Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi lakimiessihteerin määräaikaisen tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2021 saakka. Lakimiessihteerin tehtävänä on mm.

  • valmistella saamelaisten oikeusasemaan, elinkeinoihin, ja saamelaisten kotiseutualueella ja vaikutuksiltaan sinne ulottuvia maankäyttöä koskevia oikeudellisia asioita,
  • toimia elinkeino- ja oikeuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä ja siinä ominaisuudessa valmistella lautakunnan kokouksessa käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna sen päätökset,
  • seurata saamelaisten oikeusasemaa, elinkeinoja ja saamelaisten kotiseutualueen maankäyttöä koskevien ja vaikutuksiltaan sinne ulottuvien lainsäädäntöhankkeiden etenemistä,
  • avustaa käräjien puheenjohtajaa toimialaansa kuuluvissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä,
  • toimeenpanna käräjien kokouksen ja hallituksen tekemät toimialansa päätökset sekä avustaa käräjien muuta henkilöstöä oikeudellisten kysymysten valmistelussa,
  • hoitaa muut toimialaansa kuuluvat sekä elinkeino- ja oikeuslautakunnan ja hallintopäällikön hänelle erikseen määräämät toimialaansa kuuluvat tehtävät.

Tehtäväkuvaa voidaan tarkentaa myöhemmin tarpeen mukaan. Tehtävä pyritään vakinaistamaan vuoden 2021 aikana.

Saamelaiskäräjäasetuksen (1727/95) mukaisena kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) ja saamelaisia koskevien oikeudellisten asioiden tuntemus sekä saamen kielen taito. Viran menestyksellistä hoitamista edesauttaa lisäksi hyvä saamelaiskulttuurin ja hallinnollisten tehtävien tuntemus sekä hyvä ruotsin/norjan kielen ja englannin kielen taito. Virantäytössä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason III/I mukaan (peruspalkka 3132,72 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan kokemuslisät ja saamelaisalueella työskennellessä 24 %:n lisä. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 15.1.2021 mennessä osoitteessa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?e6fbccf1

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 040-7262688 Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 31.12.2020 Saamelaiskäräjät

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021

Buriid juovllaid ja lihkolaš ođđa jagi 2021!​

Pyereh juovlah já luholâš uđđâ ihe 2021!​

Šiõǥǥ rosttvid da leklvaž ođđ eeʹjj 2021!​

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!​

Merry Christmas and Happy New Year 2021!

Kuva: Erja Wiltse

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 23.12.-31.12.2020

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 23.12.-31.12.2020.

Saamelaiskäräjät esittää totuus- ja sovintokomission jäseniksi Heikki Hyväristä ja Miina Seurujärveä

Saamelaiskäräjien kokous päätti 18.12.2020 esittää saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseniksi eli komissaareiksi Heikki Hyväristä ja Miina Seurujärveä. Kolttien kyläkokous on päättänyt esittää komission jäseneksi Irja Jefremoffia. Lisäksi valtioneuvoston esityksestä valitaan kaksi jäsentä komissioon.

Saamelaiskäräjien kokous kuuli ennen päätöksentekoa valtioneuvoston edustajina oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia ja ulkoministeri Pekka Haavistoa, Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivistoa, kuulemistilaisuuksien puheenjohtaja Niila Rahkoa sekä suunnittelija Heli Aikiota. Saamelaiskäräjien kokous äänesti päätöksestä.

Ennen komissaarien nimittämistä Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous ja valtioneuvosto tekevät komissaariehdokkaiden yhteensovittamisen. Totuus- ja sovintokomission jäsenten tulee olla laajaa luottamusta nauttivia henkilöjä saamelaisten ja suomalaisen yhteiskunnan keskuudessa. Jäsenet ovat riippumattomia eivätkä edusta sitä tahoa, joka on heitä esittänyt tai heidät valinnut. Komissiossa tulee olla jäseniä, joilla on erityisosaamista saamelaisten oloista, kielestä ja kulttuurista. Komission nimittämisessä huomioidaan tasapuolisesti eri saamen kieliryhmät ja pyritään ottamaan huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus. Komission asettaa valtioneuvosto tiiviissä yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa ja komission on tarkoitus aloittaa työnsä vuoden 2021 aikana.

Saamelaiskäräjät pyysi saamelaisyhteisöltä esityksiä komissaareiksi, jotka yhteisö katsoo sopiviksi tehtävään ja joiden suostumus tehtävään on etukäteen varmistettu. Esitykset tuli perustella. Määräaikaan mennessä komission jäseniksi tuli yhteensä 16 esitystä, 14 Saamelaiskäräjille ja kaksi Kolttien kyläkokoukselle. Esitettyjä henkilöitä oli yhteensä 10, joista 9 henkilöä on esitetty Saamelaiskäräjille.

Lisäksi Saamelaiskäräjät järjesti kuulemisia esitettyjen komissaarien valinnasta. Kuulemistilaisuudet järjestettiin etäyhteyksin koronatilanteen vuoksi. Kuulemistilaisuudet järjestettiin kieliryhmittäin seuraavasti: kolme pohjoissaamenkielistä kuulemistilaisuutta (Utsjoen ja Enontekiön alue, Inarin alue, Vuotson alue ja muu Suomi), yksi inarinsaamenkielinen kuulemistilaisuus, yksi koltansaamenkielinen kuulemistilaisuus sekä yksi suomenkielinen kuulemistilaisuus. Myös nuorisoneuvosto järjesti oman kuulemistilaisuuden saamelaisnuorille.

Etäkuulemisten lisäksi Saamelaiskäräjät järjesti mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä komissaariehdokkaita koskien myös puhelimitse sekä sähköpostitse ja postitse.

Etäkuulemisten puheenjohtajana toimi psykiatrinen sairaanhoitaja Niila Rahko ja sihteerinä Saamelaiskäräjien määräaikainen suunnittelija Heli Aikio. Kuulemisista on koostettu raportti, jossa huomioidaan ihmisten esittämät näkemykset totuus- ja sovintokomissaareilta vaadittavista ominaisuuksista ja osaamisesta, sekä ehdolla oleville henkilöille osoitettu tuki. Raportissa on huomioitu kaikki 17.11.2020 mennessä tulleet kannanotot.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Komission jäseneksi Saamelaiskäräjille esitetyt henkilöt ja perustelut

Lisätietoja

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I varapuheenjohtaja Anni Koivisto puh. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Puheenjohtajan avustaja Laura Olsén-Ljetoff puh. 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien kokous 17.–18.12. järjestetään etäyhteyksin

Saamelaiskäräjien kokous 4/2020 järjestetään 17.-18.12.2020 koronatilanteen vuoksi etäyhteyksin. Kaksipäiväinen kokous päättää mm. kahden totuus- ja sovintokomission jäsenen esittämisestä valtioneuvostolle, Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2021 sekä toimialakohtaisista toiminta- ja kehittämisohjelmista vaalikaudelle 2020–2023. Välttämättömistä syistä Saamelaiskäräjien jäsen voi osallistua kokoukseen myös Sajoksesta. Parlamenttisaliin ei oteta yleisöä koronatilanteen vuoksi.

Saamelaiskäräjien kokous päättää Saamelaiskäräjien työjärjestyksen muuttamisesta määräajaksi koronapandemian aiheuttaman tartuntatautivaaran vuoksi, kahden totuus- ja sovintokomission jäsenen esittämisestä valtioneuvostolle, Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2021, toimialakohtaisista toiminta- ja kehittämisohjelmista vaalikaudelle 2020-2023 ja jäsenen nimeämisestä Akwé:kon työryhmään koskien saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelua.

Lisäksi kokous käsittelee saamelaisten psykososiaalista tukea totuus- ja sovintoprosessissa ja käy lähetekeskustelun saamelaiskäräjävaalien yhtenäistämisesityksen johdosta.

Kokouksen 4/2020 esityslista löytyy dokumenttipankista.

Parlamenttisaliin ei oteta yleisöä

Saamelaiskäräjien jäsenet osallistuvat kaksipäiväiseen kokoukseen joko etäyhteyksin tai paikan päällä Sajoksessa. Koronatilanteen vuoksi yleisö ja media voivat seurata kokousta ainoastaan livelähetyksen kautta osoitteessa www.samediggi.fi/live. Lähetyksessä on saatavilla tulkkaus kaikille kolmelle saamen kielelle ja suomeksi. Sajoksen parlamenttisaliin ei oteta yleisöä paikalle.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3100 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

viestintäsihteeri Johanna Alatorvinen puh. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi

Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle 200 000 euroa lisärahaa ensi vuodelle

Eduskunnan valtionvarainvaliokunta esittää lisärahoitusta saamen kielten elvyttämiseen ensi vuodelle niin sanotuista joululahjarahoista. Valtionvarainvaliokunnan esityksen mukaan saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle myönnettäisiin 200 000 euroa lisärahaa vuodelle 2021, jolloin kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle myönnettävän avustuksen kokonaissumma olisi 1,4 miljoonaa euroa.

Saamelaiskäräjät on esittänyt eduskunnalle kulttuuri- ja kielipesätoiminnan rahoituksen nostamista, jotta toimintaa voidaan jatkaa tarvittavassa laajuudessa. Valiokunnan mietinnön mukaan korotus vastaa saamen kielen elvyttämisohjelmaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitetta, jonka mukaan kielipesätoiminnan rahoitus tulisi nostaa asteittain 1,4 miljoonaan euroon.  Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on tyytyväinen, että lisäystä olisi tulossa.

– Hienoa, että joululahjarahojen kautta voidaan nopeasti lisätä rahoitusta akuutteihin tarpeisiin. Saamen kielten elvyttämistyö tarvitsee tehokkaita toimenpiteitä, koska kielten tilanne on yhä uhanalainen. Toivottavasti tämä myös antaa viitteitä siitä, että rahoitusta oltaisiin pysyvästi korottamassa.

Lisäyksellä pystytään turvaamaan kaikkien nykyisten kulttuuri- ja kielipesien toiminta, mutta myös kehittämään toimintaa. Valtion talousarviossa on vuodesta 2011 lähtien osoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokasta määräraha saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaa varten. Saamelaiskäräjät jakaa avustuksen eteenpäin toiminnan järjestäjille. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaa järjestetään pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielellä saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella ja sitä pidetään yhtenä tehokkaimpana toimenpiteenä saamen kielten elvyttämiseksi.

Valtiovarainvaliokunnan talousarvion lisäykset käsitellään eduskunnassa vuoden 2021 valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä ennen joulua. Marraskuun täydentävässä esityksessä valtion vuoden 2021 talousarvioksi on huomioitu lisäyksenä 34 000 euroa palkkausten tarkistuksiin, ja näin ollen saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämisestä aiheutuviin menoihin esitetään vuodelle 2021 yhteensä 3 943 000 euroa. Saamelaiskäräjillä oli myös muita esityksiä lisämäärärahaksi, mutta niitä ei huomioitu tällä kertaa.

Esitys valtion 2021 talousarvion lisämäärärahaa koskien

Saamelaiskäräjille esitetään vuoden 2021 talousarviossa lisäystä hallinnon kehittämiseen

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso p. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio p. 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Pöydällä pidettävä saamen lippu ja liituja muovirasiassa.

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen kielipesäohjaajan tehtävän

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen kielipesäohjaajan tehtävän. Työ alkaa 11.1.2021 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2021 saakka ja mahdollisesti pidempään, riippuen erillisrahoituksen toteutumisesta. Kielipesäohjaajan tehtäviin kuuluu mm. saamelaisten kielipesätoiminnan ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen sekä kielipesien valtionavustuksen hallinnointiin liittyvät tehtävät.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokonaisvaltaista pedagogista näkemystä saamelaisesta varhaiskasvatuksesta, kielen elvytysmenetelmien tuntemusta, perehtyneisyyttä saamelaiskulttuuriin sekä valtionavustuksen hallinnointiin liittyviin tehtäviin. Tehtävään valittavalta toivotaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II-III mukaan (peruspalkka 2625,08–2 565,88). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 7.1.2021 mennessä osoitteessa:

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?7c206795

Lisätietoja työstä antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, puh. 010 8393124. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 15.12.2020 Saamelaiskäräjät

Petra Kuuva Saamelaiskäräjien oppimateriaalisihteeriksi

Saamelaiskäräjien hallitus nimitti kokouksessaan 10.12.2020 kasvatustieteiden maisteri Petra Kuuvan oppimateriaalisihteerin virkaan. Määräaikaan mennessä virkaan tuli kolme hakemusta. Kuuva aloittaa tehtävässä vuoden 2021 alussa pitkäaikaisen oppimateriaalisihteerin Hannu Kangasniemen jäädessä eläkkeelle.

Kuuva on aiemmin työskennellyt pitkään inarinsaamenkielisen opetuksen ja inarinsaamen kielen opettajana eri luokka-asteilla esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen, ja viimeksi Saamelaiskäräjillä kielipesäohjaajana sekä sitä aiemmin saamenkielisen lastenmateriaalihankkeen suunnittelijana.

Kuuva on iloinen saadessaan aloittaa työt saamenkielisten oppimateriaalien parissa. – On hyvä tunne päästä tekemään oppimateriaalityötä osana laajaa verkostoa ja osaavaa toimistoa. Hannun tekemä pitkäaikainen työ on hyvä pohja jatkaa merkityksellistä ja tärkeää työtä. Suurella sydämellä otan tämän innostavan työn vastaan, sanoo Kuuva.

Oppimateriaalisihteerin tehtävänä on valmistella saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista koskevia asioita, toimia koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan ja saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen esittelijänä, sihteerinä ja valmistelijana oppimateriaaliasioissa sekä toimeenpanna lautakunnan, yhteistyöelimen, Saamelaiskäräjien hallituksen ja käräjien kokouksen tekemät toimialansa päätökset.

Oppimateriaalisihteeri seuraa ja hallinnoi oppimateriaalimäärärahan käyttöä ja materiaalihankkeita, valvoo määräaikaisten oppimateriaalityöntekijöiden työtä, huolehtii oppimateriaalihankkeiden toimitustyöstä, avustaa käräjien puheenjohtajaa toimialaansa kuuluvissa tehtävissä sekä pitää yhteyttä muihin saamelaisorganisaatioihin yli rajojen ja eri viranomaisiin.

Koulutus ja oppimateriaali

Lisätietoja

Hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, 010 839 3106 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, 010 839 3112 / 040 767 3101, ulla-aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Suomen valtion tulisi kantaa esitettyä vahvemmin vastuuta alkuperäiskansan hyvinvoinnista

Suomen hallituksen esitys sote-uudistukseksi on annettu eduskunnalle 8. joulukuuta. Hallituksen esitys ei sisällä riittäviä kirjauksia saamenkielisten palvelujen toteuttamisesta eikä Saamelaiskäräjien mahdollisuuksista tulla kuulluksi ja neuvotella sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisestä. Saamelaisväestön asemaa koskevat muutokset liittyvät saamen kielen lautakunnan kokoonpanoon sekä lautakunnan puheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeuteen aluehallituksen kokouksessa.

– Saamelaiskäräjien keskeisiä esityksiä ei ole otettu lainkaan huomioon. Tämä tarkoittaa taas sitä, etteivät sote-uudistukselle asetetut tavoitteet saamelaisten näkökulmasta toteudu, kommentoi puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso hallituksen esitystä.

Hallituksen esityksen mukaan Lapin hyvinvointialueella toimisi saamen kielen lautakunta, jonka tavoitteena on vahvistaa saamen kielen asemaa palvelujen järjestämisessä. Saamelaiskäräjillä ja Kolttien kyläkokouksella olisi yhteensä oikeus nimetä vähintään 40 % jäsenistä. Kolttien kyläkokouksella olisi yksi edustaja. Lisäksi saamen kielen lautakunnan puheenjohtajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksissa.

Tämä ratkaisu voi parantaa saamenkielisten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia omakielisiin palveluihin, mutta ei kuitenkaan turvaa riittävästi saamelaisten kulttuuri-itsehallinon mukaisia vaikuttamismahdollisuuksia sote-palvelujen kehittämiseen eikä Saamelaiskäräjien neuvotteluasemaa.

Sote-uudistuksessa saamelaiset nähdään kielivähemmistönä muodostuvassa hyvinvointialueessa. Saamelaiskäräjät on sekä neuvotteluissa että lausunnossaan korostanut saamelaisten alkuperäiskansa-aseman huomiointia ja esittänyt mm. selkeää saamenkielisten palveluiden järjestämisvastuuta, riittävää ja kohdennettua rahoitusta, saamelaisväestön osallisuutta sekä Saamelaiskäräjien itsehallintoaseman huomiointia saamelaisväestön hyvinvointia koskevassa päätöksenteossa.

– Nyt näyttää siltä, että saamelaiset asetetaan eriarvoiseen asemaan, eikä tälle ole hyväksyttäviä perusteluja. Pyydämme Suomen eduskuntaa arvioimaan uudelleen, miten sote-uudistuksessa voitaisiin esitettyä vahvemmin kantaa vastuuta saamelaisten hyvinvoinnista ja korjaamaan esitystä”, jatkaa I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Saamenkielisten palveluiden järjestämiseen ei esitetä ratkaisua sote-lainsäädännössä

Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden toteutuminen riippuu esityksen mukaan ensisijaisesti siitä, miten saamenkieliset palvelut järjestetään ja toteutetaan hyvinvointialueen uudessa organisaatiossa. Saamelaisilla olisi oikeus osallistua saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisten neuvottelujen kautta. Saamelaiskäräjien ja hyvinvointialueen välille ei esitetä neuvotteluvelvoitetta tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista tai työnjaosta – kuten kuntien ja hyvinvointialueen välille esitetään.

Saamelaiskäräjien esitystä saamenkielisten palvelujen järjestämisvastuusta, ei ole sisällytetty hallituksen esitykseen. Hallituksen esityksen mukaan asiakkaalla olisi oikeus käyttää saamen kielilain tarkoittamalla tavalla saamen kieltä saamelaisten kotiseutualueen kunnissa tuotettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Lapin hyvinvointialueella sellaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, joita tuotettaisiin vain kotiseutualueen kuntien ulkopuolella sijaitsevissa palvelun tuottajan toimipisteissä.

Edistysaskeleena edelliseen sote-valmisteluun nähden Lapin hyvinvointialueen rahoitukseen esitetään saamenkielisyyslisää. Sen sijaan saamelaisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tai Lapin hyvinvointialueen vastuulle osoitettuun saamenkielisten ja kulttuurinmukaisen palvelujen valtakunnalliseen kehittämiseen ei osoiteta erillistä rahoitusta. Tosiasiallinen saamenkielisten palveluiden toteutuminen voi kuitenkin kohdata haasteita siinä, että lisäosan käyttötarkoitusta ei ole sidottu saamenkielisten palveluiden järjestämiseen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I varapuheenjohtaja Anni Koivisto puh. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga puh. 010 839 3128 / 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

Leo Aikio inarinsaamelaisasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaksi

Inarinsaamelaisasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Leo Aikio ja varapuheenjohtajaksi Aslak Pekkala. Neuvottelukunta kokoontui tiistaina 8.12.2020. Kokouksessa käsiteltiin neuvottelukunnan järjestäytymisen lisäksi Saamelaiskäräjien toimintaohjelman 2020-2023 tavoitteita inarinsaamelaisesta näkökulmasta sekä saamelaisten totuus- ja sovintoprosessia.

Neuvottelukunta keskusteli kokouksessa Saamelaiskäräjien toimintaohjelman 2020-2023 tavoitteista inarinsaamelaisesta näkökulmasta ja erityisesti keskusteluissa nostettiin esille saamen kielilain toteutuminen inarinsaamen kielen osalta. Kokouksessa käytiin myös ajankohtaiskatsaus saamelaisten totuus- ja sovintoprosessista ja neuvottelukunta toi esille, että inarinsaamelaisten ja -kielellisten asema huomioidaan prosessissa.

– Inarinsaamelaisasiain neuvottelukunta on uusi toimielin Saamelaiskäräjillä ja on tärkeää, että pääsemme neuvottelukunnan työssä alkuun. Tavoitteena on, että neuvottelukunta kokoontuu tarpeen mukaan ja edistää inarinsaamelaisia koskevia ajankohtaisia asioita, sanoo neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Saamelaiskäräjien kokous 1/2020 asetti inarinsaamelaisasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi 2020-2023. Neuvottelukuntaan nimettiin Leo Aikio, Aslak Pekkala, Asko Länsman, Inka Kangasniemi, Anu Avaskari ja Anni Koivisto. Neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää inarinsaamelaisten asioita ja asemaa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa lausuntoja Saamelaiskäräjien hallitukselle ja lautakunnille inarinsaamelaisia koskevissa asioissa, seurata inarinsaamelaisia koskevien asioiden kehitystä, toimia asiantuntijana inarinsaamelaisia koskevissa asioissa sekä tehdä esityksiä inarinsaamelaisia koskevissa kysymyksissä.

Kuva: Ville-Riiko Fofonoff

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio puh. 040 621 6505 / 010 839 3180, leo.aikio(at)samediggi.fi

Viestintäsihteeri Johanna Alatorvinen puh. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi