Saǥstõõllâmpodd Čeʹvetjääuʹrest 1.12. čiâss 17-19

Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr!

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz vaalpââʹj mââimõs saǥstõõllâmpoodd ââʹnet Čeʹvetjääuʹrest pâʹsspeeiʹv čiâss 17-19. Saǥstõõllâmpodd lij Sääʹmpõõrtâst.

Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Pueʹtted tiõrvân! Pooddâst lij kååʹfftaʹrjjummuš.

”Haaʹleep halltõõzzin juäʹtǩǩed veâl saǥstõõllâmpooddi riâššmõõžž nääiʹt lopp-pââʹjest. Saǥstõõllâmpoodd lie šiõǥǥ päiʹǩǩ piâssâd saǥstõõllâd da vaajted jurddjid Sääʹmteeʹǧǧ da jeäʹrben halltõõzz tuâjast jeeʹres vuuʹdi säʹmmlaivuiʹm. Saǥstõõllâmpooddin lij še šiõǥǥ päiʹǩǩ uʹvdded jeävvsid pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ norrõʹsse”, särnn saaǥǥjååʹđteei Sanila-Aikio da tuäivat pukid tiõrv pueʹttmest saǥstõõllâmpoʹdde.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Šuurmõõzz sååʹvšum puäʒʒlååǥǥ -äʹrttel ij eʹtǩǩed puäʒʒlååǥǥai čuõppmõõžž

Mädd- da meäʹcctäällministeria lij õlmstâttam täʹbbe šuurmõõzz sååʹvšum puäʒʒlååǥǥ-äʹrttel lopprapoort. Rapoortâst tuõđât, što paalǥâskåʹddvuõttsaid jieʹllempuäʒʒlååǥǥaid jiâ eʹtǩǩed muttâz, leša kååʹtt-a paalǥâskåʹdd õõlǥtet eʹtǩǩeed kueʹhtt tuåim puäʒʒjânnam ǩeâllʼjeeivuõđ raʹvvjem diõtt. Sääʹmteʹǧǧ âânn samai pueʹrren äʹrttel eʹtǩǩõõzz, što jiâ paalǥâskåʹddvuõttsaž puäʒʒlååǥǥaid eʹtǩǩet muttâz.

Sääʹmteʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio vuässââtt 25.11.2019 šuurmõõzz sååʹvšum puäʒʒlååǥǥ -äʹrttel eʹtǩǩõõzz õlmstâʹttempoʹdde. “Saaʹmi puäʒʒhååid vueʹǩǩâʹttemõõlǥtõõzzi da jieʹllemviõkkvuõđ määiʹneld lij samai vääžnai, što ij äʹrttel eʹtǩǩed puäʒʒlååǥǥai čuõppmõõžž”, Sanila-Aikio tuâtt.

Mädd- ja meäʹcctäällministeria meäʹrrii 12.10.2018 šuurmõõzz sååʹvšum puäʒʒlååǥǥ -äʹrttel valmštõõllâd eʹtǩǩõõzz puõccui täʹlvvkuäivaspaaiʹǩi ǩeâllʼjeei puåđoodd meâlddsaž jieʹllempuäʒʒmeäʹrest iiʹjjid 2020-2030. Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjen äʹrttlest lij tuåimmjam Asko Länsman. Äʹrttel loppraportt lij valmštõõvvâm, jiâ-ka šuurmõõzz sååʹvšum puäʒʒlååǥǥaid eʹtǩǩed čuõppmõõžž.

Äʹrttel eʹtǩǩad lopprapoortâst puõccui täʹlvvkuäivaspaaiʹǩi ǩeâllʼjeei  âânnmõõžž raʹvvjem diõtt di luâđ määŋghämmsažvuõđ õõuʹdeei puäʒʒvesttummuž optimâsttmõššân raajjâmnalla õõlǥteei paalǥâskåʹddvuõttsaž puäʒʒjânnam håidd- da ââʹnnemplaan. Äʹrttel eʹtǩǩad, što paalǥâskåʹdd vaalaš puõʹttjin kueʹhtt tuåim puäʒʒjânnam ǩeâllʼjeeivuõđ raʹvvjem diõtt: 1) Uuʹccmõsân 7 % jieʹllempuäʒʒmeäʹr ǩeäʹppummuš kõskkvuõđâst šuurmõs sååʹvšum jieʹllempuäʒʒmeärra, 2) Ääiʹjeld aʹlǧǧi kåddmõš 1.6.-15.11., 3) Jeeʹelpuäʒʒjânnam sââʹj pueʹrummuš, 4) Ǩieʹssǩieʹssčiõǥrdõkjårrõõzz ooudâsviikkmõš, 5) paalǥâskooʹddi õhttummuš.

Sääʹmteʹǧǧ ja mädd- ja meäʹcctäällministeria kõskksaž sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâlddsaž saaǥǥstõõllmõš äʹrttel lopprapoortâst da eʹtǩǩõõzzâst õʹnneš 14.11.2019. Saaǥǥstõõllmõõžžâst ǩiõttʼtõʹlleš jeäʹrbi mieʹldd ääiʹjeld aʹlǧǧi kåddmõõžž tuåim da tõõzz kuõskki vaʹǯǯtõõzzid. Sääʹmteʹǧǧ puuʹti ouʹdde, što määŋgain saaʹmi dommvuuʹd paalǥâskooʹddin kåddmõõžž čõõđ viikkmõš lij sõrččai luâttåårrmõõžžin da čuuʹt ääiʹjeld šõddi kåddmõõžž ij vieʹltǩani leäkku vueiʹtlvaž teâuddjâʹtted 15.11. mõõneeʹst, ǥu puõccui noorrmõš pikalõʹsse õõlǥat jiõŋ da muõtti. Vaʹǯǯtõssân vuäitt še leeʹd leeʹd tõt, što jiâ paalǥâskååʹdd vuäǯǯ vueʹǯǯkaaupid mieʹrräigga mõõneeʹst. Nääiʹt ååreen Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩii, što saaʹmi dommvuuʹd vueʹzzest paalǥâskååʹdd õõlǥtet eʹtǩǩeed õõut tuåim puäʒʒjânnam ǩeâllʼjeeivuõđ raʹvvjem diõtt. Saaǥǥstõõllmõõžžâst tuʹmmješ, što MMM meäʹrreem pueʹttiäiʹǧǧäʹrttel ärvvtââll Sääʹmteeʹǧǧ siâzzmõõžžâst 15.11. peiʹvvmeäʹr paaldâst tuâǥǥraaj “da/leʹbe ouddâl täʹlvvkuäivaspaaiʹǩid serddmõõžž ” ââʹnnem- da håiddplaan tiuʹddepiijjmõõžž čåuddeen.

Puäʒʒhåiddlääʹjj 21 § mieʹldd mädd- da meäʹcctäällministeria meäʹrrad lååieeʹǩǩen vuârast, kâʹll jieʹllempuõccu paalǥâskåʹdd vuäǯǯ vuuʹdest piirieeʹjji ââʹnned da kâʹll näkam puõccu paalǥâskååʹdd vuäʹssbieʹll vuäǯǯ jäänmõsân vuäʹmsted.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Jieʹllemvueʹǩǩpiisar Sarita Kämäräinen teʹl. 040 186 7258, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi

Kuva: Tomi Guttorm / Sámediggi

Ooʒʒ mättʼtõõttjen Walt Disney Animation Studioid

Leäk-a mättʼtõõttmen leʹbe eiʹdde valmstõõvvâm čeäppõõzz, animaatio, grafiikk leʹbe jieʹllikaart sueʹrjest? Walt Disney Animation Studios ååcc mättʼtõõttjid ǩieʹsspoʹdde 2020. Ooddi ooudâsviikkmõš -mättʼtõõttmõõžžâst vuäǯǯak oʹdinakai vueiʹtlvažvuõđ leeʹd tuâjast Disney oʹhjjeeʹjin  da tobdstõõttâd pukid čeäppõõzz, mainnâz jååʹđtummuž da jieʹllikaart vueʹssvuuʹdid.

Mättʼtõõttâmprogramm peštt lååi neäʹttel da juâkkââvv jeeʹres kategoriaaʹje, koid ooʒʒõõđât. Looǥǥ lââʹzz mättʼtõõttâmprograammâst da õõlǥtõõzzin täʹst:

Story

Production Management

Character, CG Artist

Environment, CG Artist

Visual Development

CG Animation

Technology Tools

Technology Research Graduate

Intern Meander Drawing Software

Graduate Intern Appearance Modeling and Rendering

Real-Time Rendering Intern

Environment Software

Ooccmõš WDAS mättʼtõõttmõʹšše põõtt 12.01.20 čiâss. 23:59 Pacific Standard Time (Hoʹhsse äiʹǧǧjeäʹrdõs)

 

Mäʹtǩǩveäʹǩǩteäʹǧǧ

Mättʼtõõtti vuäitt ooccâd mäʹtǩǩveäʹǩǩtieʹǧǧ, koon Sääʹmsuåvtõs da Sääʹmteʹǧǧ meäʹtte. Veäʹǩǩtieʹǧǧ šorradvuõtt lij 10 000 $. Ooʒʒi âlgg leeʹd sääʹmtuâǥǥsaž, tiuddeed WDAS mättʼtõõttji määinaid da suʹst âlgg leeʹd plaan tõʹst, mäʹhtt haʹŋǩǩuum silttummuš puätt äuʹǩǩen sääʹmõhttsažkådda, ouddmiârkkân sosiaalʼlaž media, loǥlmi dno. pääiʹǩ. Ǩeeʹrjet jäänmõsân õõut seeid ooccmõš, koʹst mainstak tuâǥǥstad da plaanstad silttummuž äuʹǩǩeem diõtt.

Vuõlttâd ooccmõš addrõʹsse kmr@saamicouncil.net da meärk tõõzz “WDAS mättʼtõõtti”

Mäʹtǩǩveäʹǩǩtieʹǧǧ ooccâmäiʹǧǧ põõtt: 12.01.20, čiâss 09:00 Taarr ääiʹj.

 

Õhttvuõtt-teâđ

Christina Hætta, Sääʹmsuåvtõs
+47 48021734
kmr(at)saamicouncil.net.

Vuâlla škooulâkksai päärnaimateriaalhaʹŋkkõõzz loppjuhll da materiaali õlmmeempodd Sajoozzâst 20.11.

Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllkonttâr Vuâlla škooulâkksai päärnaimateriaalhaʹŋkkõõzz loppjuuhl da rajjum materiaal õlmmeempoodd viõʹttjet Sajoozzâst päärnai vuõiggâdvuõđ peiʹvven 20.11. čiâss 9.00-12.00.

Podd altteet auditoriost saaǥǥin, materiaalid čuäʹjteeʹl da päärnailaaulčuäjtõõzzin, koon mâŋŋa Sajos jõnnkääʹrdest lij vuäittmõš tobdstõõttâd materiaalid tääʹrǩben.

Haʹŋǩǩõs lij älggam eeʹjj aalǥâst da tõn mieʹldd liâ šõddâm kueʹhtt mobiilsiõr, kueʹhtt digiǩeeʹrj, luʹvddsiõrr da pååđbukva aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõlin.

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat pukid, leša jeäʹrben materiaal raajjmõʹšše vuässõõttâm päärnaid, sääʹmǩiõllsa vuâlla škooulâkksaid päärnaid da vuõss-škooul škooulniiʹǩǩid, pueʹtted tiõrvân õlmmeempoʹdde.

Šõddmõš lij sääʹmǩiõllsaž.

Lââʹssteâđaid

Mä. ǩiõllpieʹssjååʹđteei
Petra Kuuva
+358 10 839 3119 / +358 40 6624741
petra.kuuva(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ vuâlla škooulâkksai päärnaimateriaalhaʹŋǩǩõs lij eeʹjj 2019 ǩeâllʼjeei mättʼtõs- da kulttuurministeria teäggtem haʹŋǩǩõs, koʹst puuʹtʼtet Lääʹddjânnam sääʹmǩiõlin kueʹhtt mobiilsiõr, kueʹhtt digiǩeeʹrj, pååđsääʹmǩiõli bukva da puäʒʒteeʹm õõʹnni luʹvddsiõrr.

Eʹtǩǩõs saaʹmi tuõđâšvuõtt- da suåvâdvuõttkomission vaalmâš

Saaʹmi tuõđâšvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio meäʹrtummuž kuõskki saaǥǥstõõllmõõžž liâ vuõǯǯum tuʹmmstõʹǩǩe riikk, Sääʹmteeʹǧǧ da Saaʹmi siidsåbbar kõõsk. Riikksuåvtõs lij ǩiõttʼtõõllâm da priimmâm eʹtǩǩõõzz saaʹmi tuõđâšvuõtt- da suåvâdvuõttkomission jeäʹǩǩes-škooulâst 13.11.2019. Eʹtǩǩõs õuddan Sääʹmteeʹǧǧ da Saaʹmi siidsåbbar ǩiõttʼtõõllâmnalla.

Täävtõssân lij meäʹrted viiđ vuäzzla õõʹnni komissio, kååʹtt leʹčči tuåimmjummšest jiõččvälddsaž da soorčteʹm. Eʹtǩǩõs saaʹmi tuõđâšvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio meäʹrtummšen âânn seʹst jeäʹrbi mieʹldd komissio tuâjjânouddmõõžž, tuâj täävtõõzzid da tuâj, da tõin teâđtet lââʹzz mâʹŋŋlubust. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar ǩiõttʼtââll eʹtǩǩõõzz saaʹmi tuõđâšvuõtt- da suåvâdvuõttkomission såbbreʹstes 17.-18.12.2019.

­- Tääʹrǩes valmštõõllmõõžž da še Sipilä ǥu Rinne halltõõzzin jiõllum saaǥǥstõõllmõõžži mâŋŋa leäʹp piâssâm ååʹn tõõzz, što vuäitam puʹhtted mââimõõzzâst eʹtǩǩõõzz saaʹmi tuõđâšvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio altteem diõtt Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz da såbbar ǩiõttʼtõõllmõʹšše, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

– Spraavdõttum kuullmõõžžin sääʹm-meer lij õõlǥtam riikkâst čõnnõõttmõõžž. Sääʹm vueʹrdde, što vieʹrrvuõđ seʹlvtet da vuõiǥeet da što jiâ vieʹrrvuõđ teänab ni kuäʹss šõõddče. Valmštõõllâm poodd leäm vuäǯǯam tieʹtted tuõđâš, oʹdinakai  saaʹmid šõddâm tragediaid. Täin šõddmõõžžin nårrai sääʹm-meer õhttsaž historia da seʹlvvnem-maainâs. Sääʹmteeʹǧǧ da Saaʹmi siidsåbbar âlgg tuʹmmjed, haaʹleet-a, što šõddâm tuejjeet kuâsttjeeʹjen, Sanila-Aikio juätkk.

Lääʹddjânnam halltõs lij Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzâst alttääm sääʹmaaʹššid ǩiõttʼtõõli tuõđâšvuõtt- da suåvâdvuõttproseezz valmštõõllmõõžž kålggmannust 2017. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eʹtǩǩii jieʹllmest vuõlttõs-saaǥǥstõõllmõõžžâst 9.2.2018, što proseezzâst rieʹššeš saaʹmi kuullmõõžžid nuʹt saaʹmi dommvuuʹdest ǥu tõn åålǥbeäʹlnn še. Riikksuåvtõõzz kanslia čõõđti rapoort kuullmõõžžin 26.11.2018. Sääʹmteʹǧǧ tuʹmmji såbbreʹstes 18.12.2018 õuddned tuõđâšvuõtt- da suåvâdvuõttproseezzâst da eʹtǩǩeed Lääʹddjânnam riiʹǩǩe tuõđâšvuõtt-da suåvâdvuõttkomissio alttummuž di mandattsaaǥǥstõõllmõõžž alttummuž. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs uʹvddeš vääʹld saaǥǥstõõllâd mandaatt riikkin

Riikksuåvtõõzz teâđtõs 13.11.2019; Saaʹmi tuõđâšvuõtt-da suåvâdvuõttkomissio meäʹrtummuš õuddan

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmaaʹšši saǥstõõllâmpeeiʹvin õuʹdde puʹhttmest odm. kulttuurkääzzkõõzz da sote- da mäddkåʹddoođummuš

Sääʹmaaʹšši saǥstõõllâmpeeiʹv riâžžât eʹpet 7.-8.11.2019 Heʹlssnest. Piirieeʹjji riâššmi saǥstõõllâmpeeiʹvi jorddmõššân lij jieʹlled čõõđ ääiʹjpoddsaž sääʹmaaʹššid ministeriai veʹrǧǧniiʹǩǩi da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹji kõõsk. Vuõssmõs peeiʹv lij pukid ministeriaid jurddum õhttsaž vuässõs halltõsprograamm ǩiiʹrjummšin da tõi tiuʹddepiijjmõõžžâst.

Saǥstõõllâmpeeiʹvi poodd saǥstõõlât Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem teeʹmin tõin vaʹstteei veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm. Tän eeʹjj saǥstõõllâmpeeiʹvin Sääʹmteeʹǧǧ õuʹdde puʹhttem ääiʹjpoddsaž teeʹm liâ kulttuurkääzzkõõzz, sote- da mäddkåʹddoođummuš di turismm.

Kulttuurkääzzkõõzzin jeäʹrben õuʹdde puʹhttmest liâ kõõskõõzzi tuåimmjummuš da teäggtõs da Veikkaus årra tillʼlõõvi čuõppmõõžži vaaiktõs. Sote-oođummšest õuʹdde puʹhttmest liâ saaʹmi ǩiõllʼlaž da kulttuursaž vuâđđvuõiggâdvuõđi da õõut-tääʹssʼsažvuõđ ravvsab čõõđtummuš di saaʹmi vaaiktemvueiʹtlvažvuõđi da kulttuurjiõččvaaldâšm pueʹrummuš. Turiismast õuʹdde puʹhttmest leiʹǧǧturismm aarktlaž jeällmõõžžâst, staanvuõtt- da resursskõõččmõõžž da pääiklažoummui jiõni kuvddlummuš da lokku välddmõš.

Sääʹmteeʹǧǧest saǥstõõllâmpeivva vuässâʹtte I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto, II vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, halltõõzz vuäzzlaž Nilla Tapuola, vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, kulttuurpiisar Riitta Orti-Berg, jieʹllemvueʹǩǩpiisar Sarita Kämäräinen da ougglõsõhttvuõđi pääiʹǩ Sääʹmteeʹǧǧ veʹrǧǧneeʹǩǩ jeeʹres sektoorin.

Saǥstõõllâmpeeiʹv liâ vuõiggâdvuõttministeria da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem da riâžžât ååʹn viiđad vuâra.

Lââʹssteâđ

I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto, teʹl. 040 756 9075, heikki.paltto(at)samediggi.fi

II vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, teʹl. 040 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, teʹl. 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Ooʒʒõõđ mieʹldd leʹbe eʹtǩǩed vuäzzla Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõʹsse 2020-2021

Ooccâp nuõrisuåvtõʹsse mieʹldd aktiivlaid, sääʹmaaʹššin älšmam nuõrid pirr Lääʹddjânnam. Nuõrisuåvtõõzz vaʹlljummšest puäʹđet väʹldded lokku, što vuäzzla eeʹttkâʹstte vueiʹtlva kääʹtteeʹl sääʹmvuuʹd di jeeʹres ǩiõlljooukid. Sääʹmǩiõl täidd lij tuäivvmõššân. Vaʹlljummšest jääʹǩǩtet še sooǥǥbeäʹli kõskksa tääʹssäärv. Nuõrisuåvtõõzz vuäzzlai ij taarbâž leeʹd sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž.

Nuõrisuåvtõʹsse vaʹlljeet čiččâm väʹlddveärla vuäzzla di siʹjjid juõʹǩǩkeʹče persoonla vääʹrrneeʹǩǩ. Vuäzzla aʹlǧǧe leeʹd 18–28-âkksa aktiivlaž sääʹmnuõr. Lââʹssen suåvtõʹsse vaʹlljeet vitt põõšši äʹšštobddi. Äʹšštobddivuäzzla aʹlǧǧe leeʹd vaʹlljem poodd 15–17-âkksa. Nuõrisuåvtõs tuejjad sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse eʹtǩǩõõzz vaʹlljummšest åårrai vuäzzlain, da loopplaž tuʹmmstõõǥǥ tueʹjjad sääʹmteeʹǧǧ sååbbar.

Vuäitak ooccâd mieʹldd leʹbe eʹtǩǩeed tij miõlâst nuõrisuåvtõʹsse suåppi 18–28-âkksaid sääʹmnuõrid da äʹšštobddivuäzzliʹžžen suåppi 15–17-âkksaid sääʹmnuõrid. Eʹtǩǩõõzz vuâđđõõttmõõžžineez vuäitt vuõltteed 1.12.2019 mõõneeʹst neʹttpååʹštin nuõripiisra addrõʹsse elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

leʹbe pååʹštin Nuõrisuåvtõʹsse

Nuorisoneuvosto
Sajos, 998700 Inari

Vuäitak tiuddeed še ooccâmpõmmâi.

Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst tuåimmjeei nuõrisuåvtõõzz vueiʹvv-vueʹǩǩeš tuâjjan lij õõuʹdeed sääʹmnuõri ǩiõllʼlaž da kulttuursaid vuõiggâdvuõđid di raaveed sääʹmnuõri identiteett nuõrituâj pääiʹǩ. Lââʹssen suåvtõs puätt valmštõõllâd tõid sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzid, aalǥtõõzzid, ceâlklmid da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžid, kook kueʹsǩǩe sääʹmnuõrid.

Nuõrisuåvtõõzz tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd lââʹzz tääiʹben www.nuor.fi

Lââʹssteâđ

Vs. Nuõripiisar Elli-Marja Hetta teʹl. 010 839 3134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Saǥstõõllâmpodd Oulust 12.11. da Ruäʹvnjaarǥâst 13.11.

Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr!
Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje Oulust da Ruäʹvnjaarǥâst.

Oulu mâ 12.11. čiâss 17-19,
Bar & Café Keltainen Aitta, Aittatori 25, 90100 Oulu

Ruäʹvnjargg se 13.11. čiâss 18-20,
Santa’s Hotel Santa Claus (-1. krs), Korkalonkatu 29, 96200 Rovaniemi.

Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr. Pueʹtted tiõrvân! Pooddâst lij kååʹfftaʹrjjummuš.

”Haaʹleep halltõõzzin juäʹtǩǩed veâl saǥstõõllâmpooddi riâššmõõžž nääiʹt lopp-pââʹjest. Saǥstõõllâmpoodd lie šiõǥǥ päiʹǩǩ piâssâd saǥstõõllâd da vaajted jurddjid Sääʹmteeʹǧǧ da jeäʹrben halltõõzz tuâjast jeeʹres vuuʹdi säʹmmlaivuiʹm. Saǥstõõllâmpooddin lij še šiõǥǥ päiʹǩǩ uʹvdded jeävvsid pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ norrõʹsse”, särnn saaǥǥjååʹđteei Sanila-Aikio da tuäivat pukid tiõrvpueʹttjen saǥstõõllâmpooddid.

Pââʹj mââimõs saǥstõõllâmpodd ââʹnet Čeʹvetjääuʹrest 1.12.2019.

Lââʹssteâđ:
Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Saaǥǥjååʹđteei Sanila-Aikio vuässââtt Frozen 2 maaiʹlmvuõssjeäʹǩǩiʹžže

Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, Aili Keskitalo (NO) da Per-Olof Nutti (SE) di Sääʹmrääʹđđ saaǥǥjååʹđteei Åsa Larsson Blind vuässâʹtte Frozen 2 -jieʹllikaart maaiʹlmvuõssjeäʹǩǩiʹžže Los Angelesist 7. skamm-mannu 2019.

”Disney jieʹllikaart liâ šuur tobddji jieʹllikaart. Lij hervvai vueiʹnned, mõõn jiânnai sääʹmkulttuur lij inspirâsttam jieʹllikarttraajjʼjid da mäʹhtt tõt kuâsttai jieʹllikaartâst”, särnn saaǥǥjååʹđteei Sanila-Aikio vuârddmõõžžin ouddâl kueʹssreeis.

Sääʹmdelegaatio Frozen 2 -jieʹllikaart preʹsspooddâst Oslost 22. da 23.9.2019. Snimldõk: Lars Opstad / Sámidiggi & Sámeráđđi.

Sääʹmtiiʹǧǧi da Sääʹmrääʹđđ saaǥǥjååʹđteei väʹldde mieʹldd niõđeez, sij liâ puk šuur Frozen-fani. Sanila-Aikio nijdd Eʹll-Dåʹmnn Aikio (10-e.) vuâlgg vuõssjeäʹǩǩiʹžže.

Sääʹmteeʹǧǧ da Sääʹmrääʹđđ liâ tuejjääm õhttsažtuâj Walt Disney animaatiostudioin da vuässõõttmõš maaiʹlmvuõssjeäʹǩǩiʹžže lij vueʹss tän suåppmõõžž. Kueʹssreeis  õhttvuõđâst saaǥǥjååʹđteei teivva še Frozen 2 -jieʹllikarttraajjʼjid da animaatiojoouk. Siʹjjid čuäʹjtet še Walt Disney animaatiostudio.

Sääʹmteeʹǧǧ da Sääʹmrääʹđđ teâđte sueiʹnnmannust 2019, što tâʹvvsääʹmǩiõllsaž versio Frozen 2 -jieʹllikaartâst čõõđtet sääʹm-meer da Walt Disney animaatiostudio õhttsažtuâj puåđõssân. Lââʹssen čõhččmannust 2019 õlmstõʹtteš lââʹzz teâđ  õhttsažtuâjast, ǥu mainsteš sääʹm äʹšštobddijooukâst da õlmstõʹtteš vueʹssbeäʹli kõskksaž seremoniaalʼlaž suåppmõš.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen teʹl. 010 8393140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi