Sääʹmteeʹǧǧ vaalin nellj vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ vaali puåđõõzz kuõskki vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz lie puättam nellj (4) mieʹrräigga mõõneeʹst. Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz âlgg ǩiõttʼtõõllâd vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzid ǩirrsânji da mââimõõzzâst ouddâl vaaleeʹjj loopp.

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj 40 § mieʹldd jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ, kååʹtt ǩeäčč, što vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõk vaali puåđõõzz raavummšest leʹbe vaali tuåimmjummša kuõskki jeeʹres tuåimm lij lääʹjjvuâsttsaž, vuäitt tuejjeed sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz mââimõõzzâst 14 peiʹvven tõn peeiʹvest, kuäʹss vaal-luʹvddkåʹdd lij raavääm vaali puåđõõzz.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz âlgg ǩiõttʼtõõllâd vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz ǩirrsânji da mââimõõzzâst ouddâl vaaleeʹjj loopp.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz tuʹmmstõʹǩǩe vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl ââʹlmõs vaaldšemvuõiggsa mââimõõzzâst 14 peiʹvven tõn peeiʹvest, kuäʹss ääʹššvuäʹmsteei lij vuäǯǯam tiiʹǧǧi halltõõzz tuʹmmstõõǥǥ teâttan. Muʹttemooccmõõžžâst jääʹǩǩtet muđoi, mâiʹd vaaldâšmlääʹjjââʹnnemlääʹjjest šiõtteed.

Jõs vaal-luʹvddkååʹdd 1 momeeʹntest miârktum tuʹmmstõk leʹbe tuåimm lij leämmaž lääʹjjvuâsttsaž da tät lij vaaiktam vaali puåđõʹsse, vaali puåđõs âlgg vuõiǥeed da riikksuåvtõõzz taarbšeen mieʹrreed sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid da vääʹrrniiʹǩǩid vaali vuõiǥuum puåđõõzz meâldlânji.

Jõs vaali puåđõs ij leäkku vuõiǥeemnalla, vaal aʹlǧǧe mieʹrreed oođeemnalla. 

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi