Vueʹlj ton še mieʹldd škooulkõʹllʼjeeʹjen

Lookkâmpââʹj 2019-2020 škooulkõʹllʼjummuž lie äʹlǧǧmen čõhččmannu 17. peeiʹv. Ååʹn älggam lookkâmpââʹj loʹppe mõõneeʹst täävtõssân lij kõʹllʼjed õhttsiʹžže 80 škooulâst pirr Lääʹddjânnam. Kõʹllʼjeʹmen jåʹtte 18 eeʹǩǩed teâuddam sääʹm nuõr. Oulu vuuʹdest škooulkõʹllʼjeeʹjen tuåimmjam Teija Kaartokallio mušttal, što kõʹllʼjummuž lie leämmaž mättʼteei še suʹnne jiõcces. ”Lij leämmaž fijnn piâssâd vueiʹnned tõn, ko klaassâst mättʼtõõtti tuõđi kulddle da seeʹst miõll ǩeäss sääʹmteeʹmid, kook leʹjje vââjjad kõʹllʼjummšitaa pääʹcced vooʹps ǩiõttʼtõõlǩâni. Määŋg kõʹllʼjem mâŋŋa lij leämmaž tobdd oʹnnstummšest, ko mättʼtõõtti lie veâl pääccam kõõjjeed lââʹzz leʹbe mušttled vuõiʹǧǧest mõõnn hääʹsǩ leäi.”

Õhtt kõʹllʼjummuž peštt mättstroiʹttlest ǩidd ååreeʹl 75-90 minuuttâd, koon diõtt škooulkõʹllʼjummuž suäʹppe puârast mättʼtõõttja leʹbe čårrtuâjjan. ”Mättʼtõõtti jieʹllma kõʹllʼjummuš šeâtt puârast. Kõʹllʼjeʹmmen vuäitt jååʹtted nuʹtt jiânnai da teʹl ko jiõccsa lij šiõttâl, da tõn diõtt tõk lie-ki leämmaž samai pueʹrr lââʹsstiânâs aʹrǧǧe.”, mušttâl Teija, ko suʹst kõõjjât, mõõn puârast kõʹllʼjummuž čaʹǩǩe teimma ǩeâđđa suu kalenteera.

Čõõuč škooulkõʹllʼjeeiooccmõš lij äävai 30.8. räjja. Aainâs väʹlddgååradvoudda da Tampere voudda ooʒʒât ođđ kõʹllʼjeeʹjid. Ođđ škooulkõʹllʼjeeʹjid riâššât škooultõõzz vuõssaarǥ 16.9. Heʹlssnest Nuõri Akatemiast. Juõʹǩǩ kõʹllʼjummšest määuʹset 54 euron pääʹlǩ di koʹrvveet mäʹtǩǩ-kuulid. Luõvâld ǩeeʹrjtum ooccmõõžžid âlgg tuåimted addrõʹsse: minna.lehtola(at)samediggi.fi.

Škooulkõʹllʼjummuž lie vueʹssen Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis- õhttsaž haʹŋǩǩõõzzâst, koon mieʹrren lij lââʹzzted teâđ säʹmmlai pirr väʹlddnarood nuõri seʹst jeeʹresnallšem mõõntõõllmõõžživuiʹm. Haʹŋǩǩõõzz teäggad mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõs juätkkai 30.6.2020 räjja.

Máren-Elle tuåimmji še škooulkõʹllʼjeeʹjen ǩeâđđa 2019. Son lij Nuõri Akatemia škooulkõʹllʼjeeʹjen påʹrǧǧmannust. Tääiʹben vuäitak lookkâd suu jurddjid tuåimmjem pirr.

Lââʹssteâđ:

Projeʹktt-tuâjjlaž Minna Lehtola, Teʹl: 010 839 3132 | +358 40 650 3620, minna.lehtola(a)samediggi.fi