Sääʹmǩiõli ougglõsmättʹtõshaʹŋǩǩõs eʹtǩǩuum Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz vuäǯǯjen

Mättʼtõshalltõs lij nõõmääm sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz õhttân Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz finalisttân. Haʹŋǩǩõs lij jääʹrjstam čõõučâst 2018 ääʹljeeʹl aanar-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõli mättʼtõõzz säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn. Jooʹtti lookkâmeeʹjj haʹŋǩǩõs jääʹrjast mättʼtõõzz nuʹtt 92 mättʼtõõttja õhttsiʹžže 65 škooulâst pirr jânnam. Õhttsažtuâjast lie mieʹldd 35 mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjed.

– Tät lij tuõđi rämmoođâs, ceälkk haʹŋǩǩõõzz jååʹđteei Hanna Helander Uccjooǥǥ kååʹddest. Haʹŋǩǩõs jåått puârast da mättʼtõõttimieʹrr lij šõddâm âlddsin kuõiʹtǩerddsen čõõuč 2018 mâŋŋa. Juʹn tåʹlǩ eʹtǩǩõs paʹlǩǩõõzz vuäǯǯjen lij miârkteei äʹšš miʹjjid haʹŋǩǩõõzzâst tuejjeeʹjid, särnn Helander. – Tät tuõđi motivâstt mij juʹn valmmša aktiivlaž da mättʼtõõzz oouʹdeem årra põrggi uʹčteeʹlid.

Jooʹtti lookkâmeeʹjj haʹŋǩǩõõzz uʹčteeʹlen toiʹmmje Henna Aikio, Satu-Marjut Nieminen, Joni Saijets, Sirkka Sanila da Sonja Moshnikoff. Tâʹvvsääʹmǩiõl mättʼtõõtti lie õhttsiʹžže 44, aanarsääʹm 28 da nuõrttsääʹmǩiõl 20.

– Haʹŋǩǩõs jääʹrjast mättʼtõõzz pedagooglânji pueʹrmõsân toiʹmmjeei, ǩiõl da ââʹjj beäʹlest õhttnaž jooukin. Puârast lij mõõnnâm, ceälkk Helander.

Haʹŋǩǩõõzz koordinaattoorân Sääʹmteeʹǧǧest toiʹmmjeei Arla Magga âânn eʹtǩǩõõzz pueʹrren haʹŋǩǩõõzzâst tuejjuum tuâj kuâsttjem beäʹlnn. – Täujja kuullâp kommeeʹntid, koin tueʹǩǩen lij õõmtõs da heâmmõs tõʹst vuäitt-a sääʹmǩiõl mättʼtõs kuõskkâd miʹjjid, Saujj-Lääʹddjânnmest toiʹmmjeei mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid. Sääʹmpäärnain da -nuõrin kuuitâǥ juʹn 2/3 jäälast da jåått škooul jeeʹres sââʹjest ko säʹmmlai dommvuuʹdest, särnn Magga.

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari särnn, što ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs lij vuõssmõs läuʹǩǩ vuäǯǯad sääʹmǩiõli mättʼtõõzz põõššjen dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeälla. – Mättʼtõs- da kulttuurministeria šiõtteem sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõl mättʼtõõzz oouʹdeemjoukk lij tuejjeʹmmen ääʹšš õuʹdde. Tuâjj-joukk õlmstâtt eʹtǩǩõõzz tän pirr da määŋg jeeʹres ääʹšš pirr pueʹtti eeʹjj aalǥbeäʹlnn.

Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz 2020 vuäǯǯai õlmstââʹttet 23.11.2020 neeʹttest jäʹrjstum paʹlǩǩeemšõddmõõžžâst. Paʹlǩǩõõzz juâkk Mättʼtõshalltõõzz väʹlddjååʹđteei Olli-Pekka Heinonen.

Teâđ Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz da jeeʹres finaliiʹsti pirr Mättʼtõshalltõõzz teâđtõõzzâst, koon vuäitt lookkâd täʹst.

https://www.saamenetaopetus.com/

Sääʹm ǩiõll-laauǥ pukid – ääv mättčiâss sääʹmǩiõli neäʹttlest

Lââʹssteâđ:

Hanna Helander, hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi

Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi

Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi