Saaʹmi meersažpeeiʹv programm 6.2.2019

Sääʹmteeʹǧǧ ääv uus čiâss 10-15, Sajos

Sääʹmteʹǧǧ taʹrjjad kuõʹssid prääʹzniǩ-kaaʹfid da Sajoozz poorrâmpäiʹǩǩ Čaijust vuäitt vuäʹstted meersažpeeiʹv peiʹvvporrmõõžž. Peivva vuässõõttji kõõsk vuârbat fanimateriaal da sizzpiâssâmliipp eeʹjj 2019 Iinnteʹmes Inn -festivaaʹle.

9.00, Sajos
Päärnai läullampoodd, Sääʹm päärnai kulttuurkõõskõs Mánnu

10.00, Sajos auditorio
Meersažpeeiʹv äävummuš | Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio
Musikkčuäjtõs| Anna Morottaja
Škooulniiʹǩǩi čuäjtõõzz ääʹveempodd | “Sámi áhkku – sámi ofelaš” Elsa Laula Renberg

10.30-15.00
Tobdstõõđ Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša! Sääʹmteeʹǧǧ takai koontâr, škoouʹlʼjem- da mättmateriaalkoontâr da sääʹmǩiõl koontâr mainste konttreez pirr Sajoozz jõnnkääʹrdest. Mieʹldd jm. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tieʹttemǩeâšttõõttmõš, väimm sääʹm liipp tuâjjstõõllâmpääʹjj di nuõrisuåvtõõzz pinsspääʹjj.

11-14.00
Vuäʹniǩjieʹllikaart (41 min), Skábmagovat da Jieʹllikarttkõõskõs Skábma

12.00
Sajoozz takai vuäʹpstummuš lääʹdd / eŋgglõs

14.00
Musikkčuäjtõs Anna Morottaja

14.20-15.00
Vuäʹniǩjieʹllikaart (41 min), Skábmagovat da Jieʹllikarttkõõskõs Skábma

18.00, Solju
Badjealbmá čalmmiiguin / Through Reindeerherder’s Eyes / Puäʒʒoummu čõõʹlmivuiʹm
Sääʹmm/Lääʹdd, 2019, 58’
Ohjjummuš/Ǩiõttǩeeʹrjtõs: Aslak Paltto
Ǩiõll: sääʹmm, lääʹdd, eŋgglõs
Teeʹkst. eŋgglõs
Näuʹddskääđ tââvast lie mõõnni iiʹjjin lâssnam. Ohjjeei, jiõčč-i puäʒʒooumaž, aaʹlji dokumentâʹstted puäʒʒskääđaid, kook lie Lääʹdd beäʹlnn leävvnam Nuõrtt-Lappist tââʹv da viõsttâr årra. Dokumentt äävad ikkân puäʒʒhoiʹddjeeʹji aʹrǧǧe da čuõvad vueʹjj Taar da Ruõcc beäʹlnn še. Vuõssjeäʹǩǩääž leäi Skábmagovat -jieʹllikarttfestivaaʹlin 26.1.2019.

Muuʹšt:

* Sääʹmkulttuur live-mättõõttâmčiâss  čiâss 12 ääʹljeeʹl addrõõzzâst: sogku.fi/live, Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs

* Teâtt saaʹmi pirr da tuejjõõzz mättʼtummša: www.oktavuohta.com

* Sääʹmǩiõllsaž nuõri jeäʹǩǩääž Vinttist čiâss 15-18.00 (pâʹjjel 12-âkksaid nuõrid), nuõrisuåvtõs reâšš õõutsââʹjest Aanar sieʹbrrkooʹddin

Vuäʹniǩjieʹllikaart, Skábmagovat da Jieʹllikarttkõõskõs Skábma

Seevvist jeegist
Sääʹmm/Lääʹdd, 2018, 7’
Ohjjummuš: Ville-Riiko Fofonoff
Ǩiõttǩeeʹrjtõs: Auri Ahola, Inka Kaukovalta
Ǩiõll: Sieʹvvemǩiõll
Tanss da sieʹvvemǩiõll õhttâʹvve elegaantâst tuâjast, koon čuäʹjtet luâđ mooččâs ââʹsǩest.

Gumpe / Wolf
Sääʹmm/Taarr, 2018, 4’
Ohjjummuš: Ken Are Bongo
Ǩiõll: sääʹmm
Teeʹkst. eŋgglõs
Kuʹmpp lij ääʹrbvuâlželd leämmaž jeäl põõlteei da čieʹppes skååttâr. Leša ââʹn puäʒʒhoiʹddjummuž äštt ođđnallšem kuʹmpp.

Árbi / Heritage
Sääʹmm/Lääʹdd, 2018, 2’
Ohjjummuš: Lada Suomenrinne
Ǩiõll: ij dialoog
Gáhpir, neezzan keäʹpper, lij čuâlluhss maaddâraaʹjji luzz da õõʹnnʼjasas mušttʼtõs äʹrbbvuõđ tuõʹllʼjummuž vääžnaivuõđâst.

Sáráhkká
Sääʹmm/Lääʹdd, 2017, 2’
Ohjjummuš: Lada Suomenrinne
Ǩiõll: sääʹmm
Teeʹkst. eŋgglõs
Ij ni Sääʹmjânnam leäkku seillam seksuaalʼlaž heâmmummšest. Lij juʹn äiʹǧǧ mainsted tõn pirr.

You & Me
Sääʹmm/Lääʹdd, 2018, 2’
Ohjjummuš: Lada Suomenrinne
Ǩiõll: ij dialoog.
Vuäitt-a oummu da muõtti kõʹsǩǩe šõddâd romaantlaž kõskkvuõtt, da måkam tõt leʹčči?

Amoc – Skorpioon
Sääʹmm/Lääʹdd, 3’
Ohjjummuš: Ville-Riiko Fofonoff
Sääʹm horrorcore eeʹjjest 2006: Amoc aalǥat ođđ strääžž.

Samene har rett / The Sámi has rights
Sääʹmm/Taarr, 2018, 11’
Ohjjummuš: Elle Márjá Eira da Mai-Lis Eira
Ǩiõll: sääʹmm
Teeʹkst. eŋgglõs
Trilogia Taar straammâst.

Eatnanvuloš lottit / Birds in the Earth
Sääʹmm/Lääʹdd, 2018, 10’
Ohjjummuš/Ǩiõttǩeeʹrjtõs: Marja Helander
Ǩiõll: ij dialoog.
Teeʹkst. sääʹmm, eŋgglõs
Tuäivvoođummuš! Balett-taʹnssjeei Birit da Katja Haarla taʹnssje čõõđ Sääʹmjânnam siidi da mõõntum mieʹcci aivv tõn räjja, koʹst jõnn tuʹmmstõõǥǥid tuejjeet. Luâđ da viõstârjânnmallaš jieʹllemvueʹjj vuâstpeällsažvuõtt siʹllʼjââtt peʹčǩǩrõs hääʹsǩvuõđ čõõđ. Jieʹlllikartt lij vaʹlljuum Sundance-festivaal ǩeâšttjouʹǩǩe 2019.