Sámegielaid gáiddusoahpahusfitnu ohppiidlohku lassána – ain geargá almmuhit oahpahussii

Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafitnu ohppiid- ja studeanttaidlohku lassána. Lohkanjagi 2018–2019 fidnu gáiddusoahpahusa leat ožžon oktiibuot sullii 50 oahppi. Lohkanjahkái 2019–2020 oahppit ja studeanttat leat almmuhuvvon badjelaš 60. Almmuhanáigi čuovvovaš lohkanjagi oahpahussii nogai guovvamánus ja almmuheamit dahkkojedje eanaš elektrovnnalaš skoviin. Fitnu oahpahus lea vuođđooahpahusa ja logahatskuvlejumi dievasmahtti sámegiela oahpahus 2 vd/oahpahusjoavku. Lohkanjagi 2019–2020 fidnu pilotere sámegielaid oahpahusa maiddái ovdaoahpahusas.

Vaikke aitosaš almmuhanáigi oahpahussii lea nohkan, de fidnu váldá ain ođđa ohppiid mielde dán giđđalohkanbaji ja lohkanjagi 2019–2020 oahpahussii. Fuolaheaddjit, geat háliidit mánáidasaset anáraš- nuortalaš- dahje davvisámegiela oahpahusa sámiid ruovttuguovllu olggobealde, sáhttet váldit oktavuođa Arla Maggai, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033. Ulbmilin lea, ahte fidnu ráhkada vuogas oahpahusjoavkkuid ja sámegielaid oahpahusbeivviid ja -áiggiid cuoŋománu rádjai, man maŋŋel dat sáddejuvvojit diehtun ohppiid ruovttuskuvllaide.

 

Lassedieđut:

Prošeaktahoavda Eila Tapiola, eila.tapiola(at)utsjoki.fi, 040 7012 094

Prošeaktakoordináhtor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033

https://www.saamenetaopetus.com/