Kuvassa porot kulkevat tunturissa.

Mädd- da meäʹcctäällministeria čiõlǥad âʹlnn åårrai muõttvueʹjj vaaiktõõzzid puäʒʒhoiddu

Mädd- da meäʹcctäällministeria lij ouddam 5.3.2020 tuʹmmstõõǥǥ Paalǥâskooʹddi õhttõõzz alttõõzz vuâđald skääđ čiõlǥummšest, mij lij čuõʒʒtam puäʒʒhååid. Tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd Luâttreeʹǧǧesvuõttkõõskõs tuejjad puäʒʒskääđđlääʹjjest jurddum čiõlǥtõõzz muõttvueʹjjest vueiʹtlvaž lääʹjjest jurddum skääđđan di tõn vaaiktõõzzin puäʒʒhoiddu. Tuʹtǩǩummuž tuejjeet 2.8.2020 mõõneeʹst.

Mädd- da meäʹcctäällministeria tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd lij čiõlǥâs, što muõttvueʹǩǩ lij tän tääʹlv vaiggääb ko kõskkmieʹrin. Tääʹlv 2019-2020 muõttvueʹjj vuäitt še tuõttâd Äimmtiõttistrooiʹtel statistiikkin. Mädd- da meäʹcctäällministeria ǩeäčč, što tät oudd nokk vuâđđõttum määin altteed skääđ čiõlǥummuž puäʒʒskääđđlääʹjj meâldlânji.

”Sääʹmteʹǧǧ vuäinn pueʹrren, što mädd- da meäʹcctäällministeria lij alttääm čiõlǥeed âʹlnn åårrai muõttvueʹjj tuõđâsvuõđ puäʒʒhåiddamvuuʹdest”, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Ministeria kuuitâǥ ǩiõčči, što skääđ veeidasvuõđ jie vueiʹt snäätnainalla čiõlǥeed puäʒʒskääđđlääʹjjest peäggtum neellj neäʹttel mieʹrrääiʹj seʹst tõn diõtt, ko muõttvueʹjj pešttmõš da tõn vaaiktõõzz, diǥu jieʹlled lokkum puõccui jäämmʼmõõžž da vueʹssproseʹntt, seʹlvvne eman mâʹŋŋlest ǩeâđđa da alggǩeässa. Seämmast vueiʹtlva skääđ da mõõntummuž lie tuõđštemnalla mâʹŋŋlest jm. ko puäʒʒloǥstõõǥǥid ǩiõrǥte.

”Lij hueʹnn, što jie vueiʹt reagâʹstted tän vuâkka tâʹllesǩani, ko tõõzz leʹčči tarbb. Muõttvueʹǩǩ da jiõŋŋriâdd muõttjest lie šõõddtam lââʹsspoortemtaarb määŋgain palggsin. Jåʹttlab reagâʹsttmin leʹčče vueiʹtlvânji pâsttam cõggâd šuurab skääđaid,” juätkk II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

”Motstõõvvi äimmõõzz mieʹldd paalǥâskooʹddi da puäʒʒsiidi pâstlvažvuõtt reagâʹstted jåʹttlânji motstõõvvi luâđ vuõʹjjid lij tääʹrǩab da tääʹrǩab. Lij vääžnai, što puäʒʒoummu pâʹstte jiijj meäʹrtõõllâd jiijjâz tuâjjmaalleez juõʹǩǩ luâđ vueʹjj mieʹldd”, looppat saaǥǥjååʹđteei Juuso.

Sääʹmteʹǧǧ ännõõđi mädd- da meäʹcctäällministeeʹrest, što mädd- da meäʹcctäällministeria altteʹči sõõrǥab čiõlǥummuž, vueiʹtet-a tän tääʹlv muõttvueʹjj ââʹnned nåkam puäʒʒhååid čuõʒʒtam äʹššen, mõõn vuâđald puäʒʒoummuin leʹčči vueiʹttemvuõtt vuäǯǯad koʹrvvõõzz luâđ vueʹjj šõõddtem ekonoomlaž kuulin Paalǥâskooʹddi õhttõõzz alttõõzz meâldlânji.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 1871 331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio teʹl. 040 621 6505, leo.aikio(at)samediggi.fi

Jieʹllemvueʹǩǩpiisar Sarita Kämäräinen teʹl. 040 186 7258, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi