Saamelaiskäräjien lakimiessihteeriksi Antti Aikio

Saamelaiskäräjien kokous valitsi lakimiessihteerin virkaan oikeustieteen maisteri, varanotaari Antti Aikion. Virkaan oli kolme hakijaa. Lisäksi kokous päätti Saamelaiskäräjien kertomuksesta valtioneuvostolle vuodelta 2018 ja kolmen uuden viran perustamisesta. 

Saamelaiskäräjien kokous äänesti lakimiessihteerin valinnasta. Antti Aikio sai 10 ääntä ja hänet valittiin Saamelaiskäräjien lakimiessihteeriksi. Määräaikaan mennessä virkaan oli kolme hakijaa. Lakimiessihteerin päätehtävänä on toimia saamelaisten oikeuksia koskevien asioiden valmistelijana ja esittelijänä Saamelaiskäräjien hallinnossa. Tehtävät määräytyvät Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 25 §:n mukaan. 

Saamelaiskäräjien kokous perusti yleiseen toimistoon elinkeinosihteerin, kansainvälisten asiain sihteerin sekä viestintäsihteerin virat 1.4.2019 alkaen sillä lisäyksellä, että kansainvälisten asiain sihteerin ja viestintäsihteerin viran sijoituspaikka on saamelaisten kotiseutualueella. 

Eduskunta osoitti valtion vuoden 2019 talousarviossa Saamelaiskäräjille 460 000 euron pysyvän lisäavustuksen Saamelaiskäräjien varsinaiseen toimintaan. Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 18.12.2017 Saamelaiskäräjien talousarvio-toimintasuunnitelman vuodelle 2019, jonka toimenpiteisiin kuuluu elinkeinosihteerin, kansainvälisten asiain sihteerin sekä viestintäsihteerin viran perustaminen. 

Saamelaiskäräjien kertomus valtioneuvostolle vuodelta 2018

Saamelaiskäräjät on osallistunut kertomusvuonna lainsäädäntöhankkeisiin antamalla lakiesityksistä lausuntoja, ollut kuultavana eduskunnan valiokunnissa ja käynyt esityksistä saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neuvotteluja. Saamelaiskäräjät antoi yhteensä 64 lausuntoa, 9 aloitetta ja esitystä ja 33 muistiota ja kannanottoa.  

Kertomusvuonna Saamelaiskäräjät pyrki toiminnassaan edelleen kehittämään yhteistyötä ja tiedonvälitystä Suomen valtion suuntaan. Tätä tarkoitusta varten jatkettiin eduskuntapuolueiden ja Saamelaiskäräjien yhteistyöelimen työtä. Lisäksi Saamelaiskäräjien ja eri ministeriöiden välistä yhteistyötä pyrittiin edistämään mm. saamelaisasioiden neuvottelupäivien yhteydessä tapahtuvien keskustelujen sekä suorien neuvotteluiden avulla.  

Kertomusvuonna käytiin suuri määrä saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neuvotteluita. Neuvottelumenettelyn toteuttamisessa havaittujen ongelmien ja epätietoisuuden vuoksi Saamelaiskäräjät on pyrkinyt kertomusvuoden aikana käymissään Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisissa neuvotteluissa painottamaan Saamelaiskäräjien ja oikeusministeriön yhdessä laatiman ohjeen saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisen neuvotteluvelvollisuuden asianmukaiseksi toteuttamiseksi, sisältöä. Saamelaiskäräjät perusti myös inarinsaamelaisasiain neuvottelukunnan. 

Saamelaiskäräjälain 7 §:n mukaisesti Saamelaiskäräjät laatii vuosittain valtioneuvostolle hallituksen kertomuksen laatimista varten kertomuksen siitä, mitä merkittävää on tapahtunut saamelaisia erityisesti koskevien asioiden kehityksessä. Saamelaiskäräjien kertomus liitetään eduskunnalle annettavaan Hallituksen vuosikertomukseen vuodelta 2018.  

Saamelaiskäräjien vuoden ensimmäinen kokous 1/2019 pidettiin Inarissa tiistaina 19.2. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja julkaistaan Saamelaiskäräjien dokumenttipankissa kahden viikon kuluessa kokouksesta.  

Lisätietoja:   

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi 

Saamelaiskäräjien kertomus valtioneuvostolle vuodelta 2018