Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsaž ǩiõllkonfereeʹns programm õlmstõttum da iʹlmmtõõttmõš lij äävuum

Sääʹmteeʹǧǧ õõutveäkka reäʹšše 9.-10.10.2019 ǩiõllseminaar Aanrest sääʹm ǩiõlivuiʹm tuejjeeʹjid: jåårǥlõʹttjid, tuulkid leʹbe jeeʹres ǩiõlltuâjjlaid. Seminaar riâššât Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam Sääʹmtiiʹǧǧi da Sámi Giellagáldu õhttsažtuâjjan. Seminaar lij Sääʹmtiiʹǧǧi nääʹll väʹldded lokku ÕM alggmeerai ǩiõli eeʹjj.

Seminaarâst piâssâp veiddsanji kuullâd loǥlmid da saǥstõõllmõõžžid jåårǥlõʹttji, tuulki da jeeʹres ǩiõlltuâjjlai suõʹrjin. Seminaarprograamm väʹlddloǥlmõʹsttjen tuåimmai Oulu universiteeʹtt sääʹm ǩiõl professoor Jussi Ylikoski, kååʹtt loǥlmâstt jeeʹres ǩiõli vaaiktõõzzâst sääʹm ǩiõlid: Sámegiela eallin, dat lea biekka ja cizáža. Äʹšš lij ääiʹjpoddsaž säʹmmlai ǩiõllõhttsažtuâj, jåårǥlâʹttem- da jeeʹres ǩiõlltuâj beäʹlnn.

Seminaarâst vuäitt še tobdstõõttâd teeknlaž čåuddmõõžžid, kook lie rajjum sääʹm ǩiõli tuärjjan. Trooms universiteeʹtt Giellatekno čuäʹjtââll saakkvuârstes jåårǥlâʹttemtuâjjneävvaid da jeeʹres teeknlaž čåuddmõõžžid hiâlpted ǩiõlivuiʹm tuejjeei oummid. Saakkvuârstes jåårǥlõʹtti Anne-Márjá Guttorm Graven mušttal täi ââʹnnem pirr, son lij âânnam jm. jåårǥlâʹttem-moošt tuâjstes. Seminaarâst kuullâp še ǩiõlltuâjjlai aarǥ pirr: nuõrttsääʹm jåårǥlõʹtti Merja Fofonoff mušttal, muʹvddem lij tuejjeed čuuʹt vaarvuâlaž nuõrttsääʹm ǩiõlin ”ko sääʹn jie riʹjtte”, ko eʹpet räp-artistt Ailu Valle äävad mäʹhtt šâʹdde sääʹmǩiõllsa räp-lyriikk. Aanarsääʹm ǩiõl piʹrǧǧummšest ǩiõlljeälltemtuâjast mušttal tuåimteei-čuäʹjtõõlli Heli Huovinen.  Jos miõllâd ǩeäss beäʹlstad jeänab ǩiõlhuõl kõõččmõõžži beälla, puäʹđ teʹl kulddled Oulu universiteeʹtt sääʹm ǩiõl uʹčteeʹl Kaarina Vuolab-Lohi looǥǥâlm sääʹmǩiõli sââʹjjååʹblǩi âânnmõõžž pirr.

Täk lie tåʹlǩ vueʹssen veiddsõs prograammâst mâid Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ lie haaʹlääm taʹrjjeed da nuʹtt-ba kåččap räämmain pukid ǩeäi miõl sääʹm ǩiõl ǩeäʹsse ǩiõllseminaaʹre 9.-10.2019 Aanra.

Seminaar programm käunnai tääiʹben.

Seminaarâst lij tuʹlǩǩummuš tâʹvv-, aanar-, nuõrtt-, saujj- da juuʹlevsääʹm ǩiõlid.

Jos leäk vuässõõttmen Ruõccjânnam beäʹlnn, vääʹld õhttvuõđ miliana.baer(at)sametinget.se. Ruõccjânnam sääʹmteʹǧǧ lij jäʹrjstõõllmen õhttsaž säätt.

Seminaaʹre iʹlmmtõõttmõš tääiʹben.

Lââʹssteâđ:

Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi,. +358 40 7075626

Marie Louise Allas, marielouise.allas(at)sametinget.se, +46 70-367 46 82

Mikkel Rasmus Logje, mikkel.rasmus.logje(at)samediggi.no, +47 412 65 375