Sääʹmteeʹǧǧ vaʹrrjõõttmõš koronavirusvuâkka

Tän sijddu peeiʹvtet Sääʹmteeʹǧǧ kuõskki teâđaid koronavirusvueʹjj pirr.

 

5.5.

Čoʹrstemvueʹjj vaalmâšvuõttjoukk noorââtt 12.5.2020.

 

17.4.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs noorââtt ougglõsõhttvuõđin

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij leämmaž ǩidd pâʹsslašttâm-mannu 16. peeiʹvest vueʹljeeʹl. Halltõs tuʹmmji, što Sajos pââšš ǩidd vueʹssmannu loopp räjja.

 

16.4.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv prääzkjet piâtnâc 17.4. neeʹttest.

Ååʹn vuäitt ǩiõččâd live-vuõlttõõzz. Tõt älgg sââʹjest 2.20.

 

24.3.

Sääʹmteʹǧǧ nåårr tän sijddu õlmstõttum vuäppõõzzid da teâđtõõzzid koronaviruuzz pirr sääʹmǩiõʹlle.

Leäk-a ton hoʹhssjam jeeʹres sääʹmǩiõllsaž vuäppõõzzid leʹbe leäk-a teâđtam sääʹmǩiõʹlle koronavirusvueʹjj pirr? Vuõlttâd teâđ tõn pirr addrõʹsse: tiedotus(at)samediggi.fi

 

23.3.

Sääʹmteʹǧǧ ännââtt väʹlddministeeʹrest, što rääʹjteʹče liikkummuž Lääʹddjânnam raaji seʹst, što vuäitčeš miâlǥeed koronaviruuzz leävvnummuž da nuʹt suõjjeed riskkjooukid.

 

20.3.

Sääʹmteeʹǧǧ njuhččmannu tiuddsåbbar da vaalpââʹj 2020-2023 ääʹveempoodd mââʹjee koronavirusvueʹjj diõtt nuʹtt, što tõi ääiʹjpoodd tuʹmmje mâʹŋŋlest.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli såbbreʹstes pâʹsslašttâm-mannu 19. peeiʹv Sääʹmteeʹǧǧ vaʹrrjõõttmõõžž koronavirusvuâkka (COVID-19) da tuʹmmji tääʹrǩab tuåimin.

Sääʹmtegga vuâđđeet čoʹrstemvueʹjj vaalmâšvuõttjoouk, kååʹtt oudd taarb mieʹldd tiuddeei leʹbe jeeʹres vuäppõõzzid vuâkka. Saaǥǥjååʹđteei jååʹđat vaalmâšvuõttjoouk da tõn ouʹddepuʹhttjen lij vaaldâšmjååʹđteei. Vaalmâšvuõttjoouk jeeʹres vuäzzla lie I da II väärrsaaǥǥjååʹđteei di lääʹǩǩpiisar.

Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddreâuggamnääʹll lij täʹst ooudâs ougglõstuâjj, jie-ǥa veʹrǧǧmaaʹtǩin jååʹđ čoʹrstemvueʹjj ääiʹj. Sääʹmteeʹǧǧ riâššâm seminaarid, šõddmõõžžid da noorõõttmõõžžid jårrââʹstet vueʹssmannu loopp räjja da såbbrid vuässõõđât ougglõsõhttvuõđin. Sääʹmteʹǧǧ teâđat vueʹjj da tõn muttsi pirr aktiivlânji tuâjjlažkådda.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij mõõnnâm čõõđ Lääʹddjânnam halltõõzz 16.3.2020 uʹvddem linnjʼjõõzzid da ouddam pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmʼmõõžž kuõskki vuäppõõzzid. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs seuʹrrai vueʹjj da noorââtt taarb mieʹldd tuʹmmjed juâtkktuåimin.

 

17.3.

Sääʹmteʹǧǧ siâzztââll ââʹnned sääʹmǩiõllsaž digiaunnstõõzzid päiʹǩǩmättʼtõõzzâst.

Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjla reâugga ougglõstuâjast da vaʹsttee teâđstõõllmõõžžid neʹttpooʹštin da teʹlfoon pääiʹǩ. Mij õhttvuõtt-teâđaid kaaunak neʹttseeidain: Õhttvuõtt-teâđ õõut seeidast.

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij ǩidd täʹst ooudâs.

 

16.3.

Sääʹmteʹǧǧ lij vaʹrrjõõttâm koronavirusvuâkka (COVID-19) rääʹjteeʹl kuõʹssi da åålǥpeällsaž oummui piâssmõõžž koontârsõõʹjid Sajoozzâst, Uccjooǥǥâst da Hettast. Tåʹlǩ Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjla da åskkoummu peäʹsse jååʹtted koontârsõõʹjin.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtââll 19.3. Sääʹmteeʹǧǧ vaʹrrjõõttmõõžž koronavirusvuâkka da tuʹmmai tääʹrǩab tuåimin.

Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkååʹdd lie vuäʹpstam vuässõõttâd såbbrid tåʹlǩ ougglõsõhttvuõđin. Tuâjjuʹvddi lij vuäʹpstam, što jõs lij flunss, ij vuäǯǯ pueʹtted tuâjjpäikka, ij ni teʹl, jõs måtam piârniiʹǩǩin lij puõccmen, håʹt-i jijstes jie leʹčče oudldõõzz. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjla reâugga tän poodd jäänmõsân ougglõstuâjast.

Sääʹmteʹǧǧ seuʹrrai Lääʹddjânnam halltõõzz siâzztõõzzid, ij-ǥa Sääʹmteʹǧǧ riâžž frijjääiʹj tuåimid Sajoozzâst leʹbe jeeʹres åʹrnn. Puk suåppum kaaunõõttmõõžž, kõʹllʼjummuž da škooultõõzz lie jårrõsttum leʹbe sirddum pueʹttiäigga.

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz info da kaaʹffpõrtt Čaiju lie ǩidd 16.-20.3. Sajoozz vuäʹpstummšid lie jõskkâm täʹst ooudâs, jeät-ǥa Sajoozzâst riâššu jieʹllikarttšõddmõõžžid ljn.

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij iʹlmmtam tuʹmmstõõǥǥâs pirr, što Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jie riâžž koronaviiruuzz njaammʼmõõžž cõggâm diõtt. Kueiʹtpeivvsaž čeäʹppvuõttpeeiʹv leʹčče riâššâm Aanrest Sajoozzâst da Riutulast Vasatokkast 15.-16.4.

 

Lââʹssteâđ tuâjjtiõrvâsvuõttstroiʹttel seeidast:
https://www.ttl.fi/toimintaohje-tyontekijoille-wuhanin-koronaviruksen-tartunnan-ehkaisyyn/

da Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam stroiʹttel (THL) seeidain:
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset

 

Lââʹssteâđ:

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi
Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 1871 331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi