Raaji râstldeei škooulõhttsažtuâj raportt õlmmuum

Vuõss haʹŋǩǩõõzz raportt ”Raaiteʹmes sääʹm-mättʼtõs” õlmmummuš seärad 4.12. Sääʹmteeʹǧǧest Taarr Karasjooǥǥâst, toʹben haʹŋǩǩõõzz piisar Arla Magga ǩeeiǥii rapoort sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz vuäzzliʹžže Mikkel Eskil Mikkelsena.

– Mij leäʹp späʹssballaš tän tuejâst, kåått pâjjan vääžnʼjen Taarr, Lääʹddjânnam da Ruõcc peäʹl  Sääʹmtiiʹǧǧid puõʹttivuõđâst kuõskeeʹl mättʼtõsplaanid, mättʼtõsmateriaalid da škooulõhttsažtuâj. Tät rääjj vuâđ õhttsažtuâj lââʹzztummša, ceälkk sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz vuäzzlaž Mikkel Eskil  Mikkelsen.  

Rapoort väʹlddtäävtõssân lij leämmaž äinnad da noorrâd ǩiõččlâsttmõõžžid da vueiʹttemvuõđid di  kaunnâd õuddmiârkid tõʹst, mäʹhtt škooul lie tuejjääm škooulõhttsažtuâj rââst raaji. Rapoort  loʹppe lie norrum eʹtǩǩõõzz tuåimin, kookk vueiʹtte veäʹǩǩted raaiteʹmes sääʹm škooulõhttsažtuâj alttummšest leʹbe juätkkjummšest pirr Sääʹmjânnam. Säʹmmlaid kuõskki mättʼtõspolitiikk õõlǥči taʹrǩstõõllâd da tuõttân piijjâd nuʹt, štõ sääʹmpäärna- di nuõr vuäǯǯa vueiʹttemvuõđ nââneed  mättʼtõõzzâst ǩiõlâs, identiteeʹttas da kulttuurâs, nuʹt štõ valdiaraaj jiâ leäkku mättõõzz cõggjen.

Sääʹm škooulõhttsažtuâj õõudummuž kooll Säʹmmlaž parlamentaarlaž suåvtõõzz väʹlddtäävtõõzzid, koon diõtt šõõddi tarbb altteed vuõsshaʹŋǩǩõs da ǩeeʹrjteškueʹtted rapoort. Taarr Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩii haʹŋǩǩõspiisar da jåʹttʼti tuâjj-joouk, kååʹtt tuejjii eeʹjj 2019. Tuâjj-jooukâst lie leämmaž mieʹldd Lääʹddjânnam, Ruõcc da Taarr Sääʹmteeʹǧǧ lââʹssen Uccjooǥǥ da Sirma škooulõhttsažtuâj eeʹttǩeei. Tuâjj-joouk saaǥǥjååʹđteejen lij tåimmam Inger Anne Klemetsen Taarr   Sääʹmteeʹǧǧest, piisren õs Arla Magga Sääʹmteeʹǧǧest Läädd peäʹlnn. Tuâjj-jooukâst lie leämmaž tõn lââʹssen Ulla Aikio-Puoskari da Eila Tapiola Sääʹmteeʹǧǧest Läädd peäʹlnn, Laura Arola Uʹccjooǥǥ kååʹddest, Jon Christer Mudenia Deanu kååʹddest da puärrsi õudsteei Aura Pieski da Leif Erik Varsi da tuʹtǩǩeei Torkel Rasmussen.

Raportt lij tâʹvvsäämas, da tõt šâdd eeʹjj 2020 aalǥâst taarr- da lääʹddǩiõʹlle. Raportt käunnai tääiʹben

Rapoort õlmmeem pooddâst Taarr Karasjooǥǥâst Inger Anne Klemetsen, Mikkel Eskil Mikkelsen, Torkel Rasmussen, Leif Erik Varsi da Arla Magga. Snimmõk: Sääʹmteʹǧǧ/Sametinget

Õhttvuõttoummu:

Tuâjj-joouk saaǥǥjååʹđteei Inger Anne Klemetsen
+47 78 47 40 94
inger.anne.klemetsen(at)samediggi.no

Tuâjj-joouk piisar Arla Magga
+358 401 985 033
arla.magga(at)samediggi.fi

https://www.sametinget.no/