Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv projeʹktt-tuejjla tuej

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž

SÄÄʹMNUÕRI ČEÄʹPPVUÕĐPEEIʹV PROJEʹKTT-TUEJJLA TUEJ

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 30.04.2019 räijja. Projeʹktt-tuejjlaž vaʹsttad Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv plaanummžest, jäʹrjstumžin, õhttvuõđ ââʹnnmõõžžâst čõddmõõžž vuässõõttji da jäʹrjsteeji kõõskâst di teâđteʹmest, jeeʹres ouddǩiõʹtte valmštõõllmõõžžin da čõđđmõõžž lopptuejain. Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij 10. – 11.4.2019 Aanrest Sajoozzâst. Projeʹktt-tuejjlaž tuejjad Sajoozzâst škooultõs- da mättmateriaalkoontrest, koon õuddooumžen toimmai škooultõspiisar.

Tuej oʹnnstam håiddmõš õõlǥat pueʹr sääʹmǩiõllsaž tääiđ. (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Ääʹrvastââʹnnep oodd jiõččlânji da tääʹrǩeʹld tuejjummža di pueʹrid õhttsažtuejj- da vuârrvaaiktõstääiđaid. Päʹlǩǩ meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâššâm õõlǥtemtääʹzz  V da tõʹst  II tääʹzz mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 2139,83 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuejjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrrõõtti tuâjjtobddâmlââʹzz.

Ooccmõõžž mätt’tõõttâm- da tuejjtuõđštõõzzineez âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piizarkådda seärad 13.2. čiâss 16.00 mõõneeʹst neʹttpååʹštin, addrõʹsse info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid tuejast oudd škoultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, teʹlf. 010 839 3112. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjumuʹšše vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 30.1.2019
Sääʹmteʹǧǧ