Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs vuâǯǯai juätkkeeʹjj – Sääʹmteʹǧǧ da Uʹccjokk rääʹmest!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs vuâǯǯai juätkktieʹǧǧ. Mättʼtõs- da kulttuurministeria mieʹđti haʹŋǩǩõʹsse 235 000 eeuʹr teäggtõõzz ekka 2021.  Haʹŋǩǩõõzz jååʹđat Uʹccjooǥǥ kåʹdd da õhttvuõđ gåårdid koordinâstt Sääʹmteʹǧǧ.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs leäi puuttmen tän eeʹjj looppâst. Ministeriain leämmaž saǥstõõllmõõžžin lij kuuitâǥ puõttum nåkam puäđõʹsse, štõ juätkkeeʹǩǩ lij taarblaž. Tâʹl sääʹm-mättʼtõõzz õõuʹdeemtuejj-joukk, koonn ministeria lij piijjâm, ǩiõrggan vuäǯǯad tuejas valmmšen. Sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz õõuʹdeemtuejj-joouk tuejj juätkkai eeʹjj loʹppe da tän tuejjan lij jm. valmštõõllâd eʹtǩǩõõzzid sääʹm-mättʼtõõzz põõšši  čåuddsen saaʹmi päiʹǩǩvuud kååʹddi oouǥpeäʹlnn.

– Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz juätkkeeʹǩǩ lij samai pueʹrr oođâs, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. – Tuʹmmstõk oudd tuäiv tõõzz, stõ säʹmmlai dommvuud oouǥpeäʹlnn uvddum mättʼtõs leʹčči tõʹst õõudâs nâân vuâđ âʹlnn. Sääʹmpäärna da -nuõr jälste mââimõs laʹsǩǩummši (2019) mieʹldd dommvuuʹd oouǥpeäʹlnn nuʹt 2000 veʹrdd.

– Haʹŋǩǩõs lij vuällam sääʹmpäärnaid da -nuõrid tän räjja puârast, leša jeänaš vueʹss seeʹst lij õinn sääʹm-mättʼtõõzz ååuǥpeäʹlnn. Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst tuejjuum tuejj lij samai pueʹrr da leäm kuärǥast tõʹst, štõ Sääʹmteʹǧǧ da Uʹccjooǥǥ kååʹdd kõskksaž õhttsažtuejj tåimm njueʹbǯǯlânji, Juuso mušttal.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander Uʹccjooǥǥ kååʹddest rämmaž jeäʹrben tõʹst, štõ kååʹdd vuäǯǯa pueʹtti eeʹjj mättʼtummuš hieʹlǩben da hääʹlbben ǥo tän eeʹjj.

– Tän räjja kååʹdd lie mähssam mättʼtõʹsse vuässõõttmest n. 1000 euʹrred mättʼtõõttjest. Pueʹtti eeʹjj mähss lij tåʹlǩ 50 euʹrred. -Mij tuäivvap, štõ ministeria mieʹrrõõzz mieʹldd škooulniiʹǩǩi mieʹrr lâssan, Helander ceälkk.

Haʹŋǩǩõs aaʹlji čâhčča 2018 samai jåʹttlânji da vuõssmõs mättʼtõʹsse pueʹtte mieʹldd 19 tâʹvvsääʹmǩiõl, 18 aanarsääʹmǩiõl da 16 nuõrttsääʹmǩiõl lookki. – Pueʹtti lookkâmeeʹjj sääʹmǩiõl lookkji mieʹrr lâssan 81 lookkja, koin 41 tâʹvvsääʹm, 24 aanarsääʹm da 16 nuõrttsääʹmǩiõl lookki, mušttal haʹŋǩǩõskoordinaattor Arla Magga Sääʹmteeʹǧǧest. – Haʹŋǩǩõõzzâst uuʹdet pueʹtti lookkâmeeʹjj mättʼtõõzz 16 õudd- da vuâđđmättʼtõõzz jouʹǩǩe da kueiʹt lookkjiškoouljouʹǩǩe.

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Tauno Ljetoff lij toođvaž tõn diõtt, štõ haʹŋǩǩõstieʹǧǧin vueiʹtet õõuʹdeed še mättmateriaalid koid taarbâž ougglõsmättʼtõõzzâst.

– Leäʹp ååʹn kueʹhtten ǩieʹzzest vuäittam paʹlǩǩeed haʹŋǩǩõstieʹǧǧin škooultõs- da mättmateriaalkonttra ǩieʹsstuõjju mättmateriaaltuejjeeʹjid kooum sääʹmǩiõʹlle.

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõspiisar da OKM sääʹm-mättʼtõõzz õõuʹdeemtuejj-joouk vuäzzlaž

Ulla Aikio-Puoskari ceälkk, štõ lie mââimõs poodd čåuʹdded mättʼtõõzz sââʹjj koonn uuʹdet saaʹmi dommvuuʹd oouǥpeäʹlnn. – Leigga mäŋgg ââʹǩǩjoouk lie juʹn sõrgg-ba mõõntum, ǥo mättʼtõõzz ij leäkku vuäittam jäʹrjsted. – Haʹŋǩǩõõzz alttummuš eeʹjjest 2018 miârkkšõõvi vuõssmõs lääuʹǩ mättʼtõõzz sââʹj čåuʹddmest dommvuuʹd kooʹddi oolǥpeäʹlnn, Aikio-Puoskari mušttal.

Laassteâđ:

projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander, hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi, 040 7012 094

projeʹkttkoordinaattor Arla Magga, 040 1985 033, arla.magga(at)samediggi.fi

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/tuaimmjummus/skooultos-da-mattmateriaal/?lang=nuo