Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđtummuš serddai Lääʹddjânnam Sääʹmtegga

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPS) noorââtt täʹbbe 19.9.2019 Haaparanta tiuddsåbbra, koʹst SPS saaǥǥjååʹđtummuš serddai Ruõccjânnam Sääʹmteeʹǧǧest Lääʹddjânnam Sääʹmtegga pueʹtti 16 määnpââjas da Tiina Sanila-Aikiost šâdd SPS saaǥǥjååʹđteei. Seämmast še SPS nuõriluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđtummuš serddai Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõʹsse.

Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđtempââʹj väʹlddtäävtõssân Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei da SPS pueʹtti saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio liist âʹlnn lie jm. vuäǯǯad Sääʹm ǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sámi Giellagáldu tuåimmjummuž põõššjen, tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž ooudummuš di alggmeerai vuässõõttâmvuõiggâdvuõđi pueʹrummuš ÕM seʹst. Sanila-Aikio vuäinn SPS tuâj vääžnai tuâjjan, ko SPS koordinâstt säʹmmlai bieʹllvälddmõõžž õhttsaž kõõččmõõžžin.

SPS kuʹǩes ääiʹj täävtõssân lie leämmaž jm. säʹmmlai vuõiggâdvuõttsââʹj pueʹrummuš di tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž ooudummuš. Lââʹssen tõt lij leämmaž tääʹrǩes roolâst sääʹm ǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sámi Giellagáldu tuåimmjem koordinâsttmõõžžâst, da tõt ooudad še jeeʹres pâʹjjel raaji tuåimmjeei haʹŋǩǩõõzzi čõõđ viikkmõõžž. SPS vuâllsiʹžžen tuåimmje luʹvddkååʹdd, koi kõskksõmâs tuâjjan lie ääiʹjpoddsaž säʹmmlaid kuõskteei teeʹm.

SPS lij Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž parlamentaarlaž õhttsažtuâjjorgaan, koʹst Ruõššjânnam sääʹmorganisaatio vuässâʹtte še õhttsažtuõjju taʹrǩǩõõllʼjen. SPS tiuddsåbbrest suåvtõõzz eeʹttkõʹstti kolmmân Tâʹvvjânnmest da Ruõššjânnmest noorâʹtte õʹhtte uuʹccmõssân õʹhttešt eeʹjjest. Tuåimmjummšeʹstes SPS pârgg ooudeed Sääʹmtiiʹǧǧi kõskksaž õhttsažtuâj jeeʹres Tâʹvvjânnmin da tõt ǩiõttʼtââll aaʹššid, kook kuõskte säʹmmlaid meeran pâʹjjel raaji. Tõt-i eeʹttkâstt Tâʹvvjânnmi vuuʹdest jälsteei säʹmmlaid täujja ouddm. meeraikõskksaž õhttvuõđin.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar vaʹlljad kõskkvuõđstes eeʹttkõʹsttjid SPS õõut vaalpââjas vuârstes, da jooʹtti vaalpââʹjest eeʹttkõʹsttjen lie: Tiina Sanila-Aikio, Tuomas Aslak Juuso, Anne Nuorgam, Aslak Holmberg, Pentti Pieski, Heikki Paltto ja Neeta Jääskö.

Saaǥǥjååʹđtem mieʹldd serddai še SPS vaaldšummuž håiddmõš Lääʹddjânnam Sääʹmtegga, da tõʹst vaʹsttad Sääʹmteeʹǧǧ meeraikõskksaž aaʹšši piisar.

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Vs. Meeraikõskksaž aaʹšši piisar Laura Olsen-Ljetoff, teʹl. 010 839 3155, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi