Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla lääʹǩǩpiisar mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2021 räjja. Lääʹǩǩpiisar tuâjjan lij jm..

  • valmštõõllâd säʹmmlai vuõiggâdvuõttsâjja, jieʹllemvuõʹjjid, da säʹmmlai dommvuuʹd da vaaiktõõzzi beäʹlest tåk vuällai mäddââʹnnem kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹššid,
  • toiʹmmjed jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen da piisren da tõʹst valmštõõllâd luʹvddkååʹdd såbbrest ǩiõttʼtõõllâmnalla åårrai aaʹššid di tåimmapiijjâd tõn tuʹmmstõõǥǥid,
  • seuʹrrjed säʹmmlai vuõiggâdvuõttsââʹj, jieʹllemvuõʹjjid da säʹmmlai dommvuuʹd mäddââʹnnem kuõskki da vaaiktõõzzi beäʹlest tåk vuällai lääʹǩǩšiõtteemhaʹŋǩǩõõzzi ouddnummuž,
  • vieʹǩǩted teeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei toiʹmmsuärggses kuulli meersaž da meeraikõskksaž tuâjain
  • tåimmapiijjâd teeʹǧǧ såbbar da halltõõzz tuejjeem toiʹmmsueʹrjes tuʹmmstõõǥǥid di vieʹǩǩted teeʹǧǧ jeeʹres tuâjjlažkååʹdd vuõiggâdvuõđlaž kõõččmõõžži valmštõõllmest,
  • håiddad jeeʹres toiʹmmsuärggses kuulli di jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd da vaaldâšmjååʹđteei suʹnne jeäʹrben mieʹrreem toiʹmmsuärggses kuulli tuâjaid.

Tuâjjkoov vueiʹtet tääʹrǩeed mââʹjben taarb mieʹldd. Tuâj põõrǥât vuäǯǯad põõššjen eeʹjj 2020 äiʹǧǧen.

Sääʹmteʹǧǧasetõõzz (1727/95) meâldlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij vuõiǥâstiõđ kandidaatt tuʹtǩǩõs (õllʼjab õllškooultuʹtǩǩõs) da säʹmmlaid kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹšši tobddmõš di sääʹmǩiõlltäidd. Veeʹrj oʹnstam håiddmõõžž õõudâs vieʹǩǩat veâl  šiõǥǥ sääʹmkulttuur da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõš di šiõǥǥ ruõcc/taarr ǩiõll da eŋgglõsǩiõl täidd. Veeʹrj tieuʹddmest ââʹnet kuõiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz III/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 3132,72 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset lõõʹzzid tuâjast haʹrjjnem mieʹldd da sääʹmvuuʹdest tuejjeʹmmen 24 % lââʹzz.  Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.1.2021  mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?fa24dc71

Lââʹssteâđaid oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala teʹl. +358(0)10 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 31.12.2020 Sääʹmteʹǧǧ

Šiõǥǥ rosttvid da leklvaž ođđ eeʹjj 2021

Buriid juovllaid ja lihkolaš ođđa jagi 2021!​

Pyereh juovlah já luholâš uđđâ ihe 2021!​

Šiõǥǥ rosttvid da leklvaž ođđ eeʹjj 2021!​

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!​

Merry Christmas and Happy New Year 2021!

Snimldõk: Erja Wiltse

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs lij kidd 23.12.-31.12.2020

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs lij kidd 23.12.-31.12.2020.

Ooʒʒ harjjtõõllʼjen Walt Disney Animation Studioid

Leäk-a mättʼtõõttmen leʹbe eiʹdde valmštõõvvâm čeäppõõzz, animaatio, grafiikk leʹbe jieʹllikaart sueʹrjest? Walt Disney Animation Studio lie vaʹrrjam sââʹj sääʹm harjjtõõllʼja ǩieʹsspoʹdde 2021. Ooddi ooudâsviikkmõš -harjjtõõllmõõžžâst vuäǯǯak oʹdinakai vueiʹttemvuõđ leeʹd tuâjast Disney ohjjeeʹjin da tobdstõõttâd pukid čeäppõõzz, mainnâz jååʹđtummuž da jieʹllikaart vueʹssvuuʹdid.

Walt Disney Animation Studioi ǩieʹssharjjtõõllʼji programm lij 12 neäʹttel määusteʹmes programm. Tõt lij plaanuum mättʼtõõttjid, kook lie mättʼtõõttmen čeäppõõzz, animaatio, grafiikk da jieʹllikaart. Hoʹhsse, što mij tuâjjlai staanvuõtt da pueʹrrvââjjam lij sami vääžnai miʹjjid. Mij tuʹmmeep pueʹtti mannui ääiʹj halltõõzz siâzztõõzzi vuâđald, jäʹrjstep-a mij tän prograamm pääiʹǩ âʹlnn Burbank, CA studioin avi virtuaalʼlânji.

Looǥǥ lââʹzz harjjtõõllâmprograammâst da õõlǥtõõzzin täʹst:


Story

CG Artist – Character

CG Artist – Environment

Visual Development

Production Management

CG Animation

Ooccâmäiʹǧǧ WDAS harjjtõõllmõʹšše poott 24.01.2021 čiâss 11:59 Pacific Standard Time (Hoʹhsse äiʹǧǧjeäʹrdõõzz)

Mäʹtǩǩveäʹǩǩteäʹǧǧ

Harjjtõõlli vuäitt ooccâd mäʹtǩǩveäʹǩǩtieʹǧǧ, koon Sääʹmrääʹđđ da Sääʹmteʹǧǧ meäʹtte. Veäʹǩǩtieʹǧǧ šorradvuõtt lij 10 000 $. Ooccjest âlgg leeʹd sääʹmtuâǥǥaž, tiuddeed WDAS harjjtõõllʼji määinaid da suʹst âlgg leeʹd plaan tõʹst, mäʹhtt haʹŋǩǩuum silttummuš puätt äuʹǩǩen sääʹmõhttsažkådda, ouddmiârkkân sosiaalʼlaž media, loǥlmi dno. pääiʹǩ. Ǩeeʹrjet jäänmõsân õõut seeid ooccmõõžž, koʹst mainstak tuâǥǥstad da plaanstad silttummuž äuʹǩǩeem diõtt.

Vuõlttâd ooccmõõžž addrõʹsse kmr@saamicouncil.net da meärk tõõzz “WDAS harjjtõõlli”

Mäʹtǩǩveäʹǩǩtieʹǧǧ ooccâmäiʹǧǧ poott: 24.01.2021, čiâss 11:59 Pacific Standard Time (Hoʹhsse äiʹǧǧjeäʹrdõõzz)

Tuomas Aslak Juuso, Åsa Larsson-Blind, Aili Keskitalo ja Per-Olof Nutti. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ

– Mij rämmšep čuuʹt, ko tät oʹdinakai vueiʹttemvuõtt eʹpet ävvan eeʹjj 2021, šââddas tõt juʹn-a digitaalʼlânji leʹbe pääiʹǩ âʹlnn Walt Disney Animation Studioin, Los Angeles -gåårdest. Teimma leʹjje jiânnai šiõǥǥ oocci Sääʹmest, leâša Covid-19 diõtt harjjtõõllâmprogramm ij šõddâm taʹnni tuõttân. Mij tuäivvap, što sij, kook oʹcce teʹl, åʹcce eʹpet ååʹn. Mij rämmšep, ko mij vueiʹttep leeʹd tuärjjan tuejjeʹmmen tuõttân tän oʹdinakai da äukkas harjjtõõlliprograamm, ceäʹlǩǩe Aili Keskitalo (sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Taar peäʹlnn), Tuomas Aslak Juuso (sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Lääʹdd peäʹlnn), Per-Olof Nutti (sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Ruõcc peäʹlnn) da Åsa Larsson-Blind (Sääʹmrääʹđ väärrpresideʹntt) õhttsaž ciâlkmest.

Õhttvuõtt-teâđ:

Tuomas Aslak Juuso
teʹl: +358 406873394
neʹttpååʹšt: tuomas.juuso@samediggi.fi

Aili Keskitalo,
teʹl: +47 97129305
neʹttpååʹšt: aili.keskitalo@samediggi.no

Per-Olof Nutti
teʹl: +46 703763112
neʹttpååʹšt: Per-Olof.Nutti@sametinget.se

Åsa Larsson-Blind,
teʹl: +46 702543356            
neʹttpååʹšt: asa@saamicouncil.net

Lââʹssteâđ harjjtõõlliprograamm pirr:

Christina Hætta, Sääʹmrääʹđđ
teʹl: +47 48021734
neʹttpååʹšt: kmr@saamicouncil.net

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzliʹžžen Heikki Hyvärinen da Miina Seurujärvi

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmii 18.12.2020 eʹtǩǩeed säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaarân Heikki Hyvärinen da Miina Seurujärvi. Saaʹmi siidsååbbar lij tuʹmmääm eʹtǩǩeed komissio vuäzzliʹžžen Irja Jefremooff. Lââʹssen riikksuåvtõõzz eʹtǩǩõõzzâst vaʹlljeet kueʹhtt vuäzzla komissiooʹje.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar kuuli ouddâl tuʹmmjemtuâj riikksuåvtõõzz eeʹttkõʹsttjen vuõiggâdvuõttminister Anna-Maja Henriksson da ålggminister Pekka Haavisto, Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto, kuullâmpooddi saaǥǥjååʹđteei Niila Rahko di plaaneei Heli Aikio. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar jiõnsti tuʹmmstõõǥǥâst.

Ouddâl komissaari nõõmtummuž Sääʹmteʹǧǧ, Saaʹmi siidsååbbar da riikksuåvtõs tuejjee komissaarvõboršiiʹǩǩi õʹhttesuåvtummuž. Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla lie veiddsõs naʹddjõõzz naaudšeei oummu säʹmmlai da lääʹdd õhttsažkååʹdd kõõskâst. Vuäzzla lie čõnnsaʹttem jiâ-ka eeʹttkââʹst tõn vueʹssbeäʹl, kååʹtt lij siʹjjid eʹtǩǩääm leʹbe siʹjjid vaʹlljääm. Komissiost âʹlǧǧe leeʹd vuäzzla, koin lij spesiaalsilttummuš säʹmmlai jeälain, ǩiõlâst da kulttuurâst. Komissio nõõmtummšest vääʹldet lokku tääʹssbeällsânji jeeʹres sääʹmǩiõlljooukid da põõrǥât väʹldded lokku sooǥǥbieʹli tääʹssbeällsaž eeʹttkâsttmõõžž. Komissio meäʹrat riikksuåvtõs nâânn õhttsažtuâjast sääʹmtiiʹǧǧin da saaʹmi siidsåbbrin da komissiost lij mieʹrren altteed tuâjas eeʹjj 2021 ääiʹj.

Sääʹmteʹǧǧ raauki sääʹmõutstõõzzâst eʹtǩǩõõzzid komissaarân, koid õutstõs ǩeäčč šiõttlviʹžžen tuõjju da koi miâsttmõš tuõjju lij ouddǩiõʹtte ainsmõttum. Eʹtǩǩõõzzid õõlǥi vuâđđtõõllâd. Mieʹrräigga mõõneeʹst komissio vuäzzliʹžžen pueʹtte õhttsiʹžže 16 eʹtǩǩõssâd, 14 Sääʹmtegga da kueʹhtt Saaʹmi siidsåbbra. Eʹtǩǩuum oummu leʹjje õhttsiʹžže 10, koin 9 oummu lie eʹtǩǩuum Sääʹmtegga.

Lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ jäʹrjsti kuullâmpooddid eʹtǩǩuum komissaari vaʹlljummšest. Kuullâmpooddid jäʹrjsteš ougglõsõhttvuõđin koronavueʹjj diõtt. Kuullâmpooddid jäʹrjsteš ǩiõlljoouki mieʹldd tän nalla: koumm tâʹvvsääʹmǩiõllsaž kuullâmpoodd (Uccjooǥǥ da Jeänõõǥǥ vuʹvdd, Aanar vuʹvdd, Vuâčč vuʹvdd da jeeʹres Lääʹddjânnam), õhtt aanarsääʹmǩiõllsaž kuullâmpodd, õhtt nuõrttsääʹmǩiõllsaž kuullâmpodd di õhtt lääʹddǩiõllsaž kuullâmpodd. Nuõrisuåvtõs jäʹrjsti še jiijjâs kuullâmpoodd sääʹmnuõrid.

Ougglõskuullmõõžži lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ jäʹrjsti vueiʹttemvuõđ õlmmeed vuäinnmõõžžâs komissaarân eʹtǩǩuum oummid kuõskeeʹl še teʹlfoonâst di neʹttpååʹšt da pååʹšt mieʹldd.

Ougglõskuullmõõžži saaǥǥjååʹđteeʹjen toiʹmmji psykiaatrlaž puõccihoiʹddjeei Niila Rahko da piisren Sääʹmteeʹǧǧ mieʹrräiggsaž plaaneei Heli Aikio. Kuullmõõžžin lij norrum raportt, koʹst vääʹldet lokku oummi õlmmeem vuäinnmõõžžid tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissaarin kaiʹbbjum jiõččvuõđin da silttummšest, di eʹtǩǩuum oummid uvddum tuärjjõõzz. Rapoortâst lie valddum lokku puk 17.11.2020 mõõneeʹst puättam beäʹlvälddmõõžž.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio

Komissio vuäzzliʹžžen Sääʹmtegga eʹtǩǩuum oummu da vuâđđtõõllmõõžž

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi

I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto teʹl. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteei Laura Olsén-Ljetoff teʹl. 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 17.–18.12. såbbrõõžžât ougglõsõhttvuõđin

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 4/2020 såbbrõõžžât 17.–18.12.2020 koronavueʹjj diõtt ougglõsõhttvuõđin. Kueiʹtpeivvsaž sååbbar tuʹmmad jm. kueiʹt tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla eʹtǩǩummšest riikksuåvtõʹsse, Sääʹmteeʹǧǧ tåimmplaanâst da täällarvvlõõzzâst ekka 2021 di tåimmsueʹrǧǧmeâldlaž tåimmam- da oouʹdeemprograammin vaalpâjja 2020–2023. Vieʹltʼteʹmes määinai diõtt Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž vuäitt vuässõõttâd såbbra še Sajoozzâst. Parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid koronavueʹjj diõtt.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmad Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž muʹttmest mieʹrrääiǥas koronapandemia šõõddtem njuämmamtauddvaar diõtt, kueiʹt tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla eʹtǩǩummšest riikksuåvtõʹsse, Sääʹmteeʹǧǧ tåimmplaanâst da täällarvvlõõzzâst ekka 2021, tåimmsueʹrǧǧmeâldlaž tåimmam- da oouʹdeemprograammin vaalpâjja 2020-2023 da vuäzzla nõõmtummšest Akwé: Kon -tuâjj-jouʹǩǩe kuõskeeʹl säʹmmlai dommvuuʹd luâttreeʹǧǧesvuõttplaanummuž.

Lââʹssen sååbbar ǩiõttʼtââll säʹmmlai psykososiaalʼlaž tuärjjõõzz tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹssest da âânn vuõlttõs-saǥstõõllmõõžž sääʹmteʹǧǧvaali õhttnâʹttemeʹtǩǩõõzz diõtt.

Såbbar 4/2020 äʹššlistt käunnai dokumeʹnttbaaŋkâst.

Parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid

Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla vuässâʹtte kueiʹtpeivvsaž såbbra juʹn-a ougglõsõhttvuõđin leʹbe pääiʹǩ âʹlnn Sajoozzâst. Koronavueʹjj diõtt oummu da media vuäiʹtte seuʹrrjed såbbar tåʹlǩ vuõiggvuõlttõõzz pääiʹǩ addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõlttõõzzâst lij vuäǯǯamnalla tuʹlǩǩummuž pukid kooum sääʹmǩiõʹlle da lääddas. Sajoozz parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid pääiʹǩ ool.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3100 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen teʹl. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi

Pöydällä pidettävä saamen lippu ja liituja muovirasiassa.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž ǩiõllpieʹssohjjeei tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž ǩiõllpieʹssohjjeei tuâj. Tuâjj älgg 11.1.2021 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2021 räjja, da vuäitt juätkkjed kuuʹǩǩben ååreeʹl ǩidd jeäʹrab teäggtõõzz vuäǯǯmest. Ǩiõllpieʹssohjjeei tuâjaid kooll jm. säʹmmlai ǩiõllpieʹsstuåim ohjjummuš, koordinâsttmõš da õõudâsviikkmõš di ǩiõllpieʹzzi riikkveäʹǩǩvuõđ vaaldšma õhttneei tuâj.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj õõlǥtem škoouʹlʼjummuš da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj šiõǥǥ håiddmõš õõlǥat obbväʹlddsaž pedagooglaž vuäinlmõõžž säʹmmlaž ouddpeâmmast, ǩiõl jeälltem-mõõntõõllmi tobddmõõžž,   härjjnummuž sääʹmkulttuuʹre di riikkveäʹǩǩvuõđi vaaldšma õhttneei tuâjaid. Tuõjju vaʹlljuum oummust tuäivat päärnaikaardâsuʹčteeʹl ââʹntemvuõđ. Päʹlǩǩõs meäʹrtââvv sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II-III mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2625,08 – 2 565,88). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 7.1.2021 mõõneeʹst addrõõzzin: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?7c206795

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl. 010 839 3124. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 15.12.2020 Sääʹmteʹǧǧ

Petra Kuuva Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaalpiisren

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs nõõmti såbbrasttes 10.12.2020 pedagogiikk maister Petra Kuuva mättmateriaal vergga. Mieʹrrääiʹj seʹst puõʹtte koumm ooccmõõžž. Kuuva alttad tuâjstes eeʹjj 2021 aalǥâst kuʹǩesäiggsaž mättmateriaalpiisar Hannu Kangasniemi pääʹʒʒeeʹst jeältõʹǩǩe.

Kuuva lij ääiʹjben leämmaž tuâjast aanarsääʹmǩiõl mättʼtõõzz da ǩiõl uʹčteeʹlen jeeʹres klasstaaʹzzin vuõssmättʼtõõzzâst nuuʹbb tääzz škooultõʹsse, da mââimõssân Sääʹmteeʹǧǧest ǩiõllpieʹssoʹhjjeejen di õõudben sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaalhaʹŋǩǩõõzz plaaneejen.

Kuuva lij späʹssballaž ǥu vuäǯǯ altteed tuâjaid mättmateriaalivuiʹm. – Lij pueʹrr tobdd piâssâd tuejjeed mättmateriaaltuej vueʹssen veeidas säiʹmmõõzz da siltteei koontâr. Hannu kuʹǩesäiggsaž tuâjj lij pueʹrr vuâđđ juäʹtǩǩed miârkteei da tääʹrǩes tuâj. Liõgg vääimin vääldam vuâstta tän älšmõʹtti tuej, ceälkk Kuuva.

Mättmateriaalpiisar tuâjjan lij valmštõõllâd sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal puuʹtʼtummž kuõskki aaʹššid, toiʹmmjed škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd da sääʹm škooultõsaaʹšši õhttsažtuâjjorgaan valmštõõllʼjen, piisren da valmštõõllʼjen mättmateriaalaaʹššin di tåimmapiijjâd luʹvddkååʹdd, õhttsažtuâjjorgaan, Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz da teeʹǧǧ såbbar tuejjeem tåimmsueʹrjes tuʹmmstõõǥǥid.

Mättmateriaalpiisar seuʹrrai da vaaldâšm mättmateriaalmieʹrrtieʹǧǧ âânnmõõžž da materiaalhaʹŋǩǩõõzzid, vuåpp mieʹrräiggsaž mättmateriaaltuâjjlai tuâj, âânn huõl mättmateriaalhaʹŋǩǩõõzzi tooiʹmtemtuâjast, veäʹǩǩat teeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei toiʹmmsuârggses kuulli tuâjain di âânn õhttvuõđ sääʹmorganisaatioid rââst raaji da jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩid.

Škooultõs da mättmateriaal

Lââssteâđ

Vaaldâšmpiisar Pia Ruotsala-Kangasniemi, 010 839 3106 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, 010 839 3112 / 040 767 3101, ulla-aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Šiõǥǥ jiõččnažvuõttpeeiʹv 6.12.2020

Buori iehčanasvuođabeaivvi!

Šiev jiečânâsvuođâpeivi!

Šiõǥǥ jiõččnažvuõttpeeiʹv!

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Happy Independence Day Finland!

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria: Koronaepidemia vaigsmââvv – teʹksttsaakk vooudlaž vuäppõõzzi tuärjjan

Koronavirusvueʹǩǩ lij huânnʼnam miâlggâd juõʹǩǩsââʹjest Lääʹddjânnmest mââimõs neäʹttli äiʹǧǧen. Ko vueʹǩǩ lij vuuʹdi mieʹldd jeeʹresnallšem, vuäiʹtte še siâzztõõzz da rajjtõõzz vaajtõõllâd.

Siâzztõõzzi da rajjtõõzzi mieʹrren lij cõggâd koronaviruuzz leävvnummuž, staanâd tiõrvâsvuõtthuâl kapasiteeʹtt da suõjjled jeäʹrben riskkjooukid kuulli oummid.

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria lij suåppâm lääʹdd teʹlfoonoperaattoorivuiʹm da jieʹttkõõskõs-stroiʹttlin, što Lääʹddjânnmest tåimmjeei operaattoori õhttmid vuõltteet koronaviruuzz kuõskki teʹksttsaaǥǥ.

Saaǥǥâst auʹǯǯjet jääʹǩǩted uvddum siâzztõõzzid da rajjtõõzzid, što taaud leävvnummuš vuäǯǯat årstõttum. Saaǥǥ siiskõs lij: ”STM koronateâđtõs: Epidemiavueʹǩǩ Lääʹddjânnmest vaigsmââvv. Suõjjâd jiijjad da jeärrsid. Jääʹǩǩet vouddad siâzztõõzzid da rajjtõõzzid. Lââʹssteâđ thl.fi/alueet”

Vooudlaž rajjtõõzz da siâzztõõzz lie norrum puõccihåiddamvuuʹdi neʹttseeidain, koi addrõõzzid Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjamstrooiʹtel lij noorrâm õõut seeid õõl:

Teʹksttsaakk lij õhtt tååimain, koin jååʹđtet teâđ koronaepidemiavueʹjj vaigsmõõvvâm pirr. Saaǥǥ vuõltteet lääʹddǩiõʹlle ruõccǩiõʹlle, eŋgglõsǩiõʹlle da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle.

Saaǥǥid vuõltteeškuäʹđet seärad rosttovmannu 2. peeiʹv. Tåimmanouddmõš operaattoorid vuâlgg õuʹddel kõskkpeeiʹv da kääzzkõs jåttai sõrgg mâŋŋa tõʹst. Saaǥǥi tååimtõs šâdd podd pooddi, tõn diõtt saaǥǥ vuäiʹtte pueʹtted oummid jeeʹres ääiʹj.

Lââʹssteâđ

vaalmâsvuõttjååʹđteei Pekka Tulokas, STM, p. 0295 163 202, etunimi.sukunimi@stm.fi