Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad kuʹǩesäiggsaž čåuddmõõžžid ǩiõllpieʹsstuåim staanmõʹšše – ij vääʹld ǩiõllpieʹsstuåim jäʹrjstemnalla 

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli såbbreʹstes 2.-3.12.2019 kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimast rajjum vuõiggâdvuõđlaž čiõlǥtõõzz da kõõččmõõžž ǩiõllpieʹsstuåim jäʹrjstummšest da puuʹtʼtummšest. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii såbbreʹstes sääʹm kulttuur- ja ǩiõllpieʹsstuåim vuäʹniǩ da kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk ooudâsviikkâmplaanees pirr.

Sääʹmteʹǧǧ lij vuäǯǯam valmmša čiõlǥtõstuâj, koon pââimõs tuâjjan lij leämmaž čiõlǥted mâi neävvai da määinaivuiʹm kulttuur- ja ǩiõllpieʹsstuåim vuäitčeš seʹrdded Sääʹmteeʹǧǧ jäʹrjsteʹmen. Tät lij valddum täävtõssân Sääʹmteeʹǧǧ jooʹtti vaalpââʹj poliittlaž tuåimmprograammin. Nuʹtt še Aanar da Suäʹđjel kååʹdd õõutsââʹjest Anarâškielâ servin lie alttõõzzstes eʹtǩǩääm, što Sääʹmteʹǧǧ väldd kulttuur- ja ǩiõllpieʹsstuåim jäʹrjstemnalla.

Tõt ǩeän vaʹstteem vueʹlnn sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimm lij, lij õhttân tuåim šuurmõs vaʹǯǯtõõzzin. Čiõlǥtõõzz mieʹldd vaʹlljeemväärran õõlǥče smiõttâd vaʹǯǯtõõzzi kuʹǩes ääiʹj čåuddmõõžž ǩiõllpieʹsstuåim põõššâm, šlaajj da tuåimmjemnâânasvuõđ staanmõʹšše. Čiõlǥtõõzz puåđõõzzin puätt še õlmmsa, što viõǥǥâst åårrai ouddpeâmmlääʹjj mieʹldd Sääʹmteʹǧǧ ij vueiʹt tuåimmjed ǩiõllpieʹsskääzzkõõzzi jäʹrjsteeʹjen kooʹddi nalla. Ǩiõllpieʹsstuåim puuʹtʼtummuš kooʹddi Sääʹmteeʹǧǧ beäʹlnn oudldeʹče, što Sääʹmteʹǧǧ vuâđđeʹče tõʹst jeeʹrab privattvuõiggâdvuõđlaž tuåimmjeei. Čiõlǥtõõzzâst čuäʹjtum vaʹlljeemväär kaiʹbbje kuuitâǥ tääʹrǩab ärvvtõõllmõõžž da lââʹssresuursid.

Sääʹmteʹǧǧ lij toođvaž ǩiõllpieʹsstuåim šõddma da tõn puåđõõzzid ǩiõlljeälltummšest. Lääʹddjânnam riikk tuärjjõs ǩiõllpieʹsstuåimid lij leämmaž miârkteei da tõt lij vueiʹtlvâsttam šõddmõõžž da fijnn  puåđõõzzid. Ååʹn lij kuuitâǥ tarbb seʹlvvted måkam muttsid ǩiõllpieʹsstuåim põõžžtummuš ooudald lääʹjjšeâttma da tuåimmjemraajõõzzid, što tõn šiõǥǥ puåđõõzzid vuäǯǯat še juätkast staanum.

”Ǩiõllpieʹsstuåimm lij samai tääʹrǩes tuåimm da tuäivam, što ânnʼjõž tuåimmjeei vuäiʹtte juäʹtǩǩed, sa meeʹst lie kuʹǩesäiggsaž čåuddmõõžž. Tuäivam, što taarb mieʹldd kååʹdd vaʹsttee ǩiõllpieʹsstuåim juätkkjummšest”, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad, što vueʹssen mättʼtõs- da kulttuurministeeʹr aalǥtem sääʹm ǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz ooudâsviikkmõõžž raajât sääʹm ouddpeâmm di sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåim čuâǥǥaskaart. Čuâǥǥaskaartast meäʹrtõõlčeš tuåimmjem kuʹǩesäiggsaž täävtõõzzid da tõi oudldem tuåimid. Seämmast Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad  Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2020 tuåimmplaaʹne, što jueʹtǩet čiõlǥtemtuâj tõʹst, vuäitt-a Sääʹmteʹǧǧ tuåimmjed ǩiõllpiesskääzzkõõzzi jäʹrjsteeʹjen.

Esiselvitys, Saamelaiskäräjien mahdollisuudet hallinnoida ja järjestää saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaa

Snimmõk: Ville-Riiko Fofonoff / Sääʹmteʹǧǧ

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl.  040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Ouddčiõlǥtõshaʹŋǩǩõõzz plaanni, Piia Nuorgam teʹl.  040 623 3341, piia.nuorgam(at) samediggi.fi