Sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹli škooultõshaʹŋǩǩõs aaʹlji

Sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹlid škooulteei Ketterä õllškooulhaʹŋǩǩõs aaʹlji Aanrest jäʹrjstum ǩiõllmäättaivuiʹm mââibaarǥ 13.8. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij vuäǯǯad jåʹttlâtttum ääiʹjest ođđ aaunâsuʹčteeʹlid di sääʹmǩiõli da jeeʹres mättaunnsi mättʼtummša. Sääʹmǩiõllsai uʹčteeʹli väillmõš kuâskk puk koumm sääʹmǩiõl da obb Lääʹddjânnam.  

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjjest 2017 tuejjeem vuõss-seʹlvvtõõzz mieʹldd sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹlin lij samai jõnn väillvuõtt. Tâʹvvsääʹmǩiõllsa klassuʹčteeʹl da aaunâsuʹčteeʹl lie valmštõõvvâm jeänmõsân, leša ni tõk jeäʹla tueʹrv jiânnai. Pukin jeänmõsân uʹčteeʹli väillmõš kuõskat nuõrttsääʹmǩiõl, leša äʹšš lij mõõnnmen pueʹrab årra. Puk koumm sääʹmǩiõl, aanar-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹm, liâ ååʹn jiõččnaž akateemlaž mättaunnâz Oulu õllškooulâst.  

Snimmõõǥǥast haʹŋǩǩõõzz uʹčteeʹl da tuâjjla Aanar Sajoozzâst õnnum ääʹveempooddâst 13.8.

Aanrest aʹlǧǧe lookkâmeeʹjj piʹštti aanar- da tâʹvvsääʹm vuâđđmättjummuž, kookk juätkkje tâʹlles aaunâsmättjummžid. Nuõrttsääʹm vuâđđmättjummuž liâ alttuum juʹn ǩeâđđa ougglõsmättjummžin da juätkkje ååʹn aaunâsmättjummžin.   

Haʹŋǩǩõõzz škooultõõzz juâkkjâʹvve ǩiõllmäättaid, pedagooglaž määttaid da sääʹm ǩeerjlažvuõđ määttaid,  kook koʹlle vueʹssen sääʹm jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ uʹčteeʹl ââʹntemvuõđõõlǥtõõzzid. Sääʹm ǩeerjlažvuõđ määttaid ij leäkku ääiʹjab jäʹrjstum vueʹssen uʹčteeʹlškooultõõzz.  Sääʹm ǩeerjlažvuõđ määttaid aalǥtet čâhčča 2020 da uʹčteeʹli pedagooglaž määttaid 2021.

Haʹŋǩǩõsobbvuõtt lij plaanuum nuʹt, štõ mättʼtõõttjin lij vueiʹttemvuõtt vaʹlljeed jiijjâs tuʹtǩǩõʹsse tõʹst väillai vueʹzzid. Škooultõõzzâst liâ mieʹldd še nåkam mättʼtõõtti, koinn lij juʹn uʹčteeʹl ââʹntemvuõtt, sij nâânee sääʹmǩiõl tääidas, štõ puõʹttivuõđâst vueiʹtte mättʼted sääʹmǩiõlin. Måttmin ooccjin liâ juʹn čõõđtum sääʹmǩiõl määtt, vueʹzz sääʹmǩiõl määttain da pueʹrr sääʹmǩiõl silttõs, leša seeʹst väilla uʹčteeʹl pedagooglaž määtt.  

Haʹŋǩǩõõzz škooultõõzzid čõõđ viiǥǥât Oulu õllškooul Giellagas-instituut, pedagoogtiõđi tiõđkååʹdd da Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzz õhttsažtuâjjan. Sääʹmteʹǧǧ lij mieʹldd haʹŋǩǩõõzz vuäʹpstemjooukâst da tuärjjad haʹŋǩǩõõzz čuâveeʹl da raportââʹsteeʹl uʹčteʹlvueʹjjest sääʹm-mättʼtõõzz ǩeeʹddest.    

Haʹŋǩǩõõzz teäggte Mättʼtõs- da kulttuurministeria da Lääʹdd kulttuurfondd. OKM lij mieʹđtam Oulu õllškoouʹle koummekksaž haʹŋǩǩõsteäggtõõzz. Kulttuurfondd, kååʹtt lij tueʹrjjääm sääʹmǩiõlid juʹn nuʹt 20 eeʹjj ääiʹj, uuʹdi haʹŋǩǩõʹsse vuässõõtti mättʼtõõttji tueʹrjjeemdiõtt 300.000 euʹrred, koonn jueʹjjet stipeeʹndi pääiʹǩ mättʼtõõttjid. Vueʹss mättʼtõõttjin lij välddan veʹrǧǧfrijjvuõđ tuâjstes täi määttai diõtt.   

Haʹŋǩǩõõzz jååđad FT Marja-Liisa Olthuis da haʹŋǩǩõstuâjjliʹžžen toimmai FM Tiina Mattanen Oulun õllškooul Giellagas-instituuttâst.  

Lââssteâđ: škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi; 010 8393 112 

Ketträ õllškooul