Sääʹmteʹǧǧ da vuõiggâdvuõttministeria saǥstõʹlle sääʹmteeʹǧǧ vaali äiʹǧǧpoodd pirr

Sääʹmteʹǧǧ da vuõiggâdvuõttministeria õʹnne sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâldlaž saǥstõõllmõõžž 5.6.2019 sääʹmteeʹǧǧ vaali äiʹǧǧpoodd pirr. Vuõiggâdvuõttministeria seʹlvvad sõõrǥab sääʹmteʹǧǧvaali äiʹǧǧpoʹdde kuulli kõõččmõõžž Rinne halltõsprogrammǩerjjõõzz meâldlanji.

Täävtõssân leʹčči uʹvdded halltõõzz eʹtǩǩõõzz, koin muuttčed sääʹmteʹǧǧlääʹjj. Lääʹjj muuttčed nuʹtt, što ânnʼjõž Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmpââʹj juätkčid da vaalid seerdčid. Eʹtǩǩõõzz tueʹǩǩen lie ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea täʹlvvmannust 2019 uʹvddem kuõʹhtt čåuddmõõžž, koi mieʹldd Lääʹddjânnam âlgg oʹđđest ärvvtõõllâd sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 3 § tõn ainsmâʹttem diõtt, što õudldõõzzid Sääʹmteeʹǧǧ vaalin meäʹrtõõlât da tõid suåvldet ciʹsttjeeʹl säʹmmlai vuõiggâdvuõđ ââʹnned siiʹsǩlaž jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđâs meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž 25 da 27 artikla meâldlanji.

”Sääʹmteeʹǧǧ vaali äiʹǧǧpoodd serddmõš lij samai måkkai äʹšš. Sääʹmteʹǧǧ âânn täʹrǩǩen, što ääʹšš seʹlvvtet sõõrǥmõõzz mieʹldd”, tuâtt II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar ǩiõttʼtââll vaali äiʹǧǧpodd -ääʹšš pueʹtti såbbreʹstes 18.6.2019.

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 1871 331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Škooulkõʹllʼjummuž vuäǯǯa juâtk čâhčča 2019

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis-õhttsažhaʹŋǩǩõs lij puuttam tän ǩiiđ peäʹlest. Haʹŋǩǩõõzz veäkka tuejjeeš sääʹmvuõđ tobddsen pââibužškooulid jurddum sääʹmteemlaž  škooulkõʹllʼjummši veäkka da uʹčteeʹlid teeʹmm jiõččnaž mättʼtummša jurddum mõõntõõllâmpaakk veäkka.

Lookkâmpââʹj poodd viʹǩǩeš čõõđ õhttsiʹžže 59 škooulkõʹllʼjummšed 12 škooulkõʹllʼjeei viõǥǥin pirr jânnam. Kõʹllʼjummši pääiʹǩ tääʹvteš arvvlõõzz mieʹldd 1400 nuõrrâd. Kõʹllʼjummšid haaʹleeš samai jiânnai, ij-ǥa pukid tiʹllʼjum škooulkõʹllʼjummšid vuäittam čõõđted tõn diõtt, ko resuurs leʹjje rääʹjtum.

Uʹčteeʹlid teeʹmm jiõččnaž mättʼtummša 5.-9. klaassid di nuuʹbb tääʹzz mättjemstroiʹttlid jurddum mõõntõõllâmpaakk tieʹddeš lääʹdd- da ruõccǩiõʹlle. Lääʹddǩiõllsaž dohat käpplõõǥǥ teädldõõǥǥâst sõrgg 700 käpplõkkâd lie juõkkum ooudårra. Mõõntõõllâmpaakkid lie võl kuhttu ǩiõʹlle. Paakk vuäitt tiʹllʼjed addrõõzzâst: www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet

Škooulkõʹllʼjummuž juätkkje čâhčča 2019

Dihtosis-haʹŋǩǩõs juätkkai ǩieʹzz 2020 räjja. Sääʹmteemlaž škooulkõʹllʼjummuž juätkkje čâhčča 2019. Ođđ škooulkõʹllʼjeeʹjid puäʹđet rekrytâʹstted alggčõõuč poodd. Ođđ kõʹllʼjeeʹjid tuäivat mieʹldd haʹŋǩǩõʹsse jeäʹrben vueiʹvvgååradvuuʹdest. Haʹŋǩǩõõzz nuuʹbb vueʹzzest čõõđtet kõʹllʼjummši lââʹssen sääʹmvuõđ ǩiõttʼtõõlli seppo-mobiilspeâl, koon taʹrjjeet škooulid pirr Lääʹddjânnam. Speâl lanseerââʹstet eeʹjj 2020 siõmmna ouddâl meersažpeeiʹv.

Lââʹssteâđ:

Elli-Marja Hetta
Vs. nuõripiisar
010 839 3134, 050 382 5179
elli-marja.hetta(a)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji stipeeʹndid – nuõrttsääʹmǩiõl pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst ǩeeʹrjteei liâ samai määŋgas

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji škoouli ǩiđđjuuhlin stipeeʹndid sääʹmǩiõl mättjummšin puârast piʹrǧǧääm mättʼtõõttjid. Stipeeʹnd vuåǯǯu õhttsa 20 vuâđđmättʼtõõzz jõskki mättʼtõõttjed da ååuʹc ođđ pâʹjjmättʼtõõtti. Sääʹmvuuʹd  škooultõskõõskõõzzâst valmštõõvvjin stipeeʹnd vuåǯǯu 15 mättʼtõõttjed, koin ååuʹces spraaʹve nuõrttsääʹm ja koolmâs aanarsääʹm pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio lij rääʹmest jeäʹrben nuõrttsääʹmǩiõl pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst spraavji jõnn meäʹrest. – Ååuʹc čõõđtum nuõrttsääʹm pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst lij jeänab ǥo õõudbu iiʹjjin õhttsiʹžže!

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹnd vuåǯǯu täk nuõr:

Pâʹjjmättʼtõõtti:

Âʹvvel -lookkjiškooul: Saana Aikio (aanarsääʹm), Lifu Torikka (tâʹvvsääʹm), Ida Grønmo (tâʹvvsääʹm), Jon-Erik Näkkäläjärvi (tâʹvvsääʹm)

Uccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul: Pedar Järvensivu (tâʹvvsääʹm)

Jeänõõǥǥ skååttârdemmlookkjiškooul: Matias Löf (tâʹvvsääʹm)

Lyseonpuisto lookkjiškooul, Ruäʹvnjargg: Alisa Pieski (tâʹvvsääʹm)

Eira vuõrâsoummilookkjiškooul, Helsinki: Birit Haarla (tâʹvvsääʹm), Katja Haarla (tâʹvvsääʹm)

Vuâđđmättʼtõõzz spraavâm mättʼtõõtti:

Aanar škooul: Rufina Kangasniemi (tâʹvvsääʹm), Matti Iisakki Musta (tâʹvvsääʹm), Pessi Koskinen (aanarsääʹm), Sammeli Suominen (aanarsääʹm)

Uccjokknjääʹlm škooul: Jesse Ruokolainen (tâʹvvsääʹm)

Čeʹvetjääuʹr škooul: Helmi Ljetoff (nuõrttsääʹm), Henry Haataja (nuõrttsääʹm)

Vuõccu škooul: Eetu Magga (tâʹvvsääʹm)

Karigasnjaarǥ škooul: Biret Iŋgá Pieski (tâʹvvsääʹm), Ánte Tenoranta (tâʹvvsääʹm)

Hetta vuâđđškooul: Ibbá Lauhamaa (tâʹvvsääʹm), Maren Elle Mäkitalo (tâʹvvsääʹm), Inger-Anni Valkeapää (tâʹvvsääʹm), Kalle Keskitalo (tâʹvvsääʹm), Mona Wallén (tâʹvvsääʹm)

´vvel pââibužškooul: Vilho Simon Mäkinen (tâʹvvsääʹm)

Aleksanteri Kena škooul, Suäʹđjel: Pauliina Kumpula (tâʹvvsääʹm)

Korkalovaara vuâđđškooul, Rovaniemi: Henna Magga (tâʹvvsääʹm)

Simonkylä škooul, Vantaa: Jouni Magga (tâʹvvsääʹm)

Oulu International School: Nils-Emil Valkeapää (tâʹvvsääʹm)

Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzzâst valmštõõvvâm:

Aanarsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam da pâʹjjmättʼtõsteeʹst spraavâm: Emilia Nieminen, Sara Keränen, Christine Klaver

Tâʹvvsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam: Elle-Mari Aikio-Jumisko

Nuõrttsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam da pâʹjjmättʼtõsteeʹst spraavâm: Pavlo Heikkinen, Janica Gauriloff, Tuomas Kiprianoff, Kati Ljetoff, Maija-Elina Oikarinen, Kia Olin, Laura Olsén, Teemu Titola, Tarja Tuovinen

Nuõrttsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam: Hannele Fofonoff

Puäʒʒhåiddi ämmat-tuʹtǩǩõõzz (Luâtt- da pirrõs-sueʹrj vuâđđtuʹtǩǩõõzz) spraavâm: Aslak-Uula Niittyvuopio (tâʹvvsääʹm)

Sääʹmteʹǧǧ ääjast leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid!