Sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid skuvlenfidnu álggahuvvui

Sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid skuvlenfidnu, Ketterä allaskuvla álggahuvvui giellaoahpuiguin Anáris maŋŋebárgga 13.8. Fidnu mihttomearrin lea skuvlet jođánit ođđa ávnnasoahpaheaddjiid sihke sámegielaid ja eará oahppoávdnasiid oahpahussii. Oahpaheaddjit lea buot golmma sámegielas ja olles riikkas uhcán.

Sámediggi barggai 2017 ovdačielggadusa, man dieđu mielde sámegielat oahpaheaddjit eai leat doarvái. Davvisámegielat luohkáoahpaheaddjit ja davvisámegielat ávnnasoahpaheaddjit leat válmmaštuvvan eanemus, muhto maid sidjiide lea stuorra dárbu. Dilli lea váddáseamos nuortalašgielas, muhto dilli lea buorráneamen. Buot golbma sámegiela, anáraš-, nuortalaš- ja davvisámegiella leat dál iehčanas akademalaš oahppoávdnasat Oulu universitehtas.

Anáris álggahuvvojedje anáraš- ja davvisámegiela vuođđooahpahut, mat bistet olles lohkanjagi ja mat joatkašuvvet seammás ávnnasoahpuiguin. Nuortalašgiela vuođđooahput leat álggahuvvon juo giđđat ja joatkašuvvet dál ávnnasoahpuiguin.

Govas leat fidnu oahpaheaddjit ja bargit rahpandilálašvuođas 13.8. Anára Sajosis.

Fidnu skuvlejumit juohkašuvvet giellaoahpuide, pedagogalaš oahpuide ja sámi girjjálašvuođa oahpuide. Dát gullet sámegiela eatnigiela ja girjjálašvuođa oahpaheaddji dohkálašvuođagáibádusaide. Sámi girjjálašvuođa oahput eai leat ovdal leamašan mielde oahpaheaddjiskuvlejumis. Sámi girjjálašvuođa oahput álggahuvvojit čakčat 2020 ja oahpaheaddji pedagogalaš oahput 2021.

Fidnu lea plánejuvvon nu, ahte oahppit sáhttet válljet daid osiid, mat váilot dutkosis. Skuvlejumis leat mielde maid olbmot, geain lea oahpaheaddji gelbbolašvuohta, muhto sii hálidit buoridit sámegiela dáidduset, vai bastet oahpahit sámegillii. Muhtun ohcciin fas leat jo sámegiela oahput ollásit dahje oassin čađahuvvon ja nana sámegiela máhttu, muhto sis váilot pedagogalaš oahput.

Fidnu skuvlejumiid ordnejit ovttasbarggus Oulu universitehta Giellagas-instituhta, bajásgeassindiehtagiid dieđagoddi ja Sámi oahpahusguovddáš. Sámediggi lea mielde fidnu stivrenjoavkkus. Dat maid čuovvu ja raportere sámeoahpahusa oahpaheaddjidilis ja ná doarju fidnu doaimma.

Fidnu ruhtadit Oahpahus- ja kulturministeriija ja Suoma kulturruhtarádju. OKM lea mieđihan Oulu universitehtii golmma jahkái fidnoruhtadeami. Kulturruhtarádju lea dorjon sámegielaid jo sullii 20 jagi. Kulturruhtarádju mieđihii fidnu oahppiide 300.000 euro ja dát submi juhkkojuvvo stipeanddaid bokte oahppiide. Oassi oahppiin lea ohcan virgefriija aitosaš barggus vai ožžot gelbbolašvuođa sámegielat ávnnasoahpaheaddji bargui.

Fidnu jođiha FT Marja-Liisa Olthuis ja fidnus lea bargin FM Tiina Mattanen Oulu universitehta Giellagas-instituhtas.

Lassedieđut: skuvlenčálli Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi; 010 8393 11

Ketterä allaskuvla