Sääʹmteeʹǧǧ vaal tuåimtet äiʹjstes 

Halltõõzz eʹtǩǩõs eeʹttiǩ-kådda lääʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj muʹttmest ij õuddnam õuʹddel eeʹttiǩ-kååʹdd ǩieʹsspââʹj älggmõõžž. Nuʹtt sääʹmteeʹǧǧ vaalid tuåimtet äiʹǧǧtaaul meâldlanji 2.9.-30.9.2019. ”Vueʹjj leäi vueiʹtted koʹrjjeed vaalid cõõjeeʹl, leša ååʹn vuäjjnep vaalid da tõõzz, što tuejjeep tõin säʹmmlai jiiʹjjes vaalid”, kommentâstt I väärrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto.

“Riikk leäi vueiʹtted viikkâd ääʹšš õõudårra vueʹssmannu rääʹjest, mâŋŋa Sääʹmtiiʹǧǧin saǥstõõllmin ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea čåuddmõõžži pirr”, juätkk Paltto.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmii  18.6.2019 eʹtǩǩeed riikksuåvtõʹsse, što riikksuåvtõs tuejjeʹče Lääʹddjânnam eeʹttiǩ-kådda ǩirrsallanji ǩiõttʼtõõllma lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz, koin sääʹmteeʹǧǧ vaalid kuõskki šiõttõõzzid moottčet. Eʹtǩǩõõzz mieʹldd pueʹtti sääʹmteeʹǧǧ vaalid leʹjje cõõjjâd sääʹmteʹǧǧlääʹjj 3 § muʹttma taarbšum ääiʹj.

”Säʹmmla vuõʹrdde, što halltõsprograammâst åårrai ǩerjjõõzz meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžži jääʹǩǩtummšest di säʹmmlai vuõiggâdvuõđi ciʹsttjummšest leʹjje viikkâd tuejjeem tässa”, särnn II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. Rinne halltõsprograamm mieʹldd riikk lij čõnnõõttâm ciʹsttjed da õõuʹdeed alggmeer säʹmmlai ǩiõlʼlaž d kulttuurlaž vuõiggâdvuõđid. Lââʹssen halltõsprograammâst peäggteš halltõõzz seʹlvvtem jåttlânji sääʹmteeʹǧǧ vaali ääiʹj kuõskki kõõččmõõžž.

Sääʹmteʹǧǧ lij ooccâm puʹrǧǧummuž  ââʹlmõs vaaldšemvuõiggâz tuʹmmstõõǥǥid (KHO) kuõskeeʹl iiʹjji 2011 da 2015 sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõõǥǥ. ”Vuäitt pâi tuäivvad, što KHO še fiʹttai da preemm puʹrǧǧeemooccmõõžž ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea uʹvddem tuʹmmstõõǥǥi mâŋŋa”, juätkk II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Tueʹǩǩen lie ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea täʹlvvmannust 2019 uʹvddem kuõʹhtt čåuddmõõžž, koi mieʹldd Lääʹddjânnam âlgg oʹđđest ärvvtõõllâd säʹmmla mieʹrteeʹlm tõn ainsmâʹttma, što õudldõõzz jiõnnvuõiggâdvuõʹtte sääʹmteeʹǧǧ vaalin meäʹrtõõlât da tõid suåvldet ciʹsttjeeʹl säʹmmlai vuõiggâdvuõđ ââʹnned siiʹsǩlaž jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki  õõlmâs-suåppmõõžž meâldlanji.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal 2019

Sääʹmteeʹǧǧ vaalid tuåimtet 2.9.-30.9.2019. Võboršeeʹǩǩ piijjmõõžž âlgg tuejjeed vaal-luʹvddkådda mââimõsân påʹrǧǧmannu 2 peeiʹv. Võboršeeʹǩǩ sääʹmteeʹǧǧ vaalin vuäiʹtte piijjâd ooʹccmõsân kolmm oummu, kook lie mieʹrǩǩuum jiõnnvuõiggâdvuõttneʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe. Võboršeeʹǩǩ piijjmõõžž vääras tieuʹdet vaʹlljeemõhttõõzz vuâđđeemäʹššǩeeʹrj da võboršeeʹǩǩ miâsttâmlomaakk, koid vuâllaǩeeʹrjtum âlgg maaccted vaal-luʹvddkådda mââimõssân påʹrǧǧmannu 2.peeiʹv 2019 õuʹddel čiâss 16.00.

www.samediggi.fi/vaal-2019/?lang=nuo

Lââʹssteâđ:

I väärrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto, 040 756 9075, heikki.paltto(at)samediggi.fi

II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, 040 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi