Muumlieʹǩǩ-rääid duʹbbjet sääʹmǩiõlid Sääʹmteeʹǧǧ aalǥtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩii rosttovmannu looppâst Õõlmâsradiooʹje, što tõt altteʹči ođđ Muumlieʹǩǩ-rääid (Muumilaakso) duʹbbjummuž sääʹmǩiõlid. Yle čuäʹjat ǩeâđđa 2019 ođđ Muumlieʹǩǩ-rääid pueʹrmõs ǩiiččeemäiggan televisiost da Yle Areenast lääʹdd- da ruõccǩiõllsaž version. Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩii teʹl, što Õõlmâsradio duʹbbjeʹči lââʹssen rääidast versio, kåått vääldči lokku pukid Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlid.

Aalǥtõõzz tueʹǩǩen leäi juurd smeʹllkâʹtted Yle vuässõõttâd ÕM:i meeraikõskksaž alggmeerai ǩiõli teeʹmmekka, koon viõʹttjet eeʹjj 2019. Eeʹjj mieʹrren lij piijjâd vuâmmšummuž maaiʹlm alggmeerai ǩiõlid, koin jäänbõs lie vaarvuâla. Puk Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõl lie še klasstõllum samai vaarvuâlaž leʹbe vaarvuâlaž ǩiõllân, da ǩiõlljeälltemtuâj oouʹdeet viõkkšânji tän poodd, što ǩiõl seeilče.

Yle iʹlmmti 15.3.2019, što puuʹtat Muumlieʹǩǩ-rääidast še sääʹmǩiõllsaž versioid Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzz meâldlânji:

-Leäm samai kuärǥaž, što YLE vaaʹldi alggmeerai ǩiõli eeʹjj vuâmmšâʹttemkåččan vuâstta da piâssâp kuullâd aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõl muumfiguuri njaaʹlmin, rämmaš Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧ miõlâst lij vääžnai, što jeeʹrab päärnaid leʹčči jäänab jiijjâsǩiõllsaž programmtaʹrjjummuš.

– Duʹbbjummuš lij viõkkšõs puuʹtʼtemnääʹll lââʹzzted sääʹmǩiõllsaž prograammi meäʹr, mõõn õõlǥči ââʹnned jäänab äuʹǩǩen. Tät lij tääʹrǩes äiggmõš Ylest sääʹmǩiõli oouʹdeem diõtt, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio.

– Lij samai vääžnai, što sääʹmǩiõl kuâsttje da kollʼje pâi jäänab da jeeʹrab media lij samai kõskksaž neävv ǩiõli jieʹllemviõkkvuõđ raavummša, Aikio juätkk.

Duʹbbjem- da jåårǥlâʹttemtuâj altteeškuäʹđet ååʹn da Sääʹmteʹǧǧ lij låppääm taʹrjjeed äʹšštobddmõõžžâs veäʹǩǩen duʹbbjummuž raajjâm diõtt.

Aalǥtõs Muumlieʹǩǩ-rääid duʹbbjummšen lij lookkâmnalla obbvuõđstes Sääʹmteeʹǧǧ dokumeʹnttbaaŋkâst.

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, teʹl. 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi