Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr ååcc nuõrttsääʹmǩiõl jåårǥlõõʹtti sâjjsa

Sâjjsažvuõtt lij ääiǥas 6.2.- 31.3.2020 da sâjjsažvuõtt vuäitt juätkkjed 31.5.2020 räjja.  Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjai õõl jeeʹres tuåimmsuârggses kuulli da sääʹm ǩiõllstaanpiisar suʹnne jeärben meäʹrreem tuâjaid. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõõzz lie meäʹrtõllum asetõõzzâst Sääʹmteeʹǧǧest (1727/1995). Jåårǥlõʹtti päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâššmõõžž väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/IV leʹbe V/II meâldlanji (vuâđđpäʹlǩǩ 2518,95-2163,83 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi härjjnemlââʹzz.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzineez âlgg tuåimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 5.2.2020 mõõneeʹst addrõʹsse:

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?43efcc91

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar t. 010 839 3124. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 17.1.2020