Sääʹmteeʹǧǧ vaalin 2.9.-30.9.2019 jiõnstummuš

Vaaläʹššǩeeʹrj lie vuõlttuum pååʹšt mieʹldd rekisterõsttum ǩeʹrjjen juõʹǩǩ jiõnnvuõiggâdvuõttnekka vuõssaarǥ 2.9.2019. Rekisterõsttum ǩeʹrjj lij ärvvpååʹšt da tõn määiʹnest jiõnsteei âlgg viǯǯâd tõn jiijjâs pååʹšt-tuåimmpääiʹǩest mâŋŋa ko lij vuäǯǯam iʹlmmtõõzz pååʹštest. 

Vaalin jiõnstummuš tuåimmai nuʹtt, što jiõnsteei maaccat valmmša mahssum da tiuddum sättkonfeârtast rekisterõsttum ǩeʹrjjen pååʹšt mieʹldd suu vuâllaǩeeʹrjtem sättǩeeʹrj da vaalkonfiõrttu tõppum vaal-liipp.

Vaaläʹššǩiiʹrjid âlgg piijjâd pååšta nuʹtt ääiʹjeld, što tõk ǩiõrggne mieʹrrpäikka mââimõõzzâst 30.9.2019 ouddâl ko jiõnilaʹsǩǩummuš lij alttuum. Tän mieʹrrääiʹj; 30.9.2019 čiâss 18.00 mââibeäʹlnn puättamvaaläʹššǩiiʹrjid vaal-luʹvddkåʹdd ij vueiʹt väʹldded lokku jiõni- laʹsǩǩummšest.

Jiõnsteei vuäitt maaccted še jiõčč jiijjâs vaaläʹššǩiiʹrjid veʹrǧǧäiʹǧǧen äiʹǧǧkõõskâst 16.9. – 27.9.2019 vaal-luʹvddkååʹdd konttra: Sääʹmteʹǧǧ, Vaal-luʹvddkååʹdd koontâr, addrõs: Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos, Menesjärventie 2 A, 99870 Aanar.

Säʹmmlai dommvuuʹdest åårrai stroiʹttlin hoiddum oummu, di tõk dååma hoiddum oummu, kook jie muđoi vuäitče jiõnsted, vuäǯǯa taarb mieʹldd vieʹǩǩteei håiddpääiʹǩest jiõnstem vääras. Ääʹšš pirr âlgg väʹldded õhttvuõđ vaal-luʹvddkååʹdd konttra juʹn-a teʹlfoonin leʹbe neʹttpooʹštin.

Vaalpeeiʹv jiõnstummuž jie riâžž eeʹjj 2019.

Ǩiõčč võboršeǩloǥstõõǥǥ täʹst.

Sääʹmteeʹǧǧ vaalid tuåimtet 2.9. – 30.9.2019. Vaalin vaʹlljeet 21 vuäzzla da nellj vääʹrrneeʹǩǩ sääʹmtegga tuåimmpâjja 2020 – 2023. Jiõnsteei vuäǯǯ vaaläʹššǩiiʹrjid rekisterõsttum vuõlttõssân narodteâđaid 31.12.2018 iʹlmmtum pååʹštaddrõʹsse.

Lââʹssteâđ

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd
Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Menesjärventie 2A
99870 Aanar

+358 10 839 3120, +358 10 839 3138
vaalit(at)samediggi.fi