Iinnteʹmes inn -konseeʹrt striiʹmjet påʹrǧǧmannust

Iinnteʹmes inn- festivaal konseeʹrt striiʹmjet 15.8.2020 Aanrest sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Konseʹrttvuõlttõõzz ǩiõččmõš lij määustem, pääiʹǩ õõl ǩiõččjid jeät valddu.  Konseeʹrtest kuulât räʹpp-artiist Ailu Valle, Gájanas-joouk di juõiggjeeʹjid Iŋgá-Máret Gaup-Juuso da Juha Tornensis.

Iinnteʹmes inn Lääʹdd Ǩiõttmaddi jõnn tuõddri beäʹlest

Ǩiõttmaddi vuuʹdest lie jååʹttmen mäŋgg kuäivas-sueʹrj haʹŋǩǩõõzz.  Kuäivastooiʹmin leʹčči loopplaž seuʹrrjõõzz Ǩiõttmaddi rââʹžžes luõttu di žeeʹvetkådda. Vuuʹd jieʹllemviõǥǥ vuâđđan lij luâđ ǩeâllʼjeei âânnmõš, mâʹte luâttjieʹllemvueʹjj, luâttmaatkčummuš da virksmâʹttemâânnmõš.  Kuäivastooiʹmin lie peʹllsteei vaaiktõõzz puuʹttes čaaʹʒʒid, jieʹllʼjid da maddu.  Iinnteʹmes inn- festivaal haaʹlad čuäʹjted tueʹrjes Ǩiõttmaddi vuuʹd õõʹnnʼjid da ceäʹlǩǩed õõutveäkka ij kuäivastoimma Sääʹmjânnmest.  Teeʹmmkonseeʹrtest juõiggje Iŋgá-Máret Gaup-Juuso da Juha Tornensis.  Jiõʹnne peäʹsse veâl vuuʹd äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji harjjteei.

Ailu Valle da Gájanas-joukk taʹrjjee modeʹrn sääʹm-musiikk

Ailu Valle lij tâʹvvsäämas, lääddas da eŋglõsǩiõʹlle räʹppjeei artistt, koon nääʹlest õhttan bieʹllvaʹlddi saakk, teeknlažvuõtt da tobdd. Valle õlmstõõʹtti kuälmad studioalbuumes “Viidon sieiddit” leʹbe “Laajentuneet Seidat” 27.7.2019. Albuumâst Valle smeâtt äimm-muttâz äiʹǧǧpââʹj šiõttõõttmõõžž da luâttkõõsk čiŋŋlõs filosooflaž täävtõõzzin; neävvan juõigg da spoken word di tâʹvvsääʹm-, lääʹdd- da eŋglõsǩiõllsaž räʹpp. Iinnteʹmes inn -konseeʹrtest Ailu Valle mieʹldd lie DJ Uyarakq di taʹnssjeei Janita Rantanen da Niina Rajaniemi.

Gájanas lij sääʹmǩiõllsaž etno-proge-musikkjoukk Lääʹdd laaǥǥâst,Uccjokk-Aanar akseeʹlest.  Joukk lij vaʹlljuum jeeʹrab mieʹldd Kaustinen meermusikkjuuhli eeʹjj joukkân eeʹjjest 2017. Joouk musiikkâst šäigg sääʹm äʹrbbvuõtt, kååʹtt kaaunââtt ânnʼjõžaaiʹjin euʹnnreeʹǧǧes suddõõttmõššân. Gájanas musiikkâst vuäitt kuullâd saǥstõõllmõõžž äʹrbbvuõđlaž da modeern sääʹm-musiikk kõõsk. Tõʹst pâjjan veâl alggmeer nâânas õhttvuõtt luõttu. Jeeʹres genre õhttne šõõddteeʹl mõõn-ne ođđ da uniikk.

Iinnteʹmes inn -konseʹrtt sriiʹmjum sueʹvet 15.8. čiâss 19.00 ääʹljeeʹl addrõõzzâst www.sajos.fi/live. Konseeʹrt jäʹrjste õõutveäkka Anára Sámisearvi rõ, Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ, sääʹm-musikk-kõõskõs, Sääʹmkultturkõõskõs Sajos da  Sääʹm škooultemkõõskõõzz medialinjj.

 

Lââʹssteâđ:

Puuʹtʼteei Oula Guttorm
+358 40 667 4545
oula.guttorm(at)samediggi.fi
www.ijahisidja.fi
www.sajos.fi/live

Sääʹmteʹǧǧ oudd teâttan, što lij piijjâm ooccâmnalla pueʹtti pirrõspiisar veeʹrjsâjjõsvuõđ

Sääʹmteʹǧǧ oudd teâttan, što lij piijjâm ooccâmnalla pueʹtti pirrõspiisar veeʹrjsâjjõsvuõđ äigga 10.8.2020 – 31.8.2024. Pirrõspiisar tuâjjan lij håiddad pirrõshoiddu da mäddâânnmõʹšše kuulli aaʹššid. Tuâj meäʹrtâʹvve Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 26 b § mieʹldd. Šiõttõsvuâđđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj oudldem škoouʹl’jummuš da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž ooudâs veʹǩǩe suåppi õllškooultuʹtǩǩõs, pirrõsaaʹšši da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš da riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl silttummuš. Päʹlǩǩummuš meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩeemriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/IV-II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij kõõskin 2518,95 – 2625,08 euʹrred/mp). Veʹrǧǧsâjjõsvuõđ tiuddummšest jääʹǩǩtet kueiʹt mannu ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzineez âlgg vuõltteed Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.7.2020 räjja addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?be6207bf

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldšemšuurmõs Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 040-7262688. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd interneʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 17.6.2020

Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 18.6.

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 18.6.2020.

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat šiõǥǥ evvanpeeiʹv pukid!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs vuâǯǯai juätkkeeʹjj – Sääʹmteʹǧǧ da Uʹccjokk rääʹmest!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs vuâǯǯai juätkktieʹǧǧ. Mättʼtõs- da kulttuurministeria mieʹđti haʹŋǩǩõʹsse 235 000 eeuʹr teäggtõõzz ekka 2021.  Haʹŋǩǩõõzz jååʹđat Uʹccjooǥǥ kåʹdd da õhttvuõđ gåårdid koordinâstt Sääʹmteʹǧǧ.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs leäi puuttmen tän eeʹjj looppâst. Ministeriain leämmaž saǥstõõllmõõžžin lij kuuitâǥ puõttum nåkam puäđõʹsse, štõ juätkkeeʹǩǩ lij taarblaž. Tâʹl sääʹm-mättʼtõõzz õõuʹdeemtuejj-joukk, koonn ministeria lij piijjâm, ǩiõrggan vuäǯǯad tuejas valmmšen. Sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz õõuʹdeemtuejj-joouk tuejj juätkkai eeʹjj loʹppe da tän tuejjan lij jm. valmštõõllâd eʹtǩǩõõzzid sääʹm-mättʼtõõzz põõšši  čåuddsen saaʹmi päiʹǩǩvuud kååʹddi oouǥpeäʹlnn.

– Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz juätkkeeʹǩǩ lij samai pueʹrr oođâs, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. – Tuʹmmstõk oudd tuäiv tõõzz, stõ säʹmmlai dommvuud oouǥpeäʹlnn uvddum mättʼtõs leʹčči tõʹst õõudâs nâân vuâđ âʹlnn. Sääʹmpäärna da -nuõr jälste mââimõs laʹsǩǩummši (2019) mieʹldd dommvuuʹd oouǥpeäʹlnn nuʹt 2000 veʹrdd.

– Haʹŋǩǩõs lij vuällam sääʹmpäärnaid da -nuõrid tän räjja puârast, leša jeänaš vueʹss seeʹst lij õinn sääʹm-mättʼtõõzz ååuǥpeäʹlnn. Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst tuejjuum tuejj lij samai pueʹrr da leäm kuärǥast tõʹst, štõ Sääʹmteʹǧǧ da Uʹccjooǥǥ kååʹdd kõskksaž õhttsažtuejj tåimm njueʹbǯǯlânji, Juuso mušttal.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander Uʹccjooǥǥ kååʹddest rämmaž jeäʹrben tõʹst, štõ kååʹdd vuäǯǯa pueʹtti eeʹjj mättʼtummuš hieʹlǩben da hääʹlbben ǥo tän eeʹjj.

– Tän räjja kååʹdd lie mähssam mättʼtõʹsse vuässõõttmest n. 1000 euʹrred mättʼtõõttjest. Pueʹtti eeʹjj mähss lij tåʹlǩ 50 euʹrred. -Mij tuäivvap, štõ ministeria mieʹrrõõzz mieʹldd škooulniiʹǩǩi mieʹrr lâssan, Helander ceälkk.

Haʹŋǩǩõs aaʹlji čâhčča 2018 samai jåʹttlânji da vuõssmõs mättʼtõʹsse pueʹtte mieʹldd 19 tâʹvvsääʹmǩiõl, 18 aanarsääʹmǩiõl da 16 nuõrttsääʹmǩiõl lookki. – Pueʹtti lookkâmeeʹjj sääʹmǩiõl lookkji mieʹrr lâssan 81 lookkja, koin 41 tâʹvvsääʹm, 24 aanarsääʹm da 16 nuõrttsääʹmǩiõl lookki, mušttal haʹŋǩǩõskoordinaattor Arla Magga Sääʹmteeʹǧǧest. – Haʹŋǩǩõõzzâst uuʹdet pueʹtti lookkâmeeʹjj mättʼtõõzz 16 õudd- da vuâđđmättʼtõõzz jouʹǩǩe da kueiʹt lookkjiškoouljouʹǩǩe.

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Tauno Ljetoff lij toođvaž tõn diõtt, štõ haʹŋǩǩõstieʹǧǧin vueiʹtet õõuʹdeed še mättmateriaalid koid taarbâž ougglõsmättʼtõõzzâst.

– Leäʹp ååʹn kueʹhtten ǩieʹzzest vuäittam paʹlǩǩeed haʹŋǩǩõstieʹǧǧin škooultõs- da mättmateriaalkonttra ǩieʹsstuõjju mättmateriaaltuejjeeʹjid kooum sääʹmǩiõʹlle.

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõspiisar da OKM sääʹm-mättʼtõõzz õõuʹdeemtuejj-joouk vuäzzlaž

Ulla Aikio-Puoskari ceälkk, štõ lie mââimõs poodd čåuʹdded mättʼtõõzz sââʹjj koonn uuʹdet saaʹmi dommvuuʹd oouǥpeäʹlnn. – Leigga mäŋgg ââʹǩǩjoouk lie juʹn sõrgg-ba mõõntum, ǥo mättʼtõõzz ij leäkku vuäittam jäʹrjsted. – Haʹŋǩǩõõzz alttummuš eeʹjjest 2018 miârkkšõõvi vuõssmõs lääuʹǩ mättʼtõõzz sââʹj čåuʹddmest dommvuuʹd kooʹddi oolǥpeäʹlnn, Aikio-Puoskari mušttal.

Laassteâđ:

projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander, hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi, 040 7012 094

projeʹkttkoordinaattor Arla Magga, 040 1985 033, arla.magga(at)samediggi.fi

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/tuaimmjummus/skooultos-da-mattmateriaal/?lang=nuo

 

Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisren Elli-Marja Hetta 

Pedagogikktiõtti maister Elli-Marja Hetta nõõmteš Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar vergga. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii nõõmtummšest såbbreʹstes ǩieʹssmannu 11. peeiʹv 2020. 

