Sääʹmteeʹǧǧ halltõs noorââtt ougglõsõhttvuõđin

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij serddjam koronaepidemia diõtt noorõõttâd obbnes ougglõsõhttvuõđin. “Mij kuʹǩes harjjnummuš ougglõsõhttvuõđin lij vueiʹtlvâsttam tuåimi juätkkjummuž âlddsin seämmanallšeʹmmen. Haaʹlääm-i ǩeittad Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkååʹdd, što leäʹp pâsttam pâʹjjentuõʹllʼjed reâuggpâstlvažvuõđ puârast täin åårrmõõžžin”, tuâtt saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs nõõmti såbbreʹstes njuhččmannu 16. peeiʹv Paalǥâskooʹddi õhttõõzz halltõʹsse vuäzzliʹžžen Asko Länsman da väärrneʹǩǩen Magreta Sara. Länsman lij tuåimmâm Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjen še iiʹjjin 2018-2020. Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad lââʹssen pueʹreed õhttsažtuâjas Paalǥâskooʹddi õhttõõzzin da eʹtǩǩad õhttsaž kaaunõõttmõõžž jäʹrjstummuž, ko tõt lij eʹpet vueiʹtlvaž.

Interreg 2021-2027 tuâjj-jouʹǩǩe Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjen nõõmteš Veikko Feodoroff da väärrneʹǩǩen Sääʹmteeʹǧǧ meeraikõskksaž aaʹšši piisar Inka Saara Arttijeff. Ruõcc Sääʹmteʹǧǧ lij eʹtǩǩääm, što pueʹtti programmpââʹj vääras Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs vuâđđad Interreg-tuâjj-joouk, koon mieʹrren lij seʹlvted säʹmmlai taarbid teäggtõʹsse.

Muittut, muittulusat – the story of the Sámi by the Sámi -haʹŋǩǩõõzz ohjjeemjouʹǩǩe nõõmteš Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi da väärrneʹǩǩen Maria Sofia Aikio. Haʹŋǩǩõõzz čõõđtemäiʹǧǧ lij 1.1.2020 – 30.9.2022.

Lappi leett halltõʹsse Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjen nõõmteš I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto da väärrneʹǩǩen saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Koronavirusvueʹǩǩ vaaikat Sajoozz tuåimmjummša

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs saǥstõõli Sajoozz kääzzkâʹsttemjuâkkaz da poorrâmpääiʹǩ vueʹjj pirr. Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij leämmaž ǩidd pâʹsslašttâm-mannu 16. peeiʹvest vueʹljeeʹl. Halltõs tuʹmmji, što Sajos pââšš ǩidd vueʹssmannu loopp räjja.

“Tän čoʹrstemvueʹjjest meeʹst feʹrttai seʹlvted tuâjjlai vueiʹttemvuõđ ââʹnned juʹn nårrjam luämaid da jõs vueʹǩǩ peštt kuuʹǩǩab ääiʹj, lij viggâmnalla, što jouddâp ouddned luämmâttmõõžžid. Lââʹssen saǥstõõllâp vuõiggâdvuõttministeriain vueʹjj vaaiktõõzzâst Sajoozz tuåimmjummša”, saaǥǥjååʹđteei Juuso mâânn čõõđ vueʹjj.

Tuâjjpuârastvââjjamkõõjjõõzz mieʹldd puåđõõzz lie puârrnam pukin vueʹss-sueʹrjin.

Toođvažvuõtt lij lâssnam jeäʹrben jååʹđtummša da ouddooumažtuõjju di õhttsaž vuâkkõõzzi jääʹǩǩtummša. Kuuʹǩǩ pešttam ouddooumažtuâj da tuâjjõutstõõzz oouʹdeem lij pohttam puåđõõzzid. Tuâjjpuârastvââjjamkõõjjõõzz čõõđteš rosttovmannust 2019.

Seʹlvtõõzz mieʹldd tuâjjla ǩiõččlâʹstte, što sij vuäiʹtte hieʹlǩeld âlddned njonnšid tuâjjaaʹššin da âʹnne jiijjâz tuâj jeärmmjen da miârkkšõõvvjen. Puåđõs leäi huânnʼnam tåʹlǩ kueiʹt sââʹj vueʹzzeld: muʹst lij nokk äiʹǧǧ tuejjeed tuâjään kuddnalla da vââjam tuâjstan puârast.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz såbbar 3/2020 påʹrddǩeeʹrj tääʹrǩstet mââimõssân 30.4.2020 da tuõʹllʼjet vueiʹnnemnalla 1.5.-1.6.2020 Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain www.samediggi.fi.

Lââʹssteâđ:

saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi

Neropatin päiväkirja – Jeäʹrmmpääʹǩǩ peiʹvvǩeʹrjj lij ååʹn iʹlmstõõvvâm säämas

Peäggtum ǩeʹrjjǩeeʹrjteei Jeff Kinneyn vuõssmõs räiddkarttromaan Diary of Wimpy Kid (Neropatin päiväkirja) lij ååʹn iʹlmstõõvvâm tâʹvv-, aanar- da nuõrttsäämas. Tät ǩeʹrjj lij leämmaž täujja bestseller-ǩeʹrjjen Ameriikkast, Lääʹddjânnmest še Neropatti- ǩeʹrjj lij leämmaž täujja ǩeʹrjjliisti njonnsest.

Nuõrttsäämas ǩeeʹrj lij jåårǥlâttam Raija Lehtola, aanrõšǩiõʹlle Mikkâl Morottaja da tâʹvvsäämas Áilu Valle.

“Jieʹllem pâʹjjškooulâst ij leäkku aʹlǩǩi. Greg Heffley jõs ǩii teâtt tõn.”

“Greegg sääʹn da tuejjummuž jie jueʹǩǩ kõõskâst mõõn pâi õʹhtte, nuʹt štõ suu pueʹr äiggmõõžž täujja mâʹnne samai åʹddren.”

 

Ǩiiʹrjid vuäitt tiʹlljed Sääʹmteeʹǧǧ nettkaaupâst: 

Jeäʹrmmpääʹǩǩ peiʹvvǩeʹrjj

Jierpmástalli beaivegirji

Čuovâuáivi peivikirje

 

Ǩeeʹrj vuäitt vuäʹstted še Sami duodji -kaaupâst.

Puäʹđ mieʹldd Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neʹttjuʹhlle!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv prääzkjet piâtnâc 17.4. neeʹttest. Puäʹđ mieʹldd neʹttjuʹhlle da kaaun toʹben nuʹtt hääʹsǩes čeäʹppvuõttpeiʹvvmooštaid ko še toobdâs sääʹmčeäppniiʹǩǩid. Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr kåčč Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv historiaseeidai ääʹveempoʹdde piâtnâc 17.4. čiâss 12 ääʹljeeʹl addrõõzzâst saamelaisnuortentaidetapahtuma.com.

Seeidaid lie norrum snimldõõǥǥ, teeʹkst da video Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvin 1990-lååǥǥast tän peeiʹv räjja. Čeäʹppvuõttpeeiʹvin čeäppneǩ-ǩeäineez vuõssmõs laauʹǩid välddam sääʹm čeäppneeʹǩǩ mušttle videotiõrvʼvuõđin, mâid čeäʹppvuõttpeiʹvv lij siʹjjid miârkkšõõvvâm.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv historiaseeidaid lie tuejjääm neʹttpuuʹtʼteei Eeva Mäkinen, čeäʹppvuõttpeiʹvvtuâjjlaž Unna-Maari Pulska da škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari. Seeidain lie teeʹkst pukin kooumin sääʹmǩiõlin da lääddas. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Lââʹssteâđ:

Unna-Maari Pulska
unna.pulska@samediggi.fi
040 614 5949

Sääʹmteʹǧǧ vuârdd räämmain Muumlieʹǩǩ-programmrääid tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzzi õlmstâttmõõžž da valmštââvv tuärjjeed õinn nuõrtt- da aanarsääʹmǩiõllsaž puuʹtʼtõõzzid

Eʹjjpeeiʹv ääiʹj, 13.4.2020 čuäʹjtet Muumlieʹǩǩ-programmrääid vuõssmõs tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzz televisiost čiâss 8.25 Yle TV2 -kanaalâst da Yle Areenast. Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ lij leämmaž õhttsažtuâjjkueiʹmmen programmrääid sääʹmǩiõllsaž versioi puuʹtʼtõõzzâst. Programmrääid lij puuʹtʼtam Gutsy animations. Sääʹmteeʹǧǧ rool lij taʹrjjeed sääʹmǩiõʹlle õhttneei äʹšštobddmõõžž puuʹtʼtõʹsse. Tuâjast lij leämmaž õhttân täävtõssân kaunnâd ođđ sääʹmǩiõllsaž jiõnnčuäjtõõllʼjid da nââneed duʹbbjemsilttõõzz Sääʹmest. Programmrääidast õlmstââʹttet ååʹn tâʹvvsääʹmǩiõʹlle 13 vueʹssed, kååʹtt lââʹzzat jiânnai tâʹvvsääʹmǩiõllsaž mediataʹrjjummuž, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllaaʹššin vaʹstteei I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

– Mij Sääʹmteeʹǧǧest leäʹp späʹssballaž, što Yle da Gutsy animations vaʹldde vaʹǯǯtõõzz vuâstta duʹbbjed programmrääid sääʹmǩiõlid, håʹt tiõʹtteš, što tõt vuäitt leeʹd jäänab kaiʹbbjeei da vaiggâd. Mij miõlâst tännallšem õhttsažtuâjj vuäitt leeʹd še heđlmallaš programmrääid puuʹtʼtemõhttõõzzid. Rämmšep tõʹst, što põõʹstim taʹrjjeed tuärjjõssan sääʹmǩiõlid õhttneei kõõččmõõžžin, leâša åskkap še, što tät tuejjad vuâđ pueʹtti duʹbbjemhaʹŋǩǩõõzzid. Sääʹmteʹǧǧ tuäivv-i, što tät älšmââttči jeärrsid še duʹbbješkueʹtted sääʹmǩiõlid.

Snimldõk: Gutsy Animations

Yle da Sääʹmteʹǧǧ lie suåppâm, što programmrääid puuʹtʼtet pukid Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlid. Vuõssmõs 13 vueʹssed lie tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, da tõn mâŋŋa 6 vueʹzz aanrõšǩiõʹlle da 5 säämas. Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzzid õlmstââʹttet ǩeâđđa 2020 da aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsaž vueʹzzi puuʹtʼtõs älgg ǩeässa.

– Vueʹrddep jeäʹrben uuʹccab sääʹmǩiõlid puuʹtʼtum vueʹzzid, ko tõt lij mii-ne aivv oođâs. Juõʹǩǩ ođđ puuʹtʼtõs täi ǩiõlivuiʹm miârkkšââvv samai jiânnai. Tieʹttep še, mõõn ooccanj mediasiiskõs lij sääʹmǩiõʹlle da tät puätt tuärjjeed vueʹzzstes ǩiõli jeälltemtuâj.

Sääʹmǩiõli vaarvuâlaž vueʹjj diõtt Sääʹmteʹǧǧ lij tuʹmmjam ǩiõllpoliittlaž linnjummuž kuõskeeʹl Muumlieʹǩǩ-programmrääid ǩiõl. Linnjummša vuäitt tobdstõõttâd tääiʹben.

Lââʹssteâđ:

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
anni.koivisto@samediggi.fi / +358 40 415 5969

Anne Kirste Aikio
ǩiõllstaanpiisar
anne-kirste.aikio@samediggi.fi / 010 839 3124 | +358 40 707 5626

Tarja Porsanger
plaaneei / Jieʹllikarttkõõskõs Skábma
tarja.porsanger@samediggi.fi / 010 839 3182 | +358 50 569 6065

Sää´mte´ǧǧ čõõđat ooccâmnalla nuõripiisar veeʹrj

Nuõripiisar pââimõs tuejjan lij tuejjeed nuõrisuåvtõõzz aaʹšši õuʹddepuʹhttjen da piisren. Tuâj meäʹrtâʹvve Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 26 a § mieʹldd. Šiõttõsvuâđđlaž ââ´ntemõõlǥtõssân lij vee´rj oudldem škoou´l’jumuš da lââ´ssen õõlǥtet sää´mǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Vee´rj o´nnstemnallšem håiddmõõžž ooudâsve´ǩǩe ââ´nteei õllškooultu´tǩǩõs di šiõǥǥ nuõriaa´šši, sääʹmkulttuur da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš. Pä´lǩǩummuš mie´rrââtt Sää´mtee´ǧǧ pä´lǩǩeemriâšldõõǥǥ vä´ǯǯelvuõtt-tää´zz IV/II mie´ldd (vuâđđpä´lǩǩ lij kõõskin 2625,08 eu´rred/mp). Veeʹrjtieuʹddmest jääʹǩǩtet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžžid tuõđštõõzzivuiʹm âlgg vuõltteed Sää´mtee´ǧǧ piisarkådda 4.5.2020 räjja addrõ´sse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?7fd632fd

Lââ´ssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjåå´đteei Pia Ruotsala-Kangasniemi te´l. 010 839 3106. Sää´mtee´ǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd interne´ttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 1.4.2020 Sää´mte´ǧǧ