Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš aaʹlji

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid lij älggam, da tõt šâdd internettas, Webropolist. Iʹlmmtõõttmõš lij äävai 1.-15.3. Puk čeäʹppvuõđpeeiʹvid vuässõõtti joouk âʹlǧǧe tiuddeed aalmilaž iʹlmmtõõttâmlomaakk – tõk še, ǩeäk jie vuässõõđ teaʹtter- leʹbe mušttlummuš-ǩiõččlmid.

 

Kueiʹt-peiʹvvsaž čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššât tän ǩiiđ Aanar Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst 10.-11.4. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddkååddlaž teeʹmm lij teaʹtter da sääʹmteeʹmm lij mušttlummuž määŋg hääʹm. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi ääʹveemprääʹzniǩ lij seärad 10.4. čiâss 18.00 ääʹljeeʹl.

 

Iʹlmmtõõttâmlomaakk kaunnveʹted tääiʹben:


Lââʹssen ǩeâšttjõõtti joouk âʹlǧǧe tiuddeed nuuʹbb iʹlmmtõõttâmlomaakk:

 


Teaʹtterteeʹmest kaunnveʹted tääʹrǩab teâđ väʹlddkååddlaž Teatris-šõddmõõžž seeidain:

https://nuorikulttuuri.fi/teatris/

 

 

Mainstummuž määŋg hääʹm lij teeʹmmen veeidâs, da tõʹst vueiʹttveʹted ââʹnned jiânnai miõlljurddi! Vääžnmõs lij, što mainstummuš lij sääʹmǩiõllsaž da pâjjan sääʹmkulttuurâst. Temma šiõttlõs čuäjtõs vuäitt leeʹd ouddmiârkkân mainnâz mušttlummuž, tivttstõõllmõõžž, stand up-komiikk, juõiggmõõžž, livđđ, leuʹddjummuž – leʹbe mii täättas lueʹv âʹlnn čuäʹjtum sääʹnnčeäʹppvuõđ.

 

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi tuâjjliʹžžen lij 25.2. alttääm Anna Lumikivi, ǩeäzz vueiʹttveʹted leeʹd õhttvuõđâst puk čeäʹppvuõđpeeiʹvi õhttneei aaʹššin. Sääʹmteʹǧǧ reäšš vuässõõđji maaʹtǩid, instummšid da čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv porrmõõžžid vuäʹmmvuâkka.

 

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi plakaatt lie dooidâm, da tõid vuäǯǯ Škooultõs- da mättmateriaalkonttrest Sääʹmmteeʹǧǧest, Sajoozzâst. Tän eeʹjj plakaatt kaart lij raajjâm 13-ekksaž Aslak Pieski Karigasnjaarǥ škooulâst.

 

Lââʹssteâđ:

 

Anna Lumikivi

010 839 3174, 040 684 1957

anna.lumikivi@samediggi.fi

Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi hashtag: #sndd2019 / #sntt2019