Vuâččlaž Elli-Marja Hetta lij škooultõõzzâs beäʹlnn pedagogikktiõtti maister, da son lij håiddam nuõripiisar veʹrǧǧsâjjsažvuõđ 1,5 eeʹjj ääiʹj. Nuõripiisar toiʹmmai nuõrisuåvtõõzz aaʹšši ouʹddepuʹhttjen da piisren da suu tuõjju kooll jm. valmštõõllâd sääʹmnuõri jieʹllem da pueʹrrvââjjam kuõskki aaʹššid, oouʹdeed sääʹm nuõrituâj õõutveäkka sääʹmnuõrivuiʹm da riâššât sääʹmnuõri konfereeʹns.   

Muu miõlâst lij fijnn, što sääʹmnuõr vuäiʹtte mâŋŋa määttai mäʹcced da vuäǯǯad tuâj sääʹmvuuʹdest di reâuggad sääʹmõutstõõzz pueʹrren. Leäm ääiʹjben toiʹmmjam nuõrisuåvtõõzz vuäzzliʹžžen da veeʹrj sâjjsiʹžžen lij leämmaž fijnn vuâmmšed mõõn jiânnai nuõrisuåvtõõzz toiʹmmjummuž lij oouduum ouddmiârkkân jeeʹres haʹŋǩǩõõzzi pääiʹǩ. Sääʹmnuõri vuässadvuõđ nâânummuš jeeʹres naaʹlivuiʹm lij õhtt nuõripiisar tuâjain da vääldam tuâj vieʹsslen vuâstta, särnn Elli-Marja Hetta mâŋŋa vaʹlljummšest kuullmes. 

Sääʹmteeʹǧǧ pueʹtti sååbbar riâžžât ougglõsõhttvuõđin 

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 2/2020 ââʹnet 26.6.2020 čiâss 12 ääʹljeeʹl ougglõs-såbbren. Såbbar vuäitt ǩiõččâd takainalla livestriim pääiʹǩ addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõlttõõzzâst vuäitt še kulddled tuʹlǩǩummuž. 

– Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij tuʹmmääm jäʹrjsted såbbar ougglõsõhttvuõđin koronaepidemia šõõddtem vueʹjj diõtt.  Håʹt viõǥǥâst åårrai rääʹjtõõzzi mieʹldd jäänmõsân 50 oummu såbbrid vuäitt ååʹn juʹn jäʹrjsted, tuʹmmiim ââʹnned ougglõs-såbbar, što pâʹsttep jäʹrjsted såbbar koronastaanâld, särnn saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.   

Tiuddsåbbrest ǩiõttʼtõõlât eeʹjj 2019 tilltuʹmmstõõǥǥ da toiʹmmjem-mušttlõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹm kulttuurmieʹrrteäʹǧǧen  eeʹjjest 2020, eʹtǩǩõõzz sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmmkääzzkõõzzi staanmõʹšše da ooudummša eeʹjjest 2022, eʹtǩǩõõzz sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi staanmõʹšše eeʹjjest 2022 da õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹm ǩiõli ämmat- da resursskõõskõõzz Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi vuâkkõõzzid.  

Halltõs tuõʹllji vuõlttõs-saǥstõõllmõõžž sääʹm äimmõspolitikk ooudâs viikkmest di saǥstõõli tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss ouddnem pirr da tuʹmmii juätkktooiʹmin. Halltõs teâđat tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss puäđlvaž tooiʹmin, ko tõt lij ääiʹjpoddsaž. 

Lââʹssteâđ: 

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi  

Muumlieʹjj häämai jiõnnroolid taarbšet lââʹzz nuõrttsääʹmǩiõllsaž oummid

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž Muumlieʹjj jiõnnrooli teʹsttčuäjtõõzzid  jäʹrjstet sueiʹnnmannu aalǥâst Aanrest. Jiõnnteeʹstid ââʹnet 1.-5.7.2020 Sajoozz studiost. Jiõk taarbaš leeʹd ääiʹjben tuejjääm jiõnnroolâst, puäʹđ smellkânji kåittad jiõnnroolâst čuäʹjtõõllmõõžž. Häämain måtam läulla, nuʹtt-ba mieʹldd taarbšet še laaulčieʹppid. Ođđeeʹjjmannust 2020 jiõnnteeʹstid ouddam oummi ij taarbâž pueʹtted oʹđđest teeʹstid, tõid vääʹldet lokku vaʹlljummšin. Ååʹn lij veâl lââʹsstarbb jiõnid, ko hääm lie jiânnai.

