Sääʹmaaʹšši saǥstõõllâmpeeiʹvin õuʹdde puʹhttmest odm. kulttuurkääzzkõõzz da sote- da mäddkåʹddoođummuš

Sääʹmaaʹšši saǥstõõllâmpeeiʹv riâžžât eʹpet 7.-8.11.2019 Heʹlssnest. Piirieeʹjji riâššmi saǥstõõllâmpeeiʹvi jorddmõššân lij jieʹlled čõõđ ääiʹjpoddsaž sääʹmaaʹššid ministeriai veʹrǧǧniiʹǩǩi da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹji kõõsk. Vuõssmõs peeiʹv lij pukid ministeriaid jurddum õhttsaž vuässõs halltõsprograamm ǩiiʹrjummšin da tõi tiuʹddepiijjmõõžžâst.

Saǥstõõllâmpeeiʹvi poodd saǥstõõlât Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem teeʹmin tõin vaʹstteei veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm. Tän eeʹjj saǥstõõllâmpeeiʹvin Sääʹmteeʹǧǧ õuʹdde puʹhttem ääiʹjpoddsaž teeʹm liâ kulttuurkääzzkõõzz, sote- da mäddkåʹddoođummuš di turismm.

Kulttuurkääzzkõõzzin jeäʹrben õuʹdde puʹhttmest liâ kõõskõõzzi tuåimmjummuš da teäggtõs da Veikkaus årra tillʼlõõvi čuõppmõõžži vaaiktõs. Sote-oođummšest õuʹdde puʹhttmest liâ saaʹmi ǩiõllʼlaž da kulttuursaž vuâđđvuõiggâdvuõđi da õõut-tääʹssʼsažvuõđ ravvsab čõõđtummuš di saaʹmi vaaiktemvueiʹtlvažvuõđi da kulttuurjiõččvaaldâšm pueʹrummuš. Turiismast õuʹdde puʹhttmest leiʹǧǧturismm aarktlaž jeällmõõžžâst, staanvuõtt- da resursskõõččmõõžž da pääiklažoummui jiõni kuvddlummuš da lokku välddmõš.

Sääʹmteeʹǧǧest saǥstõõllâmpeivva vuässâʹtte I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto, II vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, halltõõzz vuäzzlaž Nilla Tapuola, vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, kulttuurpiisar Riitta Orti-Berg, jieʹllemvueʹǩǩpiisar Sarita Kämäräinen da ougglõsõhttvuõđi pääiʹǩ Sääʹmteeʹǧǧ veʹrǧǧneeʹǩǩ jeeʹres sektoorin.

Saǥstõõllâmpeeiʹv liâ vuõiggâdvuõttministeria da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem da riâžžât ååʹn viiđad vuâra.

Lââʹssteâđ

I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto, teʹl. 040 756 9075, heikki.paltto(at)samediggi.fi

II vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, teʹl. 040 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, teʹl. 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi