksen medialinjan kanssa.

Konserttitallenteen kesto on noin 45 minuuttia ja sitä voi tiedustella saamelaismusiikkikeskukselta, oula.guttorm(at)samediggi.fi.

Lisätiedot:

Saamelaismusiikkikeskuksen suunnittelija
Oula Guttorm
oula.guttorm(at)samediggi.fi
0406674545

Saamelaiskäräjien stipendi kuudelle korkeakouluopiskelijalle

Oula Järvensivu, Paula Rauhala, Minna Länsman, Rauna Saijets, Ida Maria Helander ja Jonna Kesti saavat tänä vuonna Saamelaiskäräjien korkeakouluopiskelijoille tarkoitetun stipendin. Saamelaiskäräjät ilmoitti lokakuun 12. päivänä haettavaksi yhteensä kuusi 500 euron stipendiä, jotka oli tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille ja saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville.

Stipendihakemuksia vastaanotettiin yhteensä kahdeksan. Stipendin hakuaika päättyi 11. marraskuuta. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti stipendin saajista kokouksessaan 25.11.

Oula Järvensivu opiskelee Oulun yliopistossa pääaineenaan pohjoissaamen kieli. Paula Rauhala opiskelee Norjan Arktisessa yliopistossa Tromssassa Indigenous Studies -opintokokonaisuutta. Minna Länsmanin pääaineena Oulun yliopistossa on saamelainen kulttuuri ja sivuaineina pohjoissaamen kieli ja museologia. Rauna Saijets opiskelee saamen kieltä ja saamelaista kirjallisuutta saamelaisessa korkeakoulussa (Sámi allaskuvla) Norjan Koutokeinossa. Ida Maria Helander opiskelee saamelaista kulttuuria ja pohjoissaamen kieltä Oulun yliopistossa. Jonna Kesti suorittaa sosionomiopintoja Lapin ammattikorkeakoulussa Kemissä.

Saamelaiskäräjät kiittää kaikkia stipendiä hakeneita ja toivottaa jokaiselle onnea ja menestystä sekä opinnoissa että tulevassa työelämässä!

Oikeusministeriö asetti saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan

Oikeusministeriö on asettanut saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on valmistella tarpeelliset muutokset saamelaiskäräjistä annettuun lakiin. Toimikunnan toimikausi on 1.12.2020-15.5.2021.

Saamelaiskäräjät nimesi viisi jäsentä ja heille varajäsenet saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevaan toimikuntaan heinäkuussa 2020. Nimetyt jäsenet ovat Tuomas Aslak Juuso, Anne Nuorgam, Pirita Näkkäläjärvi, Martin Scheinin ja Kalle Varis sekä varajäsenet Juha-Petteri Alakorva, Anni Koivisto, Veikko Feodoroff, Piia Nuorgam ja Sarita Kämäräinen. Lisäksi Siiri Jomppanen nimitettiin toimikuntaan Saamelaiskäräjien osalta asiantuntijaksi.

– On todella tärkeää, että saamelaiskäräjälakia uudistetaan alkuperäiskansaoikeuksien pohjalta. Hienoa, että saamme työn nyt käyntiin, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Hallituspuolueet ovat kukin nimenneet yhden jäsenen ja varajäsenen toimikuntaan:

Puolue Jäsen Varajäsen
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue Raimo Piirainen Mikkel Näkkäläjärvi
Suomen Keskusta Juha Joona Eeva-Maria Maijala
Vihreä Liitto Jenni Pitko Mirka Soinikoski
Vasemmistoliitto Veronika Honkasalo Anni-Sofia Niittyvuopio
Suomen ruotsalainen kansanpuolue Eva Biaudet Mats Löfström

Toimikunnan puheenjohtajana toimii oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen, toisena asiantuntijana oikeusministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Johanna Suurpää sekä sihteereinä neuvotteleva virkamies, esikuntanpäällikkö Johanna Hautakorpi ja neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman oikeusministeriöstä.

Toimikunnan tehtävänä on valmistella tarpeelliset muutokset saamelaiskäräjistä annettuun lakiin. Toimikunnan työn perustana ovat perusoikeudet ja muut perustuslain asettamat velvoitteet, Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus sekä muu oikeuden ja kansainvälisen oikeuden kehitys sekä viimeaikaiset ratkaisut.

Taustaa
  • Oikeusministeriö asetti 13.1.2020 työryhmän esivalmistelemaan saamelaiskäräjälain muuttamista valmistelevan toimikunnan työtä. Työryhmän keräämä tieto ja havainnot on koottu muistioon. Työryhmän toimikausi päättyi 31.3.2020.
  • Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan työtä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi jatketaan. Hallitusohjelman mukaan hallitus kunnioittaa ja edistää kaikkien saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista ottaen huomioon kansainväliset sopimukset.
  • Saamelaiskäräjien toimikauden 2020-2023 yhtenä päätavoitteista on edistää saamelaiskäräjälain uudistamista alkuperäiskansaoikeuksien pohjalta.

Oikeusministeriön tiedote 26.11.2020

Lisätietoja

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso: Kaivoslain uudistus on tärkeä saamelaisille

”Kaivoslain uudistaminen on yksi tämän hetken tärkeimmistä lainsäädäntöhankkeista saamelaisten kannalta. Intressien ristiriidat ja niiden arviointi, saamelaisten kotiseutualueen luonnon herkkyys ja ainutlaatuisuus, saamelaiskulttuurin heikentämiskielto ja siihen liittyvä vaikutusten arviointi, vapaaseen tietoon perustuva ennakkosuostumus ja perinteisten saamelaiselinkeinojen tulevaisuus ovat keskeisiä asioita, joita uuden lainsäädännön tulee huomioida”, sanoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Meneillään olevan kaivoslain uudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa sekä kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti että asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Kaivoslain uudistamista tukeva työryhmä on pyytänyt työlleen lisäaikaa vuoden 2021 loppuun, jotta intressivertailu voidaan selvittää kattavasti ja selvityksen tulokset ottaa mukaan työhön. Intressivertailulla tarkoitetaan kaivoshankkeen hyötyjen ja haittojen punnintaa, jonka perusteella arvioitaisiin, voidaanko hankkeelle myöntää lupa. Kaivostoiminnan hyötyinä tuodaan usein esiin työllistävyys sekä kaivoksista saatavat raaka-aineet. Haitoiksi on tunnistettu muun muassa kaivostoiminnan ympäristövaikutukset, mahdolliset rajoitteet muille elinkeinoille ja vaikutukset muulle maankäytölle.

II varapuheenjohtaja Leo Aikio

Saamelaiskäräjät onkin aikaisemmin useissa yhteyksissä esittänyt työ- ja elinkeinoministerille, että kaivoslain mukaisissa lupaprosesseissa tulisi vaikutusten arviointia ja valvontaa varten perustaa riippumaton arviointi- ja valvontaelin. Elimen tehtäviin kuuluisi saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin vaikuttavan toiminnan vaikutusten arviointi sekä valvonta.

”Odotamme mielenkiinnolla intressivertailun valmistumista. On selvää, että lupaviranomaiset eivät nykyisellään tunnista ympäristön ja saamelaiskulttuurin yhteyttä, eikä tunnusta kaivostoiminnan ympäristössä aiheuttavien muutosten vaikutusta saamelaiskulttuurin ja mahdollisuuksiin harjoittaa saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, sanoo II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Saamelaiskäräjien kokous kävi lähetekeskustelun kaivoslain uudistamisesta syyskuussa 2020. Puheenvuoron käyttäneet jäsenet toivat keskustelussa esiin huolen nykyisestä kaivospolitiikasta ja erityisesti esille nousi Ei kaivoksia Suomen käsivarteen -liikkeen työ Enontekiön tunturiluonnon ja perinteisten elinkeinojen puolesta.

”Uudessa kaivoslaissa tulee turvata saamelaisille aidot vaikuttamismahdollisuudet kaivoksia koskevaan päätöksentekoon saamelaisten kotiseutualueella. On surullista nähdä, millaista jälkeä kaivostoiminta tekee luonnolle. Tämä on meidän kotimme. Emme mekään mene toisten koteihin heikentämään heidän elinolojaan ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinojaan”, jatkaa Aikio.

Taustaa:
  • Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt kaivoslainsäädännön uudistamisen Marinin hallitusohjelmaan sisältyvien kirjausten pohjalta asettamalla lokakuussa 2019 lainvalmisteluhankkeen lain muuttamiseksi.
  • Valmistelua tukemaan on perustettu kaivoslain uudistamisen työryhmä. Saamelaiskäräjien edustajana työryhmässä on Tiina Sanila-Aikio ja varaedustajana elinkeinosihteeri Sarita Kämäräinen.
Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

II varapuheenjohtaja Leo Aikio puh. 040 621 6505 / 010 839 3180, leo.aikio(at)samediggi.fi

Vs. lakimiessihteeri Kalle Varis puh. 010 839 3187 / 050 384 7040, kalle.varis(at)samediggi.fi

Vs. ympäristösihteeri Tiina Lovisa Solbär puh. 010 839 3184 / 050 599 9725, tiinalovisa.solbaer(at)samediggi.fi

Elinkeinosihteeri Sarita Kämäräinen puh 010 839 3143 / 040 186 7258, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi

Opetushallituksen Cygnaeus-palkinto saamen kielten etäopetushankkeelle

Opetushallitus palkitsi Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteisen saamen kielten etäopetushankkeen vuoden 2020 Cygnaeus-palkinnolla. Palkinnon saaja julkistettiin 23.11.2020 verkossa järjestetyssä juhlatilaisuudessa. Palkinnon luovutti Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Cygnaeus-palkinto myönnetään yksilölle, hankkeelle tai yhteisölle, joka on edistänyt tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia Suomessa. Palkintokriteereissä painotettiin tänä vuonna osallisuutta, saavutettavuutta ja inkluusiota edistäviä toimintatapoja.

– Tämä on merkittävä tunnustus hankkeelle, joka on ehtinyt olla käynnissä ja kehittää toimintaansa vasta pari vuotta, sanoo hanketta johtava Hanna Helander Utsjoen kunnasta. Hanke on järjestänyt syksystä 2018 alkaen inarin-, koltan ja pohjoissaamen kielten opetusta saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. Oppilasmäärä on noussut vuosittain parilla kymmenellä, ollen nyt noin 90 oppilasta ja opiskelijaa yhteensä 67 koulusta. Yhteistyössä on mukana 36 opetuksen järjestäjää.

Hankkeen opettajina kuluvana lukuvuonna toimivat Henna Aikio, Satu-Marjut Nieminen, Joni Saijets, Sirkka Sanila ja Sonja Moshnikoff. Hanke on ottanut käyttöön tarinankerrontaa ja leikillisiä oppimisen tapoja. – Myös luontopedagogiikkaa voidaan hyödyntää opetuksessa, kertoo Helander.

Hanke mahdollistaa kaikkien Suomen saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin opetuksen. Samalla se kehittää juuri tähän opetukseen soveltuvaa etäopetuspedagogiikkaa. – Perimmäisenä tavoitteena on saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen saaminen pysyvälle perustalle koko maassa, sanoo Saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari. – Etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen kehittämishanke on ensimmäinen konkreettinen askel tässä. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka, jonka jälkeen toiminnan odotetaan jatkuvan pysyvästi.

– Toivomme, että tieto saamen kielten oppimismahdollisuudesta koko maassa saa palkinnon myötä enemmän näkyvyyttä, iloitsee hankkeen koordinaattori Arla Magga Saamelaiskäräjiltä. Pohjoissaamen oppilaita on nyt yhteensä 45, inarinsaamen 27 ja koltansaamen 18. – Paljon on vielä tehtävää, että voimme varmistaa saamelaislapsille ja -nuorille yhdenvertaisen oikeuden oman kielensä opetukseen. Kehitämme nyt opetusta etäyhteyksin ja pyrimme saamaan aikaan mahdollisimman tasokkaan ja pedagogisesti hyvin suunnitellun kokonaisuuden, sanoo hankkeessa sen alusta asti työskennellyt Magga.

Cygnaeus-palkintoa on jaettu vuodesta 1981. Kouluhallitus perusti palkinnon kunnioittamaan Suomen oppivelvollisuusisän Uno Cygnaeuksen (1810–1888) muistoa. Kouluhallitus lakkautettiin vuonna 1991, ja tilalle perustettu Opetushallitus jatkoi palkinnon jakamista. Palkinnon myöntämisperusteet uudistettiin vuonna 2019. Cygnaeus-palkinnolla huomioidaan nyt tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa.

Opetushallituksessa toimiva Cygnaeus-palkintotoimikunta valitsi saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen yhteensä 29:n ehdotuksen ja kuuden finalistin joukosta. Palkinnon valitsijoina toimivat tänä vuonna projektiasiantuntija Michaela Moua oikeusministeriöstä ja professori Markku Jahnukainen Helsingin yliopistosta.

Tutustu Cygnaeus-palkintohaun 2020 kuuteen finalistiin! OPH:n uutinen 13.10.2020

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Hanna Helander, etunimi.sukunimi@edu.utsjoki.fi

Koordinaattori Arla Magga, etunimi.sukunimi@samediggi.fi

Koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, etunimi.sukunimi@samediggi.fi

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 27.11.2020

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 27.11.2020 henkilöstön hyvinvointipäivän vuoksi.

Seuraa Opetushallituksen Cygnaeus-palkinnon jakotilaisuutta verkossa!

Opetushallitus nimesi lokakuussa saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen yhdeksi Cygnaeus-palkinnon 2020 finalisteista. Finalisteja on yhteensä kuusi. Palkinnon saaja julkistetaan maanantaina 23.11. klo 12 alkavassa verkkotilaisuudessa, jota voi seurata suorana tästä linkistä. Palkinnon jakaa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Saamen kielten etäopetushanke ehdolla Cygnaeus-palkinnon saajaksi (16.10)

Tutustu kuuteen Cygnaeus-palkinnon finalistiin (13.10.)

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Hanna Helander, etunimi.sukunimi@edu.utsjoki.fi

Koordinaattori Arla Magga, etunimi.sukunimi@samediggi.fi

Koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, etunimi.sukunimi@samediggi.fi

 

Kuva: Opetushallitus