Nuõrttsäämas tuejjeet nuuʹbb pââʹj vueʹzzid 1 di 9 – 13. Muumleäkka vuäitt tobdstõõttâd Yle Areenast https://areena.yle.fi/1-4529479. Vaʹlljuum jiõnnroolid jäʹrjstet veâl harjjtõõzzid sueiʹnnmannu mââimõs neäʹttlest, kuäʹss harjjtõõlât õõutsââʹjest nuʹtt jiõnnroolid ko jiõnnummuž ǩiõttǩeeʹrjtõõzz meâldlanji.

Puäʹđ mieʹldd tuejjeed nuõrttsääʹmǩiõllsa Muumlieʹjj!

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ jieʹllikarttkõõskõõzz plaaneei Tarja Porsanger:

  • tarja.porsanger(at)samediggi.fi
  • teʹl. 050 569 6065

Hoʹhsse! 19.-28.6.2020 kõskksaž äiʹǧǧen neʹttpååʹšt leʹbe teʹksttsaakk, muđoi še teʹlfoonsåitt.

Snimldõk: Gutsy Animations

Sääʹmteʹǧǧ nuäjjââtt ministeera Taarr raajjtrafiikk ääʹveem diõtt  

Sääʹmteʹǧǧ nuäjjââtt siiʹsǩaaʹššiminister Maria Ohisalo beälla Taarr da Lääʹdd kõskksaž raaj ääveem diõtt. Koronaviruuzz diõtt mieʹrruum liikkeemraajtõõzz lie kuõsktam miârkteeinalla Tâʹvv-Lääʹdd raajjvuuʹdi säʹmmlaid. 

– Sääʹmõutstõõzzâst lij samai takai nääʹll, što õutstõõzz da sooǥǥi vuäzzla jeälste juʹn-a põõššjen leʹbe kõskkpoddsânji raajjriikki vuuʹdest leʹbe jåʹtte raajjriikk beäʹlnn reâuǥast. Koronaviruuzz diõtt mieʹrruum liikkeemraajtõõzz lie šõõddtam miârkteei negatiivlaž vaaiktõõzzid sääʹmnarood tuõjju, piʹrǧǧummša da liikkummša, da veâl sosiaalʼlažda piârkõõskin tuõʹllʼjummša, tuâtt saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. 

Ǩiiđ koronaepidemiast šõddâm raaji tõppmõš lij šõõddtam veâl jõnn vaaiktõõzzid säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji harjjteeʹji toiʹmmjemoudldõõzzid da liikkummša. Liikkeemraajtõõzzi diõtt sääʹmõutstõʹsse lie šõddâm jõnn vaaiktõõzz še muđoi 

Sääʹmteeʹǧǧ fiʹttjõõzz mieʹldd tän poddsaž koronavueʹǩǩ ij õõlǥât teänab tuõʹllʼjed Taarr ja Lääʹdd kõskksaž raaj ǩidd, peʹce raajjtõppmõš õõlǥči juʹn-a vooʹps ääʹveed leʹbe siõmmnai siõmmnai. Jos raaj tõppmõõžž jueʹtǩet, jouʹdde äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji, mâʹte ouddmiârkkân puäʒʒhååid harjjteei vaiʹǧǧes vuâkka. Raajjtõppmõõžž äävummuš leʹčči vieʹltʼtem še jeeʹres riikki vuuʹdest åårrai piârrji da sooǥǥi õhttvuõđi da sookkõutstõõzz vuäzzlai kaaunõõttmõõžži diõtt da jeeʹres riikkin takai nalla reâuggai oummi tuâj da piʹrǧǧeem staanâm diõtt, juätkk Juuso. 

Sääʹmteʹǧǧ pohtt ouʹdde nuäjjõõttmõõžžstes, što säʹmmlain lij vuõiggâdvuõtt vuässadvuõʹtte jiiʹjjes kuõskki tuʹmmstõktuâjast. Meeraikõskksaž raaji jueʹǩǩem alggmeerast lij vuõiggâdvuõtt tuõʹllʼjed da ooudeed rââst raaji vuällai õhttsažtuâj da kõõskid. Nuʹtt-ba Sääʹmteʹǧǧ räukk, što pueʹttiääiʹjest sääʹmvuuʹdest riikk raajid kuõskki tuʹmmstõktuâjast vääʹldet lokku vaaiktõõzzid alggmeeran da staanât Sääʹmtegga säʹmmlai veerǥlaž eeʹttkõʹsttjen vueiʹttemvuõđ õlmmeed bieʹllväʹlddmes äšša. 

Sääʹmkulttuuʹre kooll nâânas vueʹssen sooǥǥ da õutstõõzz õhttvuõđâânnmõš da juõʹǩǩnallšem õhttsažtuâjj jieʹllemvueʹjji, kaaup da jeeʹres jieʹllemvuuʹdi sueʹrjest. Õhttsažtuâjj riikki kõõsk lij takai jieʹllmest nâânas da vieʹltʼteʹmes sääʹm äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji harjjteeʹji seʹst. 

Sääʹmteeʹǧǧ nuäjjõõttmõš siiʹsǩaaʹššiministeera Taarr raajjtrafiikk äävummša (10.6.2020) 

Lââʹssteâđ: 

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Vs. lääʹǩǩpiisar Kalle Varis teʹl. 050 384 7040, kalle.varis(at)samediggi.fi 

 

Snimldõk: Tarja Länsman

Striiʹmjum sääʹm-musiikk konseeʹrt Sajoozzâst

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm-musikk-kõõskõs da sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos reäʹšše livestream-konseʹrtträäid ǩieʹssmannust. Vuõiʹǧǧest striiʹmjum konseeʹrtid vuõltteet sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest da tõi ǩiõččmõš lij määustem. Pääiʹǩ õõl ǩiõččjid jeät valddu. Konseeʹrtid vuäitt ǩiõččâd addrõõzzâst sajos.fi/live.

Konseeʹrti rääid alttad seärad 10.6. nuõrttsääʹmǩiõllsaž Suõmmkar-joukk. Suõmmkar õhttââll vuäʹmm nuõrttsääʹm äʹrbbmusiikk ânnʼjõžäiggsaž maaiʹlm-musiʹǩǩe. Jooukâst läulla da leuʹddje nuõrttsäʹmmla Anna Lumikivi da Hanna-Maaria Kiprianoff, kook lie välddam sooǥǥeez ǩiõl da kulttuur mååust eman rääʹvesooumžen da mättʼtõõllâm sääʹm musikkäʹrbbvuõđ arkiivi ohjjummšest. Joukk õlmstõõʹtti debyttalbuumes Suõmmkar påʹrǧǧmannust 2018, da tuâjjan lij ååʹn nuʹbb albuum.

Nelljdpeeiʹv 11.6. konseeʹrt oudd Ulla Pirttijärvi-Länsman õõutâst Ulda-jooukin. Pirttijärvi-Länsman lij õhtt tobddsõmâs sääʹm-musiikkrin jeärben äʹrbbvuõđlaž vokaalmusiikkâst, juõiǥ sueʹrjest da juõigg lij še ravvsen ââlda Ulda musiikkâst. Joukk lij aalǥtum eeʹjjest 2009 da tõt lij õlmstâttam kuõʹhtt albuum; Ulda (2012) da Roijk (2016). Kuälmad albuum lij jååʹttmen.

Seärad 17.6. lij vuârast Ante Aikio jooukines. Aikio lij aanar ååraž musiikkâr da ǩeʹrjjneǩ, kååʹtt lij õlmstâttam määŋgaid ǩeerjlaž tuejjõõzzid da juõiggâm õlmmsest juʹn iiʹjjid. Son lij leämmaž Korpiklaani-bäänd njonnaz Jonne Järvelä kuõiʹt sooloalbuumâst mieʹldd da Saimaa Sinfonietta -orkesteeʹr juõiggsolisttân. Teimma ǩeässa son õlmstõõʹtti vuõssmõs jiiʹjjes siŋŋle, Šuvvá, koon puuʹtteeʹjen tuejjii ruõcclaž räppneǩ Kitok. Vueʹssmannust 2020 Aikio õlmstõõʹtti debyttalbuumes Eret.

Konseeʹrti rääid mââimõssân lij 24.6. Wimme & Rinne. Wimme Saari da Tapani Rinne lie tuejjääm musiikk õhttân juʹn pâʹjjel čueʹtteeʹjjnelljõõzz ääiʹj da lie jååttam jeeʹres maaddjânnmin. Kueiʹmi ânnʼjõž norrõs lij duo, Wimme & Rinne, koʹst kuhttui persooni tuâǥǥa da ǩiččmõš õhttne. Looppâst lij lääʹđes da viõusâs musikk, kååʹtt lij âʹldd täʹst da ååʹn.

Puk konseeʹrt äʹlǧǧe čiâss 19.00 da tõid vuäitt ǩiõččâd addrõõzzâst sajos.fi/live.

 

Konseeʹrt:

10.6. Suõmmkar

11.6. Ulla Pirttijärvi & Ulda

17.6. Ante Aikio

24.6. Wimme & Rinne

 

Lââʹssteâđ:

Sääʹm-musikk-kõõskõõzz plaaneei
Oula Guttorm
oula.guttorm(at)samediggi.fi
040 6674545

Sääʹmparlameʹnttniiʹǩǩi konfereʹnss 2020 serddai 

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz (SPN) halltõs noorõõđi ougglõsõhttvuõđin 3.6. da saǥstõõli såbbreʹstes sääʹmparlameʹnttniiʹǩǩi konfereeʹns riâššmõõžžâst. Konfereʹnss leäi mieʹrren riâššâd Aanrest påʹrǧǧmannu 13 – 14. peeiʹv 2020. Halltõs tuʹmmii såbbreʹstes, što konfereeʹns seeʹrdet koronaviruspandemia diõtt. Konfereeʹns ođđ ääiʹjest lij mieʹrr tuʹmmeed mâʹnnjlõbân ǩieʹzz äiʹǧǧen. 

Žaaʹll lij, što jeäʹp vueiʹn äšša jeeʹres čåuddmõõžž pandemia diõtt. Konfereeʹns kuuitâǥ riâššât tâʹlles ko pandemia oudd. Rââst raaʹji vuällai sääʹmpoliittlaž õhttsažtuâjast ââʹnet täʹrǩǩen, što sääʹmparlameʹnttneeʹǩǩ noorâʹtte da sij vuäiʹtte piâssâd saǥstõõllâd õhttsaž aaʹšši di vaʹǯǯtõõzzi pirr, särnn SPN saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso konfereeʹns seʹrddem pirr. 

Sääʹmparlameʹnttniiʹǩǩi konfereeʹns riâššât juõʹǩǩ kuälmad eeʹjj. Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs vaʹsttad sääʹmparlameʹnttniiʹǩǩi konfereeʹns jäʹrjstõõllmõõžžin, da eeʹjj 2020 konfereeʹns jäʹrjstõõllmõõžžin vaʹsttummuš kooll Lääʹdd sääʹmtegga. Aanrest riõššum konfereeʹnsest lie kolmm väʹlddteeʹm: äimm-muuttâs, säʹmmlai vuõiggâdvuõđi ouddnummuš mââimõs aaiʹjin di Sääʹmteeʹǧǧ õhttsaž vaalpeiʹvv. 

Sääʹmnuõri konfereeʹns leäi še mieʹrr riâššâd påʹrǧǧmannust parlameʹnttniiʹǩǩi konfereeʹns õhttvuõđâst.  Õhttsažtâʹvvjânnmallaš nuõri konfereeʹns riâššât kuõiʹt eeʹjj kõõski da pueʹtti teeʹmmen lij tuʹmmuum äimm-muuttâs.  

Žaaʹll lij, što tän vueʹjjest jeäʹp muđoi vueiʹt tuejjeed. Vueʹjj ij kuuitâǥ vueiʹt uʹvdded rââʹžžeed sääʹmnuõri pâʹjjel raaji vuällai vaaiktemvueiʹttemvuõđid, nuʹtt-ba SPN nuõrisuåvtõs seʹlvvad tän poodd vuäittmõõžžid riâššâd sääʹmnuõri konfereeʹns leʹbe tõn vueʹzzid ougglõsõhttvuõđivuiʹm, tuâtt nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio. 

 

Lââʹssteâđ 

saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

meeraikõskksaž aaʹšši piisar Inka Saara Arttijeff, 050 574 7629, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi 

nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio, 040 708 2072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi 

vs. nuõripiisar Elli-Marja Hetta, 050 382 5179, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Saaǥǥjååʹđteeikååʹdd kõõjjõsčiâss joukkchaatâst

Nuõrisuåvtõs reäšš vuõssmõs vuâra historiast saaǥǥjååʹđteeikååʹdd kõõjjõsčiâss, koʹst nuõr jiijj toiʹmmje tentteeʹjen. Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, Anni Koivisto da Leo Aikio rämmšõʹvve vuäǯǯeen kååčč. -Lij fiinâs vuäǯǯad näkam vueiʹtlvažvuõtt piâssâd saǥstõõllâd vuõiʹǧǧest sääʹmnuõrivuiʹm ođđnallšeeʹm kanaal äuʹǩǩeeʹl, sij kommentõʹstte puõʹtti šõddmõõžž.

Joukkchat riâžžât 9.6.2020 čiâss 18-19 koolmin sääʹmǩiõlin. –Nuõr liâ õuddmaallân määŋgsääʹmǩiõllsažvuõđâst ouddmiârkkân sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv da Sohkaršoki pääiʹǩ. Lij šiõǥǥ, što sääʹmnuõr tätta miʹjjid fiʹttjed da  toiʹmmjed pukin sääʹmǩiõlin tuõsttlõnji, saaǥǥjååʹđteei tueʹtte. Joukkchat käunnai www.nuor.fi -seeidai TUU ÕHTTSAŽKÅʹDD -pääiʹǩest da pukin neʹttseeidai ǩiõllversioin ouddseidda puätt liŋkk, kååʹtt jååʹđat chaʹtte.

Nuor.fi seeid liâ tuejjuum pieʹǩǩen DigiÁrran haʹŋǩǩõõzz, koon miârktõssân lij viikkâd ooudâs sääʹmǩiõllsa, sääʹmnuõrid miârktum teâtt- da vuäʹpstõskääzzkõõzz da digitaalʼlaž nuõrituâj. Haʹŋǩǩõõzz teäggat Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr, nuõrisuåvtõs da Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaalkoontâr.

Lââʹssteâđ:

saaggjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, tel. 040 594 5060, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I väärrsaaggjååʹđteei Anni Koivisto, tel. 040 594 5060, anni.koivisto(at)samediggi.fi

II väärrsaaggjååʹđteei Leo Aikio, tel. 040 594 5060, leo.aikio@samediggi.fi

vs. nuõripiisar Elli-Marja Hetta, tel. 050 382 5179, elli-marja.hetta@samediggi.fi