Ooʒʒ mättʼtõõttjen Walt Disney Animation Studioid

Leäk-a mättʼtõõttmen leʹbe eiʹdde valmstõõvvâm čeäppõõzz, animaatio, grafiikk leʹbe jieʹllikaart sueʹrjest? Walt Disney Animation Studios ååcc mättʼtõõttjid ǩieʹsspoʹdde 2020. Ooddi ooudâsviikkmõš -mättʼtõõttmõõžžâst vuäǯǯak oʹdinakai vueiʹtlvažvuõđ leeʹd tuâjast Disney oʹhjjeeʹjin  da tobdstõõttâd pukid čeäppõõzz, mainnâz jååʹđtummuž da jieʹllikaart vueʹssvuuʹdid.

Mättʼtõõttâmprogramm peštt lååi neäʹttel da juâkkââvv jeeʹres kategoriaaʹje, koid ooʒʒõõđât. Looǥǥ lââʹzz mättʼtõõttâmprograammâst da õõlǥtõõzzin täʹst:

Story

Production Management

Character, CG Artist

Environment, CG Artist

Visual Development

CG Animation

Technology Tools

Technology Research Graduate

Intern Meander Drawing Software

Graduate Intern Appearance Modeling and Rendering

Real-Time Rendering Intern

Environment Software

Ooccmõš WDAS mättʼtõõttmõʹšše põõtt 12.01.20 čiâss. 23:59 Pacific Standard Time (Hoʹhsse äiʹǧǧjeäʹrdõs)

 

Mäʹtǩǩveäʹǩǩteäʹǧǧ

Mättʼtõõtti vuäitt ooccâd mäʹtǩǩveäʹǩǩtieʹǧǧ, koon Sääʹmsuåvtõs da Sääʹmteʹǧǧ meäʹtte. Veäʹǩǩtieʹǧǧ šorradvuõtt lij 10 000 $. Ooʒʒi âlgg leeʹd sääʹmtuâǥǥsaž, tiuddeed WDAS mättʼtõõttji määinaid da suʹst âlgg leeʹd plaan tõʹst, mäʹhtt haʹŋǩǩuum silttummuš puätt äuʹǩǩen sääʹmõhttsažkådda, ouddmiârkkân sosiaalʼlaž media, loǥlmi dno. pääiʹǩ. Ǩeeʹrjet jäänmõsân õõut seeid ooccmõš, koʹst mainstak tuâǥǥstad da plaanstad silttummuž äuʹǩǩeem diõtt.

Vuõlttâd ooccmõš addrõʹsse kmr@saamicouncil.net da meärk tõõzz “WDAS mättʼtõõtti”

Mäʹtǩǩveäʹǩǩtieʹǧǧ ooccâmäiʹǧǧ põõtt: 12.01.20, čiâss 09:00 Taarr ääiʹj.

 

Õhttvuõtt-teâđ

Christina Hætta, Sääʹmsuåvtõs
+47 48021734
kmr(at)saamicouncil.net.