Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje kålggmannust

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2019 tuåimmplaan mieʹldd halltõõzz såbbri õhttvuõđâst riâššât saǥstõõllâmpooddid vueiʹttemvuõđi mieʹldd jeeʹres päiʹǩǩ-kooʹddin. Saǥstõõllâmpooddin halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal Sääʹmteeʹǧǧ tuåimin da oudd veerǥlaž saǥstõõllâm åålǥbeäʹlnn vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr. Saǥstõõllâmpooddi pirr teâđtet jäänab ââʹldben.

”Haaʹleep halltõõzzin juäʹtǩǩed veâl saǥstõõllâmpooddi riâššmõõžž nääiʹt lopp-pââʹjest. Saǥstõõllâmpoodd lie šiõǥǥ päiʹǩǩ piâssâd saǥstõõllâd da vaajted jurddjid Sääʹmteeʹǧǧ da jeärben halltõõzz tuâjast jeeʹres vuuʹdi säʹmmlaivuiʹm. Saǥstõõllâmpooddin lij še šiõǥǥ päiʹǩǩ uʹvdded jeävvsid pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ norrõʹsse”, särnn saaǥǥjååʹđteei Sanila-Aikio da tuäivat pukid tiõrvpueʹttjen saǥstõõllâmpooddid.

Halltõs eʹtǩǩad Sääʹmteeʹǧǧ kõõskõõzz tuâjjpaaiʹǩid põõššjen

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuõđi, što päärnaikulttuur-, musikk- da jieʹllikarttkõõskõõzzi tuâjai håiddmõʹšše mieʹrräiggsen ij leäkku lääǥǥlaž vuâđđ da tuʹmmii eʹtǩǩeed Sääʹmteeʹǧǧ såbbra viiʹrji aalǥtummuž kõõččmõõžžâst åårrai tuâjai håiddam vääras. Tän poodd Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst lie meäʹrtõllum päärnaikulttuur-, musikk- da jieʹllikarttkõõskõõzz tuâj da kääzzkâʹsttemkõõsk hääʹm. Kõõččmõõžžâst åårrai tuâjjpääiʹǩ lie tän räjja leämmaž tiuddum mieʹrräiggsaž veʹrǧǧen snäätnteʹmes teäggtõõzz diõtt.

”Kõõskõõzzi plaaneeʹji tuâjj lij juätkkjam kuuʹǩǩmõssân tän räjja juʹn nuʹtt vitmlo eeʹǩǩed, nuʹtt-ba lij seʹlvv, što kõõskõõzzi tuåimmjummšest lij šõddâm nâânas vueʹss Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummšest, ij-ka mieʹrräiggsažvuõʹtte leäkku vuâđđ”, čiõlggad saaǥǥjååʹđteei Sanila-Aikio vueʹjj pirr.

Vââjjsaakk vaaikat neeuʹreld

Vââjjsaaǥǥ säʹmmlai da Sääʹmteeʹǧǧ vuâstta lie lâssnam aainâs sosiaalʼlaž mediast, leša jeeʹresåʹrnn še mediast da õhttsažkååʹddest. Juätkkjeei da lâssneei vââjjsaaǥǥ vaaikte neeuʹreld jeäʹrben Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkååʹdd da sij piârrji pueʹrrvââjjma da tiõrvâsvuõʹtte sij jooudeeʹn še privatt jieʹllmest õinn da õinn lâssneei čårstem da heâmmeem vuâlla. Vââjjsaaǥǥ vaaikte še veiddsubun õhttsažkååʹdd tuʹmmstõktuõjju jm uuʹcceeʹl haaʹlummuž vuässõõttâd õõlmâs saǥstõõllma di hueʹneeʹl åskkmõõžž instituutioid.

Halltõs saǥstõõli säʹmmlai da Sääʹmteeʹǧǧ vuâsttsaž vââjjsaaǥǥi pirr ja tuʹmmii uʹvdded vaaldâšmjååʹđteeja vääʹld haʹŋǩǩeed lääʹǩǩäʹšštobddâmvieʹǩǩ ääʹšš juätkkvalmštõõllâm vääras.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz såbbar 14/2019 påʹrddǩeʹrjj

Sääʹmteeʹǧǧ dokumeent

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi