Pirrõsministeria da Sääʹmteʹǧǧ saǥstõʹlle ääimaslääʹjj pirr

Pirrõsministeria da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹstti tuõʹllʼje sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9. § meâldlaž saǥstõõllmõõžžid ääimaslääʹjj pirr mââibaarǥ  kålggmannu 27. peeiʹv. Halltõõzz eʹtǩǩõõzz oođuum ääimaslääʹǩǩen lij mieʹrr ǩiõrggned ǩeâđđa 2021.

Saǥstõõllmõõžžâst Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹstti puʹhtte õuʹdde vueiʹnlmeezz tõʹst, mõõn nalla säʹmmlai vuõiggâdvuõđid õõlǥči väʹldded lokku ääimaslääʹjjest.

”Ääimasmuttsest lij vaarr aainâs sääʹmkulttuuʹre da tõn äʹrbbvuõđlaž luõttu vuâđđõõvvi jieʹllemvuõʹjjid. Haaʹleep raaveed ääimaslääʹjj oođõõzzâst säʹmmlai vuõiggâdvuõđid alggmeeran da vuässõõttâmvueiʹttemvuõđid ääimaspolitiʹǩǩe”, ceälkk saǥstõõllmõõžžid vuässõõttâm pirrõs- da ääimasminister Krista Mikkonen.

Saǥstõõllmõõžžâst pueʹtte õuʹdde ääimasmuttsa šiõttlõõvvmõõžž ärvv ja šiõttlõõvvmõõžž tuärjjummuš di tarbb raajjâd teâttvuâđ, äʹšštobddiärvvtõõllmõõžž di seuʹrrjummuž ääimasmuttâz vaaiktõõzzin säʹmmlai ǩiõččâmkuuʹlmest.

”Haaʹlääm späʹssbõõššâd ministeeʹr tõʹst, što minister lij jiõčč saǥstõõllmen sääʹmteeʹǧǧin. Tõt šâdd hääʹrveld. Sääʹm ääimaspolitiikk oouʹdeem diõtt vuäinam samai tääʹrǩes äʹššen, što ääimasläkka siskkan sääʹm ääimaspaneeʹl di programm ääimasmuttsa šiõttlõõvvâm vääras. Säʹmmlai vuõiggâdvuõđi lokku välddmõš veiddsubun ääimaslääʹjjest lij tiõrvpuâttam da samai taarblaž”, ceälkk sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Meerlai vuäinnmõõžžid ääimaslääʹjj pirr noorât neʹttkõõjjõõzzivuiʹm

Ääimaslääʹjj oođõõzzâst lij pueʹrmõs ääiʹj jååʹttmen pukid ääv neʹttkuullmõš. Kõõjjõõzz lie kuõʹhtt, da nuuʹbb kõõjjõõzzâst noorât teâđ jeäʹrben tõn pirr, mõõn nalla säʹmmlai vuõiggâdvuõđid õõlǥči ǩeeʹrjeed ääimasläkka. Kõõjjõõzzid vuäitt vaʹstteed sääʹmǩiõlivuiʹm.

Kõõjjõõzzid vuäitt vaʹstteed Otakantaa-seeidain. Kõõjjõõzz lie äävai 12.11.2020 räjja. Vaʹsttõõzzin noorât õʹhtteǩeässmõõžž, koon tooiʹmtet lääʹjj valmštõõlli tuâjj-jouʹǩǩe da õlmstââʹttet pirrõsministeria neʹttseeidain.

Lââʹssteâđ:

Pirrõs- da ääimasministeeʹr spesiaalvieʹǩǩteei Riikka Yliluoma, t. 0295 250 091, riikka.yliluoma@ym.fi

Ääimaslääʹjj oođeei tuâjj-joouk saaǥǥjååʹđteei, pâʹjj-jååʹđteei Leena Ylä-Mononen, pirrõsministeria, t. 0295 250 023, leena.yla-mononen@ym.fi

Pirrõspiisar Tiina Lovisa Solbär, sääʹmteʹǧǧ,  t. 010 839 3184, tiinalovisa.solbaer@samediggi.fi

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, sääʹmteʹǧǧ, t. 010 839 3101, tuomas.juuso@samediggi.fi

Looǥǥ lââʹzz ääimaslääʹjj da tõn oođeem pirr pirrõsministeria neʹttseeidain