Sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 § meâldlaž vieʹǩǩtõõzz ooccâmnalla

Vuõiggâdvuõttministeria iʹlmmat ooccâmnalla sääʹm ǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 31 §:st jurddum veäʹǩǩtieʹǧǧ. Veäʹǩǩtieʹǧǧi vääras liâ tän eeʹjj ââʹnnemnalla õhttseʹžže 150 000 euʹrred.

Veäʹǩǩtieʹǧǧid vueiʹtet miõttâd saaʹmi dommvuuʹd kooʹddid, sieʹbrrkooʹddid da paalǥâskooʹddid di lääʹjj 18 §:st jurddum privattniiʹǩǩid peäggtum lääʹjj suåvldummšest šoddi takai jeäʹrbi lââʹsskuuli käʹttem diõtt.

Ååʹn ooccâm vueʹlnn åårrai veäʹǩǩtieʹǧǧ liâjurddum 1.1.2019 mâŋŋa šõddâm leʹbe šõddi lââʹsskuulid.Luõvâldǩeeʹrjtum ooccmõõžž aʹlǧǧe tooimted vuõiggâdvuõttministeriaaʹje mââimõõzzâst 1.4.2019 čiâss 16:15 liâdǥlânji addrõʹsse oikeusministerio@om.fi.

Occmõõžž vuäitt še tooimtedpååʹštaddrõʹsse Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto. Pâi mieʹrräigga mõõneeʹstpuättam ooccmõõžž vääʹldet lokku.Ooccmõõžžâst âʹlgge seʹlvted tõk takai jeäʹrab lââʹsskuul, kooi käʹttem diõtt veäʹǩǩtieʹǧǧ vuäǯǯeet.

Lââʹssteâđ vuõiggâdvuõttministeria veäʹǩǩtõõz pirr

Lââʹssteâđaid ouʹdde:

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi