Petra Kuuva Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaalpiisren

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs nõõmti såbbrasttes 10.12.2020 pedagogiikk maister Petra Kuuva mättmateriaal vergga. Mieʹrrääiʹj seʹst puõʹtte koumm ooccmõõžž. Kuuva alttad tuâjstes eeʹjj 2021 aalǥâst kuʹǩesäiggsaž mättmateriaalpiisar Hannu Kangasniemi pääʹʒʒeeʹst jeältõʹǩǩe.

Kuuva lij ääiʹjben leämmaž tuâjast aanarsääʹmǩiõl mättʼtõõzz da ǩiõl uʹčteeʹlen jeeʹres klasstaaʹzzin vuõssmättʼtõõzzâst nuuʹbb tääzz škooultõʹsse, da mââimõssân Sääʹmteeʹǧǧest ǩiõllpieʹssoʹhjjeejen di õõudben sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaalhaʹŋǩǩõõzz plaaneejen.

Kuuva lij späʹssballaž ǥu vuäǯǯ altteed tuâjaid mättmateriaalivuiʹm. – Lij pueʹrr tobdd piâssâd tuejjeed mättmateriaaltuej vueʹssen veeidas säiʹmmõõzz da siltteei koontâr. Hannu kuʹǩesäiggsaž tuâjj lij pueʹrr vuâđđ juäʹtǩǩed miârkteei da tääʹrǩes tuâj. Liõgg vääimin vääldam vuâstta tän älšmõʹtti tuej, ceälkk Kuuva.

Mättmateriaalpiisar tuâjjan lij valmštõõllâd sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal puuʹtʼtummž kuõskki aaʹššid, toiʹmmjed škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd da sääʹm škooultõsaaʹšši õhttsažtuâjjorgaan valmštõõllʼjen, piisren da valmštõõllʼjen mättmateriaalaaʹššin di tåimmapiijjâd luʹvddkååʹdd, õhttsažtuâjjorgaan, Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz da teeʹǧǧ såbbar tuejjeem tåimmsueʹrjes tuʹmmstõõǥǥid.

Mättmateriaalpiisar seuʹrrai da vaaldâšm mättmateriaalmieʹrrtieʹǧǧ âânnmõõžž da materiaalhaʹŋǩǩõõzzid, vuåpp mieʹrräiggsaž mättmateriaaltuâjjlai tuâj, âânn huõl mättmateriaalhaʹŋǩǩõõzzi tooiʹmtemtuâjast, veäʹǩǩat teeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei toiʹmmsuârggses kuulli tuâjain di âânn õhttvuõđ sääʹmorganisaatioid rââst raaji da jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩid.

Škooultõs da mättmateriaal

Lââssteâđ

Vaaldâšmpiisar Pia Ruotsala-Kangasniemi, 010 839 3106 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, 010 839 3112 / 040 767 3101, ulla-aikio-puoskari(at)samediggi.fi