Sääʹmteʹǧǧ alttad Säʹmmla soti-oođõõzzâst -blogirääid õlmstâttmõõžž čõõuč 2020 äiʹǧǧen

22.9.2020 /

Vueʹssen soti-kampanjast Sääʹmteʹǧǧ älgg õlmstâʹtted Säʹmmla soti-oođõõzzâst -blogirääid sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž soti-kääzzkõõzzi pirr, da tõid kuulli vaʹǯǯtõõzzi da vueiʹttemvuõđi pirr. Blogirääidast jeeʹres suõʹrji äʹšštobddi poʹhtte vueiʹnnmes da äʹšštobddmes vuâđald õuʹdde vuäinnmõõžžid soti-sueʹrj kääzzkõõzzin.

Blogirääidast saǥstõõlât soti-kääzzkõõzzi taʹrjjummšest õõutverddsažvuõđ ǩiõččâmkuuʹlmest di ääʹveet konkreettlaž õuddmiârkivuiʹm sääʹmǩiõllsai da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi miârktõõzz aarǥâst.

”Sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž soti-kääzzkõõzzi taʹrjjummšest åårrai vaʹǯǯtõõzzi lââʹssen haaʹleep vuâmmšâʹtted nuʹtt ǩeeʹrjteeʹjid seämma ko lookkjid tõid vueiʹttemvuõđid, koid soti-oođõs taʹrjjad kääzzkõõzzi da tõid kuõskki lääʹjjšiõtteem oouʹdummšest”, särnn saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso blogirääid pirr.

Sääʹmteʹǧǧ alttii ǩieʹssmannust 2020 kampaanj õõutverddsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl (soti) kääzzkõõzzi beäʹlest.  Lääʹddjânnam halltõs lij jåʹttʼtam soti-oođõõzz di soti-mäddkooʹddi vuâđđummuž, koi mieʹrren lij soti-kääzzkõõzzi čõõđtummuš pukid õõutverddsen. Marin halltõsprograʹmme lij še ǩeeʹrjtum čiõlgg saaʹnivuiʹm liʹnjjʼjummuž ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi nääʹllen teâuddjem staanmõõžžâst sääʹmǩiõʹlle.

Soti-kampanjain Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad puʹhtted õõlmâs saǥstõõllma teâđ säʹmmlai soti-kääzzkõõzzi ânnʼjõž vueʹjjest da soti-kääzzkõõzzid kuulli lääʹjjšiõtteem oođeem taarbin säʹmmlai ǩiõččâmkuuʹlmest.

https://www.samediggi.fi/sote-uudistus/

Lââʹssteâđ                                                                                                        

saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga, 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi