Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 17.–18.12. såbbrõõžžât ougglõsõhttvuõđin

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 4/2020 såbbrõõžžât 17.–18.12.2020 koronavueʹjj diõtt ougglõsõhttvuõđin. Kueiʹtpeivvsaž sååbbar tuʹmmad jm. kueiʹt tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla eʹtǩǩummšest riikksuåvtõʹsse, Sääʹmteeʹǧǧ tåimmplaanâst da täällarvvlõõzzâst ekka 2021 di tåimmsueʹrǧǧmeâldlaž tåimmam- da oouʹdeemprograammin vaalpâjja 2020–2023. Vieʹltʼteʹmes määinai diõtt Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž vuäitt vuässõõttâd såbbra še Sajoozzâst. Parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid koronavueʹjj diõtt.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmad Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž muʹttmest mieʹrrääiǥas koronapandemia šõõddtem njuämmamtauddvaar diõtt, kueiʹt tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla eʹtǩǩummšest riikksuåvtõʹsse, Sääʹmteeʹǧǧ tåimmplaanâst da täällarvvlõõzzâst ekka 2021, tåimmsueʹrǧǧmeâldlaž tåimmam- da oouʹdeemprograammin vaalpâjja 2020-2023 da vuäzzla nõõmtummšest Akwé: Kon -tuâjj-jouʹǩǩe kuõskeeʹl säʹmmlai dommvuuʹd luâttreeʹǧǧesvuõttplaanummuž.

Lââʹssen sååbbar ǩiõttʼtââll säʹmmlai psykososiaalʼlaž tuärjjõõzz tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹssest da âânn vuõlttõs-saǥstõõllmõõžž sääʹmteʹǧǧvaali õhttnâʹttemeʹtǩǩõõzz diõtt.

Såbbar 4/2020 äʹššlistt käunnai dokumeʹnttbaaŋkâst.

Parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid

Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla vuässâʹtte kueiʹtpeivvsaž såbbra juʹn-a ougglõsõhttvuõđin leʹbe pääiʹǩ âʹlnn Sajoozzâst. Koronavueʹjj diõtt oummu da media vuäiʹtte seuʹrrjed såbbar tåʹlǩ vuõiggvuõlttõõzz pääiʹǩ addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõlttõõzzâst lij vuäǯǯamnalla tuʹlǩǩummuž pukid kooum sääʹmǩiõʹlle da lääddas. Sajoozz parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid pääiʹǩ ool.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3100 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen teʹl. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi