Jäämeren radan jatkoselvitysraportit julkaistu – hanke ei ole taloudellisesti kannattava

Suomen ja Norjan välisen työryhmän raportti Jäämeren radasta on julkaistu tänään. Raportin mukaan hanke ei ole taloudellisesti kannattava minkään selvityksessä tarkastellun rahoitusmallin mukaan. Toteutuessaan ratahanke olisi aiheuttanut huomattavaa haittaa saamelaiskulttuurille tuhoten muun muassa poronhoidon harjoittamisedellytykset radan vaikutusalueella. 

Työryhmän tehtävänä oli selvittää Jäämeren radan rakentamisen edellytyksiä ja mahdollisessa jatkosuunnittelussa huomioon otettavia tekijöitä. Selvityksessä keskityttiin 1) mahdollisiin rahoitusmalleihin, 2) suunnittelu- ja lupamenettelyihin sekä 3) ympäristö- ja saamelaiskysymyksiin. Saamelaiskäräjien edustajana työryhmätoimintaan osallistui I varapuheenjohtaja Heikki Paltto 

– Toteutuessaan hanke aiheuttaisi huomattavaa haittaa saamelaiskulttuurille. Eivätkä ratahankkeen negatiiviset vaikutukset rajoittuisi ainoastaan radan rakentamisalueelle, vaan ne koskettaisivat eri tavoin, esimerkiksi kieleen ja kulttuurimaisemaan liittyvien vaikutusten kautta, koko saamelaisyhteisöä, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio tyytyväisenä työryhmän raportista olla esittämättä jatkotoimenpiteitä ratahankkeen edistämiseksi. 

Raportin mukaan hanke ei olisi taloudellisesti kannattava minkään selvityksessä tarkastellun rahoitusmallin mukaan. Vuotuisen kuljetusvolyymin tulisi raportin mukaan olla 2,5 miljoonan tonnin luokkaa, jotta vuosittaiset ylläpitokustannukset saataisiin katettua. Tällaisia kuljetusmääriä ei selvityksen mukaan voida nyt olemassa olevien tietojen perusteella pitää realistisena ilman merkittäviä muutoksia alueen elinkeinotoiminnassa tai eri liikennemuotojen kustannuksissa. 

Selvityksen mukaan Jäämeren radalla olisi moninaisia vaikutuksia ympäristöön ja saamelaisiin. Yleisesti on tiedossa pohjoisen luonnon herkkyys ja ainutlaatuisuus, joka vaatii erityishuomiota. 

– Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan Jäämeren ratahankkeen edistämiselle ei ole edellytyksiä nyt eikä tulevaisuudessa, sillä perustuslain 17 §:n 3 momentin sisältämä saamelaiskulttuurin heikentämiskielto estää Jäämeren radan rakentamisen, sillä se heikentäisi saamelaiskulttuuria merkittävästi, jatkaa Sanila-Aikio. 

Kuva: Anja Vest

Lisätietoja 

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 11.2.2019
https://www.lvm.fi/-/jaameren-radan-selvitys-on-valmistunut-998108  

Saamelaiskäräjien muistio Jäämeren rata -hankkeen selvitystä laatineiden alatyöryhmien ja työryhmän loppuraporttien sisällöstä ja hankkeen jatkotoimenpiteistä 25.1.2019
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/348762db-9b47-4282-b385-d446cc17d130/984c2988-ae0b-45dc-a579-a112a864bb69/MUISTIO_20190211083248.pdf