Sámegielaid gáiddusoahpahusa goalmmát lohkanjahki álggii – ohppiidlohku lassána

Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttaprošeavtta goalmmát doaibmanjahki ja ođđa lohkanjahki lea álgán. Prošeavtta ohppiid- ja studeanttaidlohku lea lassánan sullii 20 ohppiin. Mannan lohkanjagi sámegiela oahpahusa ožžo sullii 60 oahppi ja studeantta. Dál álgán lohkanjahkái leat almmuhuvvon badjelaš 80 oahppi ja studeantta miehtá Suoma.

Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttaprošeakta fállá anáraš-, nuortalaš- ja davvisámegiela vuođđooahpahusa ja logahatskuvlejumi dievasmahtti oahpahusa guokte vahkkodiimmu oahpahusjoavkku nammii. Prošeakta váldá oahpahussii mielde maiddái ovdaskuvlaohppiid. Oahpahus lea oaivvilduvvon sámeohppiide sámiid ruovttuguovllu gielddaid olggobealde. Prošeakta ii fála oahpahusa rávesolbmuide.

Almmuhanáigi sámegielaid gáiddusoahpahussii nogai njukčamánus. Vaikke aitosaš almmuhanáigi lea nohkan, de prošeakta váldá ain ođđa ohppiid mielde oahpahussii vel čakčamánu loahpa rádjái. Oahpahussii beassama eaktun lea, ahte sámegiela gáiddusdiimmut heivejit oahppi lohkanortnegii ja ahte oahppái gávdno pedagogalaččat vuogas oahpahusjoavku. Oahppi ii goittotge dárbbaš máhttit sámegiela, muhto oahpahus vuolgá maid vuođđoáššiin.

Vánhemat sámiid ruovttuguovllu olggobealde, geat háliidivčče mánáidasaset anáraš-, nuortalaš- dahje davvisámegiela gáiddusoahpahusa, sáhttet váldit oktavuođa Arla Maggai, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033.

Oulu, Roavvenjárgga ja Helssega gávpogat lágidit davvisámegiela oahpahusa lagašoahpahussan. Jos háliidat oahpahusa, de váldde oktavuođa iežas skuvlla rektorii dahje iežat gávpoga skuvladoaimmahahkii.

Lassedieđut

Prošeaktahoavda Hanna Helander
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi
040 7012 094

Koordináhtor Arla Magga,
arla.magga(at)samediggi.fi
040 1985 033

https://www.saamenetaopetus.com/