Sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 § meâldlaž vieʹǩǩtõõzz ooccâmnalla

Vuõiggâdvuõttministeria iʹlmmat ooccâmnalla sääʹm ǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 31 §:st jurddum veäʹǩǩtieʹǧǧ. Veäʹǩǩtieʹǧǧi vääras liâ tän eeʹjj ââʹnnemnalla õhttseʹžže 150 000 euʹrred.

Veäʹǩǩtieʹǧǧid vueiʹtet miõttâd saaʹmi dommvuuʹd kooʹddid, sieʹbrrkooʹddid da paalǥâskooʹddid di lääʹjj 18 §:st jurddum privattniiʹǩǩid peäggtum lääʹjj suåvldummšest šoddi takai jeäʹrbi lââʹsskuuli käʹttem diõtt. Ååʹn ooccâmvuâllsa veäʹǩǩvuõđ liâ miârktum 1.1.2020 mâŋŋa šõddi lââʹsskuulid.

Ooccâmäiʹǧǧ älgg 20.1.2020 da põõtt 13.2.2020 čiâss 16.15. Veäʹǩǩvuõđ äänat ooccâmlomaakkin, kååʹtt käunnai tääiʹben. Ooccâmlomaʹǩǩe õhtteet lomaakk õhttvuõđâst raukkum mieʹlddõõzz. Oocci tuåimat ooccâmlomaakk mieʹlddõõzzineez vuõiggâdvuõttministeria rekisterâʹsttempäikka (vuõiggâdvuõttministeria@om.fi, leʹbe Vuõiggâdvuõttministeria Ritarikatu 2 B, 00170 Heʹlssen) mieʹrräigga mõõneeʹst. Oocci vaʹsttad ooccmõõžž tuåimmtummšest mieʹrräigga mõõneeʹst. Mieʹrrääiʹj mâŋŋa puättam ooccmõõžžid jeät vääʹld lokku.

Occmõõžž vuäitt še tooimtedpååʹštaddrõʹsse Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto. Pâi mieʹrräigga mõõneeʹstpuättam ooccmõõžž vääʹldet lokku.Ooccmõõžžâst âʹlgge seʹlvted tõk takai jeäʹrab lââʹsskuul, kooi käʹttem diõtt veäʹǩǩtieʹǧǧ vuäǯǯeet.

Lââʹssteâđ vuõiggâdvuõttministeria veäʹǩǩtõõz pirr

Lââʹssteâđaid ouʹdde:

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi