Walt Disney Animation Studios rääjj tâʹvvsääʹmǩiõllsaž versio Frozen 2 jieʹllikaartâst

Walt Disney Animation Studios (WDAS) ooʒʒškuätt sõrgg čuäjtõõllʼjid Frozen 2 sääʹmǩiõllsaž versiooʹje. Tät lij puåđõs õhttsažtuâjast WDAS da sääʹm-meer kõõsk.

BURBANK, California, & KARASJOKK, Taarrjânnam, GIRON, Ruõccjânnam, AANAR, Lääʹddjânnam, sueiʹnnmannu 19. peiʹvv 2019.

Sääʹmǩiõllsaž versio jieʹllikaartâst lij puåđõs õhttsažtuâjast Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz (SPS), Sääʹmrääʹđ da Walt Disney Animation Studios kõõsk, koʹst Frozen 2 fiʹlmmraaji lie ooccâm da kaunnâm vuäʹpstõõzzid sääʹm tuâjj-jooukâst kuõskeeʹl elemeeʹntid jieʹllikaartâst, koon inspiraation lie leämmaž fiʹlmmraajjʼji mäʹtǩǩ Sääʹmjânnma. Lââʹzz teâđ tän õhttsažtuâjast õlmstââʹttet čõõđ eeʹjj.

“Pukid Disney Animation jieʹllikaartid lij tarbbsõs tuejjeed šiõǥǥ tuʹtǩǩeemtuâj, što vueiʹttep raajjâd miõlljuurdsallaš, leša seämmast tuõđliʹžžen tobddjeei maaiʹlmid, kook lie tobddâz ǩiõččjid. Aivv Frozen 2 raajjmõõžž aalǥâst, mij fiʹlmmraaji reissje Islaʹntte, Taarrjânnma da Lääʹddjânnma ooccâd jeänab teâđ. Mij jieʹliim mäŋggan pääiʹǩest da kaaunõõđiim oummivuiʹm, jeäʹrbi mieʹldd säʹmmlaivuiʹm. Tät tuõđi vaikkti di kuõskti miʹjjid”, ceälkk jieʹllikaart puuʹtʼteei Peter Del Vecho.

Sääʹmtiiʹǧǧi da Sääʹmrääʹđ saaǥǥjååʹđteei – Aili Keskitalo (Taarrjânnam), Tuomas Aslak Juuso (Lääʹddjânnam), Per-Olof Nutti (Ruõccjânnam) da Åsa Larsson-Blind (Sääʹmrääʹđđ) leʹjje älššai tän ääʹšš diõtt:

“Mij leäʹp kuärǥast da späʹssballaš õhttsažtuâjast Disney Animation:in. Mij rämmšep, ko sääʹmpäärnaid uuʹdet vueiʹttemvuõtt vueiʹnned Frozen 2 -jieʹllikaart jiiʹjjes jieʹnnǩiõʹlle. Mij leäʹp samai toođva, ko vueiʹttep mušttlet täid ođđsid ååʹn, ko ÕM prääzkai Meeraikõskksaž alggmeerai ǩiõli eeʹjj tän eeʹjj”, cieʹlǩǩe sääʹm saaǥǥjååʹđteei.

Rick Dempsey,  kååʹtt lij SVP Creative Disney Character Voices International beäʹlnn, vuåpp da jååʹđat Frozen 2 jieʹllikaart jåårǥlâʹttem- da rooltemtuâj tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Disney Animation da Disney Character Voices International lie õiʹdde alttääm õhttsažtuâj čooudoummivuiʹm Tahitist, Havaijist da Ođđ-Seelantâst Moana jieʹllikaart alggmeerǩiõʹlle tuejjeem diõtt, jeäʹrben Tahiti, Havaiji da Māori ǩiõlid.

Walt Disney Animation Studios alttad sõrgg rooltem-proseeʹss Frozen 2 jieʹllikartt versio diõtt. Sääʹmǩiõllsaž versio õõlǥči plaan mieʹldd iʹlmstõõvvâd seämma ääiʹj ko jeeʹres tâʹvvjânnmallaš versio rosttovmannust 2019.

 

WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS PIRR:

Walt Disney Animation Studios õhttad čeäpplõs maainâsmušttlummuž jiiʹjjesnallšem da ođđäiggsaž teknologiain, da animaatiostudio jååʹđte jiõčč fiʹlmmraaji. Sij lie raajjâm jieʹllikaartid, kook lie kuõsktam oummid pirr maaiʹlm. Studio lij Burbank, Los Angeles nõmmsaž pääiʹǩest da sij tuejjee jiiʹjjez tuâj innovaatio da kreevsõsvuõđ ääʹrb õõl. Tän sij lie tuejjääm vuõssmõs animaatiojieʹllikaart rääʹjest, 1937: “Snow White & the Seven Dwarfs» 2013 Academy Award®-vuõʹtti «Frozen» jieʹllikaart räjja, mii lij šuurmõs animõsttum jieʹllikartt čõõđ ääiʹj. Studio lij raajjâm še jieʹllikaartid Pinocchio, Sleeping Beauty, The Jungle Book, The Little Mermaid, The Lion King, Big Hero 6 da Zootopia

 

Lââʹzz teâđ:

https://www.disneyanimation.com

https://www.youtube.com/disneyanimation

https://www.twitter.com/disneyanimation

https://www.instagram.com/disneyanimation

https://www.facebook.com/disneyanimation

 

Kaartid Frozen 2 jieʹllikaartâst vuäitt ǩiõččâd tääiʹben: https://www.image.net/Frozen2

SÄÄʹM PARLAMENTAARLAŽ SUÅVTÕÕZZ da SÄÄʹMRÄÄʹĐ PIRR:

Sääʹmteeʹǧǧ lie jiõččnaž da eeʹttkâʹsttmallaš orgaan, kook lie vaʹlljuum säʹmmlai kõõskâst Taarrjânnmest, Lääʹddjânnmest da Ruõccjânnmest. Sääʹmteeʹǧǧ reâugga pukin aaʹššivuiʹm, kook kueʹsǩǩe sääʹm-meer.

Sääʹm Parlamentaarlaž suåvtõs lij Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsažtuâjjsuåvtõs, koozz Ruõššjânnam säʹmmlai eeʹttkõõʹsti še vuässâʹtte. SPS tuåimmai tõn vuâđain, što säʹmmla lie õhtt meer, huõlkâni riikkraaʹjin.

Sääʹmrääʹđđ lij organisaatio Lääʹddjânnmest, Ruõššjânnmest, Taarrjânnmest da Ruõccjânnmest, kååʹtt lij reâuggam sääʹmaaʹššivuiʹm eeʹjj 1956 rääʹjest. Tõn väʹlddtuâjjan lij oouʹdeed säʹmmlai vuõiggâdvuõđid da intreeʹssid.

 

Lââʹzz teâđ:

https://samediggi.no

https://www.samediggi.fi

https://www.sametinget.se

http://www.saamicouncil.net

 

MEDIA ÕHTTVUÕTTVÄLDDMÕÕŽŽ:

Walt Disney Animation Studios
Amy Astley
Amy.Astley@disney.com

Sääʹm saaǥǥjååʹđteei:

 • Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Taar beäʹlnn,
  Aili Keskitalo, neʹttpååʹšt: keskitalo@samediggi.no, teʹl: +47 971 29 305
 • Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Lääʹdd beäʹlnn,
  Tuomas Aslak Juuso, neʹttpååʹšt: juuso@samediggi.fi, teʹl: +358 40 1871 331
 • Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Ruõcc beäʹlnn,
  Per-Olof Nutti, neʹttpååʹšt: per-olof.nutti@sametinget.se, teʹl: +46 0980 780 27
 • Sääʹmrääʹđ saaǥǥjååʹđteei,
  Åsa Larsson Blind, neʹttpååʹšt: asa@saamicouncil.net, teʹl: +46 70 254 33 56

Jeeʹres kõõččmõõžž; vääʹld õhttvuõđ Taarrjânnam Sääʹmteeʹǧǧ jååʹđteeja da Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz da Sääʹmrääʹđ tuâjj-joouk jååʹđteeja Rune Fjellheimma, neʹttpååʹšt: rune.fjellheim@samediggi.no, teʹl: +47 910 09 320.