Tuuʹžžen čuäjtaalm Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš puuʹđi 15.3., da mieʹldd iʹlmmtõʹtte jiânnai čuäjtõõzzid! Čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv, nelljdpeeiʹv 11.4., vueiʹnnep 12 sääʹmǩiõllsaž čuäjtaalm, koin čuäjtõʹtte õhttsiʹžže pâʹjjel čueʹtt pääʹrn da nuõr.  Čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâšši rämmše älššas vuässõõttmõõžžâst!

Lââssteâđaid čeäʹppvuõđpeeiʹvin da tõi äiʹǧǧtaaulâst õʹlmstâʹttet piâtnâc 29.3. meärra. Ââʹn lij kuuitâǥ juʹn snäätnai, što nelljdpeeiʹv 11.4. prograʹmme lij puättam muuttâs, da tõt algg juʹn čiâss 9.00, što pukid čuäjtõõzzid lij nokk ääiʹj, da kuʹǩesmäätkla peäʹsse ääiʹjbeäʹlnn mäccõʹšše.

Prograamm kõõutin vuäitt ouddm. tobdstõõttâd sääʹmǩiõllsaž päärnaiǩeerjlažvuõđin, koon pueʹtte čuäʹjted Dávvi Girji, Nuõrttsääʹmkulttuurfondd, Anarâškielâ servi da Kieletär. Lââʹssen kõõutin vuäitt jieʹlled maainâskåvvsest kuvddleʹmen mainnsid leʹbe jieʹlled tuâjjpaaʹjin ouddmiârkkân tuâjjeʹmmen čeäʹppvuõđpeeiʹvpiins leʹbe aivv jiiʹjjes ǩeeʹrj! Čeäʹppvuõđpeeiʹvid puätt še “jiõččieseiʹnn” da vuäʹpstõs, mäʹhtt laađđâd sääʹmǩiõl foontid jiiʹjjes teʹlfooʹne leʹbe tableʹtte.  Tuâjjpaaʹjid ij taarbâž iʹlmmtõõttâd ouddǩiõʹtte.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv ääʹveemprääʹzniǩ lij seäradjeäʹǩǩää 10.4. čiâss 18.00 ääʹljeeʹl Sajoozz jõnn auditoriost. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid lie iʹlmmtõttum jooukid Heʹlssnest Uʹccjoʹǩǩe da ooudâst lij eʹpet vieʹsslõs da eunnas sääʹmǩiõllsaž prääʹzniǩpeiʹvv! Pueʹtted tiõrvân! Vueiʹnnlõõttâp Sajoozzâst!

Lââʹssteâđ:

Anna Lumikivi
010 839 3174, 040 684 1957
anna.lumikivi(at)samediggi.fi
Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
Čeäʹppvuõđpeeiʹvi hashtag: #sndd2019 / #sntt2019

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz mättʼtõõttimieʹrr lâssan – võl ǩiõrggân iʹlmmtõõttâd mättʼtõʹsse

äʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz mättʼtõõttimieʹrr lâssan. Lookkâmeeʹjj 2018–2019 õhttsiʹžže nuʹt 50 mättʼtõõttjed l vuäǯǯam haʹŋǩǩõõzz ouggʹlestmättʼtõõzz. Lookkâmekka 2019–2020  l iʹlmmtum ʹjjel 60 mättʼtõõtti. Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ pueʹtti lookkâmeeʹjj mättʼtõʹsse puuđi täʹlvvmannust da iʹlmmtõõttmõõžž puõʹtte jeänaš digitaalʼl lomaaʹǩǩin. Haʹŋǩǩõõzz mättʼtõs lij vuâđđmättʼtõs da lookkjiškooultõõzz tiuddeeiäʹmiǩiõli mättʼtõs 2 čiâss  neäʹttlest/mättʼtõsneäʹttlest. Lookkâmeeʹjj 2019–2020 haʹŋǩǩõs pilotâstt sääʹmǩiõli mättʼtõõzz ouddškooul mättʼtõõzzâst še. 

Håʹt takai iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ mättʼtõʹsse lij puuttâm, de haʹŋǩǩõs väldd võl ođđ mättʼtõõttjid tän ǩiđđlookkâmpâjja da lookkâmeeʹjj 2019–2020 mättʼtõʹsse. Huõlteei, ǩeäk haaʹlee pääʹrneez aanar nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹm mättʼtõõzzʹmmlai päiʹǩǩvuud ååuǥpeäʹlnn, vueiʹtteʹldded õhttvuõđ Arla Maggan, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033. Mieʹrren lij, štõ haʹŋǩǩõs peejj šiõttlõs mättʼtõsjooukid diäʹmǩiõli mättʼtõspeeiʹvid da -aaiʹjid njuhččmannujja, koonn  mâŋŋa tõid vuõltteet  tttan mättʼtõõttji päiʹǩǩškooulid.   

 

Laassteâđ:

Projeʹkttjååʹđteei Eila Tapiola, eila.tapiola(at)utsjoki.fi, 040 7012 094  

Projeʹkttkoordinaattor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033 

https://www.saamenetaopetus.com/ 

Muumlieʹǩǩ-rääid duʹbbjet sääʹmǩiõlid Sääʹmteeʹǧǧ aalǥtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩii rosttovmannu looppâst Õõlmâsradiooʹje, što tõt altteʹči ođđ Muumlieʹǩǩ-rääid (Muumilaakso) duʹbbjummuž sääʹmǩiõlid. Yle čuäʹjat ǩeâđđa 2019 ođđ Muumlieʹǩǩ-rääid pueʹrmõs ǩiiččeemäiggan televisiost da Yle Areenast lääʹdd- da ruõccǩiõllsaž version. Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩii teʹl, što Õõlmâsradio duʹbbjeʹči lââʹssen rääidast versio, kåått vääldči lokku pukid Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlid.

Aalǥtõõzz tueʹǩǩen leäi juurd smeʹllkâʹtted Yle vuässõõttâd ÕM:i meeraikõskksaž alggmeerai ǩiõli teeʹmmekka, koon viõʹttjet eeʹjj 2019. Eeʹjj mieʹrren lij piijjâd vuâmmšummuž maaiʹlm alggmeerai ǩiõlid, koin jäänbõs lie vaarvuâla. Puk Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõl lie še klasstõllum samai vaarvuâlaž leʹbe vaarvuâlaž ǩiõllân, da ǩiõlljeälltemtuâj oouʹdeet viõkkšânji tän poodd, što ǩiõl seeilče.

Yle iʹlmmti 15.3.2019, što puuʹtat Muumlieʹǩǩ-rääidast še sääʹmǩiõllsaž versioid Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzz meâldlânji:

-Leäm samai kuärǥaž, što YLE vaaʹldi alggmeerai ǩiõli eeʹjj vuâmmšâʹttemkåččan vuâstta da piâssâp kuullâd aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõl muumfiguuri njaaʹlmin, rämmaš Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧ miõlâst lij vääžnai, što jeeʹrab päärnaid leʹčči jäänab jiijjâsǩiõllsaž programmtaʹrjjummuš.

– Duʹbbjummuš lij viõkkšõs puuʹtʼtemnääʹll lââʹzzted sääʹmǩiõllsaž prograammi meäʹr, mõõn õõlǥči ââʹnned jäänab äuʹǩǩen. Tät lij tääʹrǩes äiggmõš Ylest sääʹmǩiõli oouʹdeem diõtt, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio.

– Lij samai vääžnai, što sääʹmǩiõl kuâsttje da kollʼje pâi jäänab da jeeʹrab media lij samai kõskksaž neävv ǩiõli jieʹllemviõkkvuõđ raavummša, Aikio juätkk.

Duʹbbjem- da jåårǥlâʹttemtuâj altteeškuäʹđet ååʹn da Sääʹmteʹǧǧ lij låppääm taʹrjjeed äʹšštobddmõõžžâs veäʹǩǩen duʹbbjummuž raajjâm diõtt.

Aalǥtõs Muumlieʹǩǩ-rääid duʹbbjummšen lij lookkâmnalla obbvuõđstes Sääʹmteeʹǧǧ dokumeʹnttbaaŋkâst.

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, teʹl. 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla musikk-kõõskõõzz projeʹktt-tuâjjla mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg 3.6 da peštt 31.8.2019 räjja. Projeʹktt-tuâjjla tuõjju kooll jm.  sääʹm-musikk-kõõskõõzz veäʹǩǩteeʹjen tuåimmjumuš di Iinteʹmes iinn alggmeerai musikkfeʹsttvaal veäʹǩǩpuuʹtʼteei tuâi. Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž oouʹdad ââʹnteei škoouʹlʼjumuš, sääʹmǩiõlsilttõs di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl silttõs. Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩmõš meäʹrrjââvv Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 1 790,15 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:t sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrrjâʹvve tuâjjtobddâmlääʹzz. Projeʹktt-tuâjjla tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõõzz Sajoozzâst.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzineez âʹlǧǧe vuõltteed sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkådda 12.4.2019 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse Sajos, 99870 Aanar. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd sääʹm-musikk-kõõskõõzz plaaneei Oula Guttorm teʹl. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjumuʹšše vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da Iinteʹmes iinn-alggmeerai musikkpoʹdde addrõõzzâst www.ijahisidja.fi

 

Aanrest 12.3.2019 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš aaʹlji

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid lij älggam, da tõt šâdd internettas, Webropolist. Iʹlmmtõõttmõš lij äävai 1.-15.3. Puk čeäʹppvuõđpeeiʹvid vuässõõtti joouk âʹlǧǧe tiuddeed aalmilaž iʹlmmtõõttâmlomaakk – tõk še, ǩeäk jie vuässõõđ teaʹtter- leʹbe mušttlummuš-ǩiõččlmid.

 

Kueiʹt-peiʹvvsaž čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššât tän ǩiiđ Aanar Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst 10.-11.4. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddkååddlaž teeʹmm lij teaʹtter da sääʹmteeʹmm lij mušttlummuž määŋg hääʹm. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi ääʹveemprääʹzniǩ lij seärad 10.4. čiâss 18.00 ääʹljeeʹl.

 

Iʹlmmtõõttâmlomaakk kaunnveʹted tääiʹben:


Lââʹssen ǩeâšttjõõtti joouk âʹlǧǧe tiuddeed nuuʹbb iʹlmmtõõttâmlomaakk:

 


Teaʹtterteeʹmest kaunnveʹted tääʹrǩab teâđ väʹlddkååddlaž Teatris-šõddmõõžž seeidain:

https://nuorikulttuuri.fi/teatris/

 

 

Mainstummuž määŋg hääʹm lij teeʹmmen veeidâs, da tõʹst vueiʹttveʹted ââʹnned jiânnai miõlljurddi! Vääžnmõs lij, što mainstummuš lij sääʹmǩiõllsaž da pâjjan sääʹmkulttuurâst. Temma šiõttlõs čuäjtõs vuäitt leeʹd ouddmiârkkân mainnâz mušttlummuž, tivttstõõllmõõžž, stand up-komiikk, juõiggmõõžž, livđđ, leuʹddjummuž – leʹbe mii täättas lueʹv âʹlnn čuäʹjtum sääʹnnčeäʹppvuõđ.

 

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi tuâjjliʹžžen lij 25.2. alttääm Anna Lumikivi, ǩeäzz vueiʹttveʹted leeʹd õhttvuõđâst puk čeäʹppvuõđpeeiʹvi õhttneei aaʹššin. Sääʹmteʹǧǧ reäšš vuässõõđji maaʹtǩid, instummšid da čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv porrmõõžžid vuäʹmmvuâkka.

 

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi plakaatt lie dooidâm, da tõid vuäǯǯ Škooultõs- da mättmateriaalkonttrest Sääʹmmteeʹǧǧest, Sajoozzâst. Tän eeʹjj plakaatt kaart lij raajjâm 13-ekksaž Aslak Pieski Karigasnjaarǥ škooulâst.

 

Lââʹssteâđ:

 

Anna Lumikivi

010 839 3174, 040 684 1957

anna.lumikivi@samediggi.fi

Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi hashtag: #sndd2019 / #sntt2019

Sääʹmteeʹǧǧ vaal 2019 – Vaal-loǥstõk lij vueiʹnnemnalla 18.-29.3.2019

Sääʹmteeʹǧǧ vaal tuåimtet 2.9. – 30.9.2019 kõskksaž äiʹǧǧen. Vaal-loǥstõõǥǥ ââʹnet vueiʹnnemnalla pâʹzzlâšttam-mannu 18.3. – 29.3.2019 peeiʹvi ääiʹj arggpeeiʹvin vu-pi čiâss 13.00 – 16.00 puõʹtti paaiʹǩin:

Tuõddâr-Lappi luâttkõõskõs                   Hetta, Peuratie 15

Sääʹmteeʹǧǧ koontâr                                Sajos, Menesjärventie 2A

Sääʹmteeʹǧǧ koontâr                                Uccjokk, Kåʹddpõrtt,  Luossatie 1

Vuõccu škooul                                         Vuõccu, Ivalontie 8716

Juõʹǩǩʼkast lij vuäittmõš taʹrǩǩeed jiijjâs kuõskki vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩuum teâđaid vuõiʹǧǧest vaal-luʹvddkååʹdd konttrest teʹl. 010 839 3120, 010 839 3127, leʹbe neʹttpååʹšt; vaalit@samediggi.fi leʹbe jieʹlled ǩiõččmen vaal-loǥstõõǥǥâst pââibeäʹlnn åårrai paaiʹǩin peäggtum äiʹǧǧen.

Kååʹtt ǩeäčč, što suu lij vuõiggâdvuõđtää kuõđđum meädda vaal-loǥstõõǥǥâst leʹbe suu kuõskki meârkkõs vaal-loǥstõõǥǥâst lij vââǥǥlaž, vuäitt ǩeerjlânji õõlǥted vuõiǥummuž vaal-luʹvddkååʹddest mââimõõzzâst njuhččmannu 12. peeiʹv ouddâl čiâss 16.00.

Vuõiǥeem-mõõntõõllâmvuäʹpstõõzzid vuäǯǯ vaal-luʹvddkååʹdd konttrest leʹbe tõid vuäitt printteed: www.samediggi.fi

Aanrest 28.2.2019                                                          Vaal-luʹvddkåʹdd