Sanila-Aikio rämmaš ǩiõl da kulttuur miârktõõzzâst nuõrr puõlvvõõǥǥid nuõrttsaaʹmi aazztummuž 70-eeʹjjprääʹznǩest

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikiost lij jõnn rämm da cistt puʹhtted Sääʹmteeʹǧǧ peäʹlest tiõrvʼvuõđid nuõrttsaaʹmi aazztummuž da Čeʹvetjääuʹr škooul 70-eeʹjjprääʹznka. Sanila-Aikio kägg saaǥǥstes ouʹdde, mõõn kuärǥast son lij nuõrab puõlvvõõǥǥin, kook lie välddam sääʹmǩiõl mååust da haaʹlee tuejjeed tuâj sääʹm õõutstõõzz ouʹdde:

”Mõõn kuärǥast leäm täʹbbe mij nuõrab puõlvvõõǥǥeen diõtt, kook lie välddam ǩiõllân mååust, kook haaʹlee tuejjeed jiijjân õõutstõssân ouʹdde, kook vaʹlljee tuejjeed mij ääʹrbvuâlaž sijddriâšldõõǥǥ, Saaʹmi siidsåbbar pääiʹǩ da lie kueʹddškuättam vaʹsttõõzz mij meer pueʹttiääiʹjest. Mõõn kuärǥast leäm täʹbbe nuʹt Njauddâm ko Njeäʹllem-Keväjääuʹr sääʹmvuuʹdin jälsteei nuõrab puõlvvõõǥǥin, kook lie vaʹlljääm ääʹrbvuâlaž jieʹllemvuõʹjjid.”

”Leäm miõlstan, ko leäm vuâmmšam, što kuâsttjeei vueʹss mij kulttuurâst, ǩiõtt-tuâjj, lij eʹpet tääuʹjben da tääuʹjben vueʹssen nuõrttsäʹmmlai jieʹlli aarǥâst. Muu miõlâst miârkteei kulttuursueʹrǧǧen, koozz mij õõlǥčim vuäjjned, lij vaalšed mij nääʹlvuâkksaž lääʹjj da sijddriâšldõõǥǥ di jeällted mij õhttvuõđ maddu da čäcca”, juätkk Sanila-Aikio saaǥǥstes.

Looǥǥ saaǥǥ obbnes tääiʹben.

Eeʹjj 2019 lij 70 eeʹǩǩed nuõrttsäʹmmlai aazztummšest. Nuõrttsäʹmmlai äʹrbbvuʹvdd lij ânnʼjõž Lääʹdd, Taarr da Ruõšš raajjvuuʹdest. Nuuʹbb jõnn vääin mâŋŋa Peäccam vuuʹdest Paaččjooǥǥ, Peäccam da Suõʹnnʼjel siidi säʹmmlaid aazzte Keväjääuʹr, Njeäʹllem da Njauddâm siidid vueʹzzeld nuõrttsäʹmmlai da aanrõõžži äʹrbbvuuʹdid.

Lââʹssteâđ

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi