Kåčč vuässõõttâd Sääʹmǩiõli neäʹttla 21.-27.10.2019!

Sääʹmǩiõli neäʹttel ââʹnet 21.-27.10.2019 da Sääʹmteʹǧǧ kåčč pukid vuässõõttâd teeʹmmneäʹttla ouddmiârkkân riâžžeeʹl šõddmõõžžid leʹbe kampanjaid di poouʹteeʹl sääʹmǩiõl ouʹdde jeeʹres naaʹlin.

Eeʹjj 2019 viõʹttjet meeraikõskksaž alggmeerai ǩiõli teeʹmmeeʹjj da Sääʹmteʹǧǧ lij nânnsânji mieʹldd teeʹmmeeʹjj čõõđtummšest õhttsažtuâjast Taarrjânnam da Ruõccjânnam Sääʹmtiiʹǧǧivuiʹm. Sääʹmteʹǧǧ reäšš jiõčč tuåimmjummuž di õlmstâtt materiaalid teeʹmmeeʹjj poodd da haaʹlad smeʹllkâʹtted še jeeʹres tuåimmjeeʹjid vuässõõttâd teeʹmmekka.

Sääʹmteʹǧǧ kåčč põrggsid, organisaatioid, veʹrǧǧniiʹǩǩid da jeeʹres tuåimmjeeʹjid veiddsânji Lääʹddjânnmest vuässõõttâd sääʹmǩiõli kuâsttjemvuõđ lââʹzztummša obb jânnmest. Sääʹmǩiõlid vuäitt puʹhtted ouʹdde jm. tuejjeeʹl ǩeittsid/porrmõšliistid säämas, tiõrvteeʹl säämas, ââʹneeʹl sääʹmǩiõllsaž päiʹǩǩnõõmid. Ideâʹstted tuåimmjummuž, kååʹtt oouʹdad sääʹmǩiõli kuâsttjemvuõđ, mušttat ǩiõli määŋgnallšemvuõđâst di tuejjad ođđ ǩiõllââʹnnemaarenaid. Sääʹmǩiõl lie vaarvuâla da puk tuärjjõs lij tarbbsõs.

Sääʹmteʹǧǧ meâtt eeʹjj looppâst Sääʹmǩiõlltuâjj -ciist. Ciist miõđât veʹrǧǧnekka leʹbe õõutstõʹsse, kååʹtt lij tuåimmjummšeʹstes välddam lokku teeʹmmeeʹjj leʹbe jeeʹresnalla reâuggam puârast sääʹmǩiõli oouʹdeem diõtt Lääʹddjânnmest. Ǩiõllneäʹttel poodd aktiivlânji tuåimmâm tuåimmjeeʹjid vääʹldet lokku Sääʹmǩiõlltuâjj -ciist miõttmest.

Vuässõõđ sääʹmǩiõli teeʹmmneäʹttla 21.-27.10.2019!

Sääʹmǩiõli neäʹttel poster:

Ǩieʹsstuejj Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest

Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩad ǩeässa 2019 kueiʹt määnpâjja õõut sesoŋŋtuejjla valmšted nuõrttsääʹmǩiõllsaid mättmateriaalid da digimateriaaltuejjla. Digimateriaaltuejjla tuejjen lij seʹrdded tâʹvvsääʹm- da aanarsääʹmǩiõllsaid materiaalid Cloubi-vuõđđu. Tuej altteemäiʹǧǧ lij nuʹt mäʹhtt tõʹst suåvat. Jõs jiõk õuʹddel leäkku leämmaž ǩieʹsstuejast. Sääʹmteeʹǧǧest, vuäitak ooccad ǩieʹsstuej še harjjtõõlljen. Harjjtõõlli tuej mäinnan lij, štõ vuäǯǯ jiijjâs škooulâst harjjtõõllâmtuärjjõõzz.

Jõs tuʹst miõl ǩeäss täid ǩieʹsstuejaid, tiuddad da vuõlttâd ooccmõõžž Sääʹmtegga vueʹlnn åårrai liiŋkâst mââimõõzzâst 31.5.2019. Laassteâđ tuejain vuäǯǯ mättmateriaalpiisar Hannu Kangasniemest, hannu.kangasniemi(at)samediggi.fi, 010 839 3115.

Päʹlǩǩ määuʹset Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V da tõn II klaass mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2163,83 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24% sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd ǩiõččlâʹsttemlââʹss. Harjjtõõlli päʹlǩǩ meäʹrtõõlat jeeʹrab.

Nuõrttsääʹm mättmateriaaltuõjju vuäitak ooccâd tän liiŋkâst.

Digimateriaaltuõjju vuäitak ooccâd tän liiŋkâst.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš infopoodd auktorisõsttum jåårǥlõõʹtti tuʹtǩǩõõzzâst 29.5.2019

Sääʹmteʹǧǧ reäšš infopoodd auktorisõsttum jåårǥlõõʹtti tuʹtǩǩõõzzâst 29.5.2019, č 14.00-14.45 Sajoozzâst Soljust. Pooddâst mõõnât čõõđ mii tuʹtǩǩõs lij da mäʹhtt tõõzz vuäitt valmštõõttâd. Jiõčč tuʹtǩǩõʹsse iʹlmmtõõttmõš lij påʹrǧǧmannust. Infopooddâst tuʹtǩǩõõzz pirr mainste ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio da auktorisõsttum jåårǥlõõʹtti Merja Fofonoff da Arla Magga. Infopodd lij jurddum pukid ǩeäi miõl tuʹtǩǩõs ǩeäss.

Mättʼtõshalltõõzz vaaldšmem auktorisõsttum jåårǥlõõʹtti tuʹtǩǩõõzz riâššât puõʹtti vuâra skamm-mannust 2019. Auktorisõsttum jåårǥlõõʹtti tuʹtǩǩõõzz vuäitt spraavâd pukin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõʹlle da tõt lij veerǥlaž tuõđštõs jåårǥlõõʹtti ämmat-tääidast. Tuʹtǩǩõõzz siiskõõzzâst vuäitt lookkâd tääʹrǩben mättʼtõshalltõõzz seeidain: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat

Sääʹmteʹǧǧ reäšš mâʹŋŋlest čâhčča jeeʹrab valmštõõttâmpoodd tuʹtǩǩõʹsse.

Infopoʹdde vuäitt vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin, iʹlmmtak ât tõʹst ǩiõllstaanpiisra.

Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio:

anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi
Mob. +358 40 707 5626
Teʹl. 010 839 3124

Uuʹd maacctõõzz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin 2019!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin lij ââʹn mõõnnâm määnpââʹjj. Maacctõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹvin noorât Webropolist seärad 22.5. čiâss 12.00 räjja.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâšši väʹldde miõlstes vuâstta maacctõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹvin – mii leäi puârast, mâiʹd vuäitčim tueʹjjeed pueʹrben puõʹtti vuâra? Vueiʹttveʹted ǩeeʹrjted maacctõõzz jiiʹjjed saaʹnivuiʹm da uʹvdded še konkreettlaž ouddmiârkid ouddmiârkkan tuâjjpaaʹjin, koid tuäivvʼveʹted čeäʹppvuõđpeeiʹvid puõʹtti iiʹjjid.

Maacctõslomaakk kaunnveʹted tääiʹben:

https://link.webropolsurveys.com/S/085FA4F661795DB9

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs lij kidd 15.5.2019

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs lij kidd 15.5.2019

Uuʹd maacctõõzz sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzzâst!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs äänn maacctõõzz mõõnnâm lookkâmeeʹjjest ougglõsmättʼtõʹsse vuässõõttâm mättʼtõõttjin, peâmmjin da veʹrǧǧoummin. Projeʹktt-tuâjjla tuäivva maacctõõzz nuʹt tõin aaʹššin koid vuäitt õõuʹdeed di tõin koin haʹŋǩǩõs ij samai oʹnnstam. Kõõččmõʹšše vaʹstteeʹl vuäitt še uʹvdded ideaid leʹbe eʹtǩǩõõzzid pueʹtti lookkâmeeʹjj vääras. Projeʹktt-tuâjjla tuäivva, štõ mååžna nuʹt määŋgas, kook liâ haʹŋǩǩõʹsse vuässõõttâm vaʹstteʹče. Vaʹsttummuž väldd ääiʹj nuʹt vitt minoot. Maacctõslomaakk vuõltteet haʹŋǩǩõʹsse vuässõõttjid jeeʹrab.

Maacctõõzz ââʹnet ougglõsmättʼtõõzz õõuʹdeemtuâjast da raportâʹsttmest še, koon haʹŋǩǩõs ǩeeʹrjat mättʼtõs da kulttuurministerian 2020.

Haʹŋǩǩõõzz lookkâmeeʹǩǩ lij kueʹhtt neäʹttel, ǥo neäʹttlest 22 ij leäkku mättʼtõs.

 

Lââssteâđ:

Projeʹkttjååʹđteei Eila Tapiola, eila.tapiola(at)utsjoki.fi, 040 7012 094

Haʹŋǩǩõskoordinaattor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033

https://www.saamenetaopetus.com

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla meeraikõskksaž aaʹšši piisar veʹrǧǧsâjjsažvuõđ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla meeraikõskksaž aaʹšši piisar veʹrǧǧsâjjsažvuõđ, kååʹtt älgg 3.6.2019 da peštt 31.12.2019 räjja.

Piisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 26 d §. Tuâjjan lij jm. Tuõʹllʼjed, koordinâʹstted, plaanâd di viikkâd ooudâs teeʹǧǧ meeraikõskksaž tuåimmjummuž, vaalmštõõllâd teeʹǧǧ, halltõõzz da luʹvddkooʹddi såbbrest tuåimmsuârggses kuulli aaʹššid di håiddad Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz kuõskki tuåimmjummuž.

Veʹrǧǧ lij sâjjdõttum säʹmmlai dommvoudda. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân on veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹzzen kaiʹbbjet sääʹm ǩiõl tääid (asetõs 1727/95).  Veeʹrj oʹnstam håiddmõš oudldâstt šiõǥǥ sääʹmkulttuur, sääʹm meeraikõskksaž aaʹšši da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž, soojjlõs ǩeerjlaž da njäälmlaž eŋgglõs da ruõcc ǩiõl tääid di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččnaž tuejjummša, šiõǥǥ organisâʹsttem- da teädd seännamoodd. Veeʹrjest ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Paʹlǩǩummuš meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2625,08 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset tuõjju haʹrjjnem mieʹldd meäʹrrõõvvi haʹrjjnemlõõʹzzid di sääʹmvuuʹdest tueʹjjeen 24 % lââʹzz.

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd www.samediggi.fi

Ooccmõõžžid tuõđštõõzzivuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 24.5.2019 čiâss 16.00 mõõneeʹst  https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?6c594992

Aanrest 10.5.2018 Sääʹmteʹǧǧ