Sääʹm ǩiõlltuâjj -PAʹLǨǨUMMUŠ Pasila vuâđđškoouʹle da tõn tâʹvvsääʹm-lääʹdd klaʹsse

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõllsuåvtõs lij miõttâm sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummuž Pasila vuâđđškoouʹle da tõn kuõiʹtǩiõllsaž tâʹvvsääʹm-lääʹdd-klaʹsse. Sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummuž jueʹjjet viiđad vuâra.

Sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummšin uuʹdet tobdstõõzz sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi da sääʹm ǩiõl sââʹj ooudeem pueʹrren tuejjuum tuâjast Lääʹddjânnmest. Sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummuš lij sääʹm ǩiõtt-tuâjj (duodji) da diplom. Paʹlǩǩummuž jueʹjjet Pasila škooulâst mââibaarǥ 17.12. čiâss 10.00.

– Pasila  škooul tâʹvvsääʹm-lääʹdd klass lij ouddmiârkk tõn kaallšõs tuâjast mâiʹd tuejjeet sääʹm kulttuur da sääʹm ǩiõli seeiltem õuʹdde säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn, särnn sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Neeta Jääskö. Sääʹmkulttuur jieʹllem-mäinnan lij sääʹm ǩiõl seillmõš pueʹtti puõlvvõõǥǥid da ǩiõll lij sääʹmkulttuurâst tääʹrǩmõs da kõskksumus vueʹssen, koon serddjummuš gååradpirrõõzzâst vuäitt leeʹd väʹǯǯel. Pasila škooul lij jiiʹjjes positiivlaž ouddmiârkines älšmâttam sääʹm-mättʼtõõzz ooudummša še jeeʹres gåårdin – tän ääʹšš vuäitt lookkâd škooul rehtorr pueʹrren, späʹssbââšš Jääskö.

Paʹlǩǩummuš lij Ilmari Tapiola ǩiõtt-tuâjj– duodji

Sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummuš lij sääʹm ǩiõtt-tuâjj (duodji), koon valmšteei lij vaʹlljääm Sámi Duodji ry. Paʹlǩǩummuš lij muõrâst rajjum čueʹrvin heärvtum muõrrnäʹpp (tâʹvvsäämas gárri) da tõn valmšteei lij ǩiõtt-tuâjjlaž Ilmari Tapiola, Uccjooǥǥâst.

Sääʹm ǩiõlltuâjjpaʹlǩǩummuš 2019. Valmštam ǩiõtt-tuâjjlaž Ilmari Tapiola.

Sääʹmteeʹǧǧ vuâđđõõttmõš

Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllsuåvtõs vuâđđan tuʹmmstõʹǩǩe lij jm. tõt, što Pasila  vuâđđškooul tuåimmjemnääʹll oudd tuäiv da rääjj vueiʹttemvuõđid, što gåårdest vuäitt ââʹnned sääʹmǩiõl, jieʹlled säʹmmliʹžžen da mättjed kulttuur. Feʹrttai še vuâmmšed, što tät Pasila vuâđđškooul pilotâsttmõš lij älšmâttam še jeeʹres škooulid seʹlvvted vueiʹttemvuõđ altteed kuõiʹtǩiõllsaž klaass leʹbe vuâđđeed nåkam. Ǩiõllsuåvtõõzz mieʹldd Pasila  škooul pueʹrren vueiʹtet lookkâd še tõn, što tõt veekk čõõđ säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid veiddsubun, ko lääʹǩǩ õõlǥat.

Pasila škooul lij še kaggâm säʹmmlaid da uʹcc sääʹmklaassâs puki äʹššen škooulâst, škooulâst lij määŋgai jeeʹres naaʹli da šõddmõõžživuiʹm valddum lokku sääʹm kulttuur da sääʹm ǩiõll.

Sääʹm ǩiõlltuâjj -cistt

Lââʹssteâđ:

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, teʹl. 010 839 3124, anne-kirste.aikio@samediggi.fi