Ooʒʒ harjjtõõllʼjen Walt Disney Animation Studioid

Leäk-a mättʼtõõttmen leʹbe eiʹdde valmštõõvvâm čeäppõõzz, animaatio, grafiikk leʹbe jieʹllikaart sueʹrjest? Walt Disney Animation Studio lie vaʹrrjam sââʹj sääʹm harjjtõõllʼja ǩieʹsspoʹdde 2021. Ooddi ooudâsviikkmõš -harjjtõõllmõõžžâst vuäǯǯak oʹdinakai vueiʹttemvuõđ leeʹd tuâjast Disney ohjjeeʹjin da tobdstõõttâd pukid čeäppõõzz, mainnâz jååʹđtummuž da jieʹllikaart vueʹssvuuʹdid.

Walt Disney Animation Studioi ǩieʹssharjjtõõllʼji programm lij 12 neäʹttel määusteʹmes programm. Tõt lij plaanuum mättʼtõõttjid, kook lie mättʼtõõttmen čeäppõõzz, animaatio, grafiikk da jieʹllikaart. Hoʹhsse, što mij tuâjjlai staanvuõtt da pueʹrrvââjjam lij sami vääžnai miʹjjid. Mij tuʹmmeep pueʹtti mannui ääiʹj halltõõzz siâzztõõzzi vuâđald, jäʹrjstep-a mij tän prograamm pääiʹǩ âʹlnn Burbank, CA studioin avi virtuaalʼlânji.

Looǥǥ lââʹzz harjjtõõllâmprograammâst da õõlǥtõõzzin täʹst:


Story

CG Artist – Character

CG Artist – Environment

Visual Development

Production Management

CG Animation

Ooccâmäiʹǧǧ WDAS harjjtõõllmõʹšše poott 24.01.2021 čiâss 11:59 Pacific Standard Time (Hoʹhsse äiʹǧǧjeäʹrdõõzz)

Mäʹtǩǩveäʹǩǩteäʹǧǧ

Harjjtõõlli vuäitt ooccâd mäʹtǩǩveäʹǩǩtieʹǧǧ, koon Sääʹmrääʹđđ da Sääʹmteʹǧǧ meäʹtte. Veäʹǩǩtieʹǧǧ šorradvuõtt lij 10 000 $. Ooccjest âlgg leeʹd sääʹmtuâǥǥaž, tiuddeed WDAS harjjtõõllʼji määinaid da suʹst âlgg leeʹd plaan tõʹst, mäʹhtt haʹŋǩǩuum silttummuš puätt äuʹǩǩen sääʹmõhttsažkådda, ouddmiârkkân sosiaalʼlaž media, loǥlmi dno. pääiʹǩ. Ǩeeʹrjet jäänmõsân õõut seeid ooccmõõžž, koʹst mainstak tuâǥǥstad da plaanstad silttummuž äuʹǩǩeem diõtt.

Vuõlttâd ooccmõõžž addrõʹsse kmr@saamicouncil.net da meärk tõõzz “WDAS harjjtõõlli”

Mäʹtǩǩveäʹǩǩtieʹǧǧ ooccâmäiʹǧǧ poott: 24.01.2021, čiâss 11:59 Pacific Standard Time (Hoʹhsse äiʹǧǧjeäʹrdõõzz)

Tuomas Aslak Juuso, Åsa Larsson-Blind, Aili Keskitalo ja Per-Olof Nutti. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ

– Mij rämmšep čuuʹt, ko tät oʹdinakai vueiʹttemvuõtt eʹpet ävvan eeʹjj 2021, šââddas tõt juʹn-a digitaalʼlânji leʹbe pääiʹǩ âʹlnn Walt Disney Animation Studioin, Los Angeles -gåårdest. Teimma leʹjje jiânnai šiõǥǥ oocci Sääʹmest, leâša Covid-19 diõtt harjjtõõllâmprogramm ij šõddâm taʹnni tuõttân. Mij tuäivvap, što sij, kook oʹcce teʹl, åʹcce eʹpet ååʹn. Mij rämmšep, ko mij vueiʹttep leeʹd tuärjjan tuejjeʹmmen tuõttân tän oʹdinakai da äukkas harjjtõõlliprograamm, ceäʹlǩǩe Aili Keskitalo (sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Taar peäʹlnn), Tuomas Aslak Juuso (sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Lääʹdd peäʹlnn), Per-Olof Nutti (sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Ruõcc peäʹlnn) da Åsa Larsson-Blind (Sääʹmrääʹđ väärrpresideʹntt) õhttsaž ciâlkmest.

Õhttvuõtt-teâđ:

Tuomas Aslak Juuso
teʹl: +358 406873394
neʹttpååʹšt: tuomas.juuso@samediggi.fi

Aili Keskitalo,
teʹl: +47 97129305
neʹttpååʹšt: aili.keskitalo@samediggi.no

Per-Olof Nutti
teʹl: +46 703763112
neʹttpååʹšt: Per-Olof.Nutti@sametinget.se

Åsa Larsson-Blind,
teʹl: +46 702543356            
neʹttpååʹšt: asa@saamicouncil.net

Lââʹssteâđ harjjtõõlliprograamm pirr:

Christina Hætta, Sääʹmrääʹđđ
teʹl: +47 48021734
neʹttpååʹšt: kmr@saamicouncil.net