Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso: Kuåivâslääʹjj oođõs lij säʹmmlaid tääʹrǩes äʹšš

”Kuåivâslääʹjj oođummuš lij säʹmmlai beäʹlest õhtt tän poodd tääʹrǩmõs lääʹǩǩšiõtteemhaʹŋǩǩõõzzin. Intreeʹssi risttreeid da tõi ärvvtõõllmõš, säʹmmlai dommvuuʹd luâđ rââʹžžesvuõtt da jiiʹjjesnallšemvuõtt, sääʹmkulttuur rââʹžžeemǩiõld da tõõzz kuulli vaaiktõõzzi ärvvtõõllmõš, luõvâs, tiõttu vuâđđõõvvi ouddmiâsttmõš da sääʹm äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji pueʹttiäiʹǧǧ lie kõskksaž ääʹšš, koid ođđ lääʹjjšiõttummuš âlgg väʹldded lokku”, ceälkk saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Jååʹttmen åårrai kuåivâslääʹjj oođeem täävtõsân lij pueʹreed kuåivvsi pirrõs-suõjjlummuž da toiʹmmjemoudldõõzzid. Täävtõsân lij veâl raaveed nuʹtt kuåivvsi priimmʼmõõžž pääiklânji ko vueʹssbieʹli vueiʹttemvuõđid vaaikted.

Kuåivâslääʹjj oođummuž tuärjjeei tuâjj-joukk lij raukkâm tuâjjses lââʹssääiʹj eeʹjj 2021 loopp räjja, što intreʹssveʹrddõõllmõõžž vueiʹtet tuejjeed kaʹttjen da seʹlvtõõzz puʹhttem vueiʹtet väʹldded mieʹldd tuõjju. Intreʹssveʹrddõõllmõõžžin juuʹrdet kuåivâshaʹŋǩǩõõzz aauʹǩi da hääitai vieʹssummuž, koon vuâđald ärvvtõõlčeš, vueiʹtet-a haʹŋǩǩõʹsse miõttâd lååʹv. Kuåivâstooiʹm äuʹǩǩen puuʹtet täujja õuʹdde reâuǧteeivuõđ di kuåivvsin vuåǯǯum aunnsid. Häittan lie tobdstum jeeʹrab mieʹldd kuåivâstooiʹm pirrõsvaaiktõõzz, vueiʹtlvaž rajjtõõzz jeeʹres jieʹllemvuõʹjjid da vaaiktõõzz jeeʹres mäddââʹnnma.

II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio

Sääʹmteʹǧǧ lij juʹn ääiʹjben määŋgain õhttvuõđin eʹtǩǩääm tuâjj- da jieʹllemvueʹǩǩministeera, što kuåivâslääʹjj meâldlaž lååʹpp-proseeʹssin õõlǥči vaaiktõõzzi ärvvtõõllmõõžž da vuåppâm vääras vuâđđeed čõõnteʹmes ärvvtõõllâm- da vuåppâmorgaan. Orgaan tuâjaid kuulči säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđid vaaikteei toiʹmmjummuž vaaiktõõzzi ärvvtõõllmõš di vuåppmõš.

”Vueʹrddep intreʹssveʹrddõõllmõõžž valmštõõvvâm. Seʹlvv lij, što lååʹppveʹrǧǧneeʹǩǩ jie ânnʼjõõžžâst vueiʹn pirrõõzz da sääʹmkulttuur õhttvuõđ, jie-ka toobdâst kuåivâstooiʹm pirrõʹsse šõõddtem muttsi vaaiktõõzz sääʹmkulttuuʹre da vueiʹttemvuõđiđ harjjted sääʹm äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid, ceälkk II väärrsaaǥǥtuõʹllʼjeei Leo Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar õõʹni vuõlttõs-saǥstõõllmõõžž kuåivâslääʹjj oođeem pirr čõhččmannust 2020. Saakkvuâr âânnam vuäzzla puʹhtte saǥstõõllmõõžžâst õuʹdde huõl ânnʼjõž kuåivâspolitiikkâst da aainâs õuʹdde pueʹđi Ij kuåivvsid Lääʹddjânnam Ǩiõttmaddja -kampaanj tuâjj Jeänõõǥǥ tuõddârluâđ da äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji beäʹlest.

”Ođđ kuåivâslääʹjjest âlgg staanâd säʹmmlaid tuõtt vaaiktemvueiʹttemvuõđid kuåivvsid kuõskki tuʹmmstõktuâjast säʹmmlai dommvuuʹdest. Peʹccel lij vueiʹnned, mõõn nallšem ǩiõʹjjid kuåivâstoiʹmm kuâđđ luõttu. Tät lij mij dommpäiʹǩǩ. Jeäʹp mij jiijj še mõõn jeärrsi dommpaaiʹǩid rââʹžžeed sij jieʹllemnaaʹlid da vueiʹttemvuõđid harjjted jieʹllemvuõʹjjid”, juätkk Aikio.

Tuâǥǥaž:

  • Tuâjj- da jieʹllemvueʹǩǩministeria lij jåttʼtam kuåivâslääʹjjšiõtteem oođummuž  Marin halltõsprograʹmme siskkneei ǩeeʹrjõõzzi vuâđald šiõtteeʹl kålggmannust 2019 lääʹjjvalmštõõllâmhaʹŋǩǩõõzz lääʹjj muʹttem diõtt.
  • Valmštõõllmõõžž tuärjjeem diõtt lij vuâđđuum kuåivâslääʹjj oođeem tuâjj-joukk. Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjen tuâjj-jooukâst lij Tiina Sanila-Aikio da väärrneʹǩǩen jieʹllemvueʹǩǩpiisar Sarita Kämäräinen.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio teʹl.. 040 621 6505 / 010 839 3180, leo.aikio(at)samediggi.fi

Vs. lääʹǩǩpiisar Kalle Varis teʹl. 010 839 3187 / 050 384 7040, kalle.varis(at)samediggi.fi

Vs. pirrõspiisar Tiina Lovisa Solbär, teʹl. 010 839 3184 / 050 599 9725, tiinalovisa.solbaer@samediggi.fi

Jieʹllemvueʹǩǩpiisar Sarita Kämäräinen teʹl. 010 839 3143 / 040 186 7258, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi