MKM sääʹm-mättʼtõõzz ooudâsviikkâmäʹrttel alttad tuâjas Aanrest

Mättʼtõsminister Li Andersson da tiõđ- da kulttuurminister Hanna Kosonen liâ mieʹrrääm sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsa mättʼtõõzz ooudâsviikkâmääʹrtel. Ääʹrtel tuâjjan lij taʹrǩstõõllâd sääʹmǩiõllsa ouddpeâmm, kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž, sääʹm-mättʼtõõzz da -škooultõõzz sââʹj õhttân obbvuõttân. Äʹrttel noorââtt vuõssmõs vuâra Aanrest pâʹsslašttâm-mannu 11. peiʹvven.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio âânn ääʹrtel mieʹrrummuž miârkteei äššan da tõõzz mieʹrruum tuâjaid vääžnʼjen. – Lij samai vääžnai, što ouddpeâmm, mättʼtõõzz da škooultõõzz ǩiõččât õhttân väʹlddkååddliʹžžen obbvuõttân da sääʹm-mättʼtõʹsse ääʹljet raajjâd põõšši vuâđ še saaʹmi dommvuuʹd åålǥbeälla, särnn Sanila-Aikio.

”Ǥu saaʹmi ǩiõllʼla vuõiggâdvuõđ liâ meäʹrtõllum lääʹjjšiõttummšest saaʹmi dommvuuʹdest da tõn åålǥbeäʹlnn jeeʹrestäässʼsiʹžžen, lij taarblaž taʹrǩstõõllâd sääʹm-mättʼtõõzz vueʹjj õhttân obbvuõttân väʹlddkååddlânji da pukin škooultaaʹzzin”, tuõđât mieʹrreemtuʹmmstõõǥǥâst.

Ääʹrtel tuâjjan lij tuejjeed taarbšeei eʹtǩǩõõzzid:

  1. Sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsa mättʼtõõzz da škooultõõzz ooudâsviikkmõššân di vuäǯǯamvuõđ raʹvvjummšen puk jânnmest, da mättʼtõstuâjjlažkååʹdd vuäǯǯamvuõđ raʹvvjummšen;
  2. Sääʹmǩiõllsa ouddpeâmm da saaʹmi kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž ooudâsviikkmõššân da vuäǯǯamvuõđ raʹvvjummšen di ouddpeâmmtuâjjlažkååʹdd vuäǯǯamvuõđ raʹvvjummšen;
  3. Sääʹmǩiõllsa mättmateriaal vuäǯǯamvuõđ tuõrvveem diõtt;
  4. Sääʹm ǩiõli, saaʹmi historia da kulttuur tobddâmvuõđ lââʹzztummšen jeäʹrben škooulmättʼtõõzzâst;
  5. Tâʹvvjânnamlaž škooulõhttsažtuâj raʹvvjummšen sääʹm-mättʼtõõzzâst, da
  6. Sääʹmǩiõllsai sosiaal- da tiõrvâsvuõtt tuâjjlažkååʹdd vuäǯǯamvuõđ   tuõrvveem diõtt da škooultõstaarbi ouddtuʹmmjummšen.

Mättʼtõs da kulttuurministeria lij nõõmääm ääʹrtel saaǥǥjååʹđteeʹjen jååʹđteei Tiina Silander mättʼtõs- da kulttuuriministeriast da vuäzzliʹžžen täid oummuid: mättʼtõsduumšeǩ Anna Mikander, projeʹkttplaanraajji Erno Hyvönen da spesiaalplaanraajji Mikko Cortes-Tellez mättʼtõs- da kulttuurministeria, halltõspiisar Maija lles vuõiggâdvuõttministeria, mättʼtõsduumšeǩ Leena Nissilä Mättʼtõshalltõs, čuõvtemtuåim pâʹjjtaʹrǩǩeei Kari Torikka Lappi vuʹvddvaaldšemkoontâr, škooultempiisar Ulla Aikio-Puoskari da ǩiõllstaanpiisar Anne-Kirste Aikio Sääʹmteʹǧǧ, spesiaaläʹšštobddi Jarkko Lahtinen Lääʹddjânnam Kåʹddlett, rehtor Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõs, Sinikka Labba Jeänõõǥǥ kåʹdd, čuõvtemjååʹđteei likka Korhonen Aanar kåʹdd, čuõvtemtuåimmjååʹđteei Anne Onnela Suäʹđjel kåʹdd, čuõvtemtuåimmnjååʹđteei-rehtor Laura Arola Uccjooǥǥ kåʹdd, peiʹvvpõõrt jååʹđteei Eija Salmi Oulu gåårad, kääzzkõsvuʹvddšurr Kai Väistö Ruäʹvnjaarǥ gåårad da universiteʹttlehtor Marja-Liisa Olthuis Oulu universiteʹtt.

Ääʹrtel äʹšštobddipiisren tuåimmje sääʹm ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz koordinaattor Arla Magga da sääʹm ǩiõllpieʹssjååʹđteei Petra Kuuva Sääʹmteeʹǧǧest di Mättʼtõsduumšeǩ Susanna Rajala Mättʼtõshalltõõzzâst.

Äʹrttel noorââtt vuõssmõs vuâra Aanrest Sajoozzâst pâʹsslašttâm-mannu 11. peiʹvven.

 

Lââʹssteâđ:

Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Ánne-Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi

Petra Kuuva, petra.kuuva(at)samediggi.